PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري توسعه معين ملت
سرمايه گذاري توسعه معين ملت ( ومعين ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 09:43:06
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 3,000 تعداد سهام 3,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري وثوق امين (وثوق) 4,530 (4.76%) 84
514,179
2.303B
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (وسنا) 2,620 (0.08%) 19
100,957
264.507M
شركت ليزينگ آريا دانا (ولانا) 4,015 (2.45%) 16
63,343
254.023M
م .صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا) 29,020 (0.49%) 13
42,291
1.226B
ليزينگ ايران و شرق (ولشرق) 2,001 (0.94%) 10
73,054
149.627M
سرمايه گذاري ساختماني نوين (وثنو) 2,060 (2.55%) 9
21,728
45.519M
س.آرين توسكا قيمت اسمي 350ريال (وآتوس) 3,200 (6.60%) 8
11,823
38.199M
ليزينگ رازي (ولراز) 6,199 (3.33%) 3
3,200
18.715M
احياء صنايع خراسان (واحصا) 14,988 (0.66%) 1
100
1.499M
سرمايه گذاري ارس صبا (وارس) 7,012 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه معين ملت (ومعين) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت رايان سايپا-3ماهه16% (رايان106) 989,400 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه صنعت (توسعه صنعت) 1,000 (0%) 0
0
0
پارس آريان (آريان) 2,040 (0%) 0
0
0
شركت ليزينگ اميد (ولاميد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري آوين (وآوينح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ايساتيس پويا (ويسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري ارس صبا (وارسح) 1,250 (0%) 0
0
0
مشاركت رايان سايپا-3ماهه18% (رايان911) 913,500 (0%) 0
0
0
مالي و اعتباري كوثر مركزي-حذف (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك خاورميانه (خاورميانه) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره بانك ايران زمين (ايران زمين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري وثوق امين (وثوقح) 835 (0%) 0
0
0
اعتباري كاسپين (وكاسپي) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ارزش آفرينان (وآفر) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري آوين (وآوين) 1,000 (0%) 0
0
0
س. فني و مهندسي مشانير (ومشان) 1 (0%) 0
0
0
ح. سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (وسناح) 1,800 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد-پذيره نويسي (پاسار-پذيره) 2,040 (0%) 0
0
0


چکیده