PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
صكوك اجاره دعبيد-3ماهه18%
صكوك اجاره دعبيد-3ماهه18% ( صعبيد312 ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 16:00:48
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000,000 قیمت دیروز 1,000,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950,000
تاریخ آخرین معامله 1401/4/8 - 10:02:48   ارزش بازار (م ر) 639,554 تعداد سهام 639,554
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 3,200 996,000 1,005,000 3,200 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/4/8 1,000,000 1,000,000 1,000,000 6
30,000
30.000B
1401/4/1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 6
30,000
30.000B
1401/3/21 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1
100
100.000M
1401/3/16 996,000 996,000 996,000 1
5
4.980M
1401/2/27 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4
20,000
20.000B
1401/1/16 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4
20,000
20.000B
1400/12/17 999,999 999,999 999,999 2
20,000
20.000B
1400/11/12 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1
5
5.000M
1400/11/6 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5
50,000
50.000B
1400/11/3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5
50,000
50.000B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 14,030 (0.50%) 2262
6.892M
97.398B
داروسازي دانا (ددانا) 27,600 (1.85%) 2029
1.052M
28.972B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 33,750 (4.12%) 754
2.845M
98.074B
ايران‌دارو (ديران) 12,300 (2.24%) 510
1.383M
17.092B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 18,240 (4.95%) 477
1.116M
20.009B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 18,580 (0.92%) 475
1.281M
23.472B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 3,735 (4.21%) 351
2.868M
10.658B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 10,440 (4.50%) 314
1.829M
18.812B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 6,590 (2.33%) 306
1.065M
7.079B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 29,510 (1.23%) 296
618,495
18.379B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 19,420 (0.62%) 278
658,552
12.776B
داروسازي آوه سينا (داوه) 5,520 (2.99%) 277
1.484M
8.113B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 5,540 (1.47%) 269
1.256M
6.938B
پخش هجرت (هجرت) 17,000 (0%) 263
1.258M
21.242B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 31,530 (1.35%) 250
665,430
20.807B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 1,505 (1.07%) 240
3.706M
5.578B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 11,350 (0.18%) 233
567,691
6.544B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 21,920 (1.84%) 227
670,616
14.756B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 44,750 (0.56%) 217
192,817
8.596B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 2,450 (2.60%) 215
4.276M
10.355B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 18,320 (2.86%) 197
586,296
11.014B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 2,543 (0.75%) 192
3.070M
7.886B
سبحان دارو (دسبحان) 6,680 (0.15%) 166
998,422
6.609B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 29,850 (1.02%) 160
318,403
9.473B
پخش البرز (پخش) 34,350 (0.88%) 148
222,298
7.567B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 8,400 (2.94%) 136
766,749
6.406B
شيرين دارو (دشيري) 75,000 (0.33%) 124
62,659
4.689B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 23,030 (2.40%) 118
377,568
8.687B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 16,610 (1.95%) 103
257,210
4.292B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 10,660 (2.40%) 100
339,565
3.646B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 12,280 (1.32%) 90
285,951
3.499B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 33,690 (0.36%) 87
91,442
3.062B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 13,810 (0%) 85
123,686
1.706B
البرزدارو (دالبر) 8,020 (0.63%) 82
101,852
825.505M
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 25,320 (1.24%) 74
139,113
3.510B
كيميدارو (دكيمي) 21,030 (0.57%) 65
218,516
4.643B
پارس‌ دارو (دپارس) 24,030 (0.08%) 60
94,720
2.279B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 23,670 (3.91%) 56
338,577
7.836B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 13,440 (2.99%) 53
108,483
1.458B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 32,500 (1.28%) 46
20,171
661.021M
الحاوي (دحاوي) 6,510 (2.84%) 23
182,602
1.189B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 6,260 (4.57%) 0
0
0
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 6,500 (0%) 0
0
0
آنتي بيوتيك سازي ايران (بيوتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 44,750 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت.ددانا-33745-020225 (هددانا0202) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 990,000 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 21,400 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 25,200 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 18,983 (0%) 0
0
0
پخش رازي (درازي) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه دعبيد12-3ماهه18% (صنوآور12) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره دعبيد-3ماهه18% (صعبيد312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 6,400 (0%) 0
0
0


چکیده