PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گواهي سيمان تيپ2ممتازان(ن)
گواهي سيمان تيپ2ممتازان(ن) ( سي تيپ2ن34 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  23:59:56
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 7,651 قیمت دیروز 6,022 تعداد معاملات 24 EPS
1,629     (%27.05) بیشترین قیمت 8,033 ارزش 6,876,248,000 P/E
قیمت آخرین معامله 8,033 کمترین قیمت 8,033 حجم 856,000 حداکثر قیمت مجاز 8,033
2,011     (%33.39) اولین قیمت 8,033 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 7,269
تاریخ آخرین معامله 1401/3/2 - 13:30:01   ارزش بازار (م ر) 34,429 تعداد سهام 4,500,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 75,000 7,810 8,033 305,000 4
4 142,000 7,651 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/2 7,651 8,033 8,033 24
856,000
6.876B
1401/2/26 6,323 6,323 6,323 53
3.181M
20.113B
1401/2/20 7,714 7,714 7,714 17
531,000
4.096B
1401/2/19 7,347 7,714 7,714 28
830,000
6.403B
1401/2/6 7,323 7,323 7,323 24
573,000
4.196B
1401/2/5 6,975 7,323 7,323 21
768,000
5.624B
1401/1/30 7,148 7,148 7,148 14
441,000
3.152B
1401/1/29 6,808 7,148 7,148 36
1.400M
10.007B
1401/1/23 6,733 6,733 6,733 51
2.299M
15.479B
1401/1/16 6,054 6,054 6,054 19
1,000,000
6.054B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان آبيك (سآبيك) 14,170 (4.96%) 6065
1.600M
22.675B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 4,025 (0.40%) 3639
58.116M
234.191B
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 38,770 (4.98%) 3093
9.005M
346.318B
سيمان كردستان (سكرد) 9,530 (2.69%) 2525
25.232M
242.245B
سرمايه گذاري سيمان تامين (سيتا) 11,230 (4.67%) 2436
12.588M
141.945B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 54,640 (3.86%) 2100
4.336M
235.557B
سيمان مجد خواف (سخواف) 8,680 (2.84%) 1671
14.167M
121.432B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 22,050 (2.08%) 1212
4.389M
94.776B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 26,730 (2.84%) 1100
3.042M
82.137B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 10,090 (5.96%) 962
6.386M
65.310B
سيمان‌فارس‌ (سفار) 86,970 (5.00%) 946
2.624M
228.005B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 8,850 (4.01%) 943
6.747M
60.497B
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 33,650 (4.28%) 807
1.581M
53.166B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 13,520 (2.27%) 670
4.131M
55.094B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 27,840 (4.69%) 587
1.407M
39.046B
سيمان ساوه (ساوه) 52,050 (3.61%) 538
545,458
28.195B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 18,600 (0.32%) 483
2.018M
37.510B
سيمان‌ خزر (سخزر) 24,100 (0.62%) 468
1.101M
26.129B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 65,290 (0.11%) 461
274,115
17.870B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 12,310 (5.96%) 437
5.504M
68.430B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 11,500 (1.14%) 429
1.880M
21.476B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 19,300 (2.67%) 377
2.062M
40.862B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 20,950 (5.97%) 368
3.775M
79.923B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 42,040 (2.28%) 342
1.536M
63.414B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 29,180 (4.98%) 332
900,703
26.620B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 47,730 (1.26%) 330
390,856
18.797B
سيمان باقران (سباقر) 13,440 (1.10%) 274
1.391M
18.657B
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 2,516 (2.29%) 264
2.937M
7.476B
سيمان‌ دورود (سدور) 7,270 (6.91%) 249
2.310M
17.267B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 7,870 (2.60%) 234
1.665M
13.105B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 45,190 (3.38%) 221
149,962
6.837B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 24,770 (5.89%) 216
462,773
11.578B
سيمان‌شاهرود (سرود) 21,000 (1.69%) 204
777,482
16.462B
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 13,090 (4.38%) 200
1.281M
16.800B
سيمان فارس نو (سفانو) 33,630 (3.64%) 194
399,055
13.565B
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 16,710 (4.95%) 165
593,040
9.960B
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 19,580 (0.98%) 161
553,196
10.960B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 7,710 (4.93%) 152
2.471M
19.079B
سيمان كارون (سكارون) 52,800 (2.94%) 122
167,372
8.846B
گواهي سيمان تيپ2ماهان كرمان(ن) (سي تيپ2ن17) 7,193 (10.68%) 45
1.128M
8.114B
گواهي سيمان تيپ2هرمزگان(ن) (سي تيپ2ن32) 5,399 (0.19%) 43
2.000M
10.798B
گواهي سيمان تيپ2ممتازان(ن) (سي تيپ2ن34) 8,033 (33.39%) 24
856,000
6.876B
گواهي سيمان تيپ2كرمان(ن) (سي تيپ2ن30) 7,989 (12.51%) 22
683,000
5.456B
گواهي سيمان تيپ2هگمتان(ن) (سي تيپ2ن24) 5,607 (0%) 16
650,000
3.645B
گواهي سيمان تيپ2دشتستان(ن) (سي تيپ2ن35) 5,717 (0%) 14
624,000
3.567B
گواهي سيمان تيپ2صوفيان(ن) (سي تيپ2ن02) 7,376 (7.05%) 10
152,000
1.121B
شركت سيمان لارستان (سلار) 41,400 (2.93%) 9
21,477
889.148M
گواهي سيمان تيپ2فارس نو(ن) (سي تيپ2ن04) 7,674 (4.44%) 8
206,000
1.581B
گواهي سيمان تيپ2غرب آسيا(ن) (سي تيپ2ن19) 5,277 (0%) 5
110,000
580.470M
گواهي سيمان تيپ 2تهران(ن) (سي تيپ2ن07) 7,331 (14.40%) 4
89,000
652.459M
گواهي سيمان تيپ2گيلان سبز(ن) (سي تيپ2ن31) 5,607 (0%) 4
115,000
644.805M
گواهي سيمان تيپ2آبيك(ن) (سي تيپ2ن27) 6,747 (12.79%) 3
62,000
418.314M
گواهي سيمان تيپ2دورود(ن) (سي تيپ2ن11) 6,784 (15.24%) 3
53,000
359.552M
گواهي سيمان تيپ 2 فارس(ن) (سي تيپ2ن01) 7,921 (7.87%) 3
40,000
316.840M
گواهي سيمان تيپ2كردستان(ن) (سي تيپ2ن22) 6,085 (0.56%) 3
128,000
778.880M
گواهي سيمان تيپ2نهاوند(ن) (سي تيپ2ن25) 5,776 (3.01%) 2
31,000
179.056M
گواهي سيمان تيپ 2غرب(ن) (سي تيپ2ن10) 5,887 (0%) 2
62,000
364.994M
گواهي سيمان تيپ2اروميه(ن) (سي تيپ2ن03) 6,265 (6.42%) 2
90,000
563.850M
گواهي سيمان تيپ2مازندران(ن) (سي تيپ2ن38) 6,619 (10.06%) 2
94,000
622.186M
گواهي سيمان تيپ2زاوه تربت(ن) (سي تيپ2ن21) 5,607 (0%) 2
67,000
375.669M
گواهي سيمان تيپ 2شاهرود(ن) (سي تيپ2ن06) 5,887 (0%) 2
77,000
453.299M
گواهي سيمان تيپ 2خوزستان(ن) (سي تيپ2ن09) 7,193 (28.29%) 1
100,000
719.300M
گواهي سيمان تيپ2بجنورد(ن) (سي تيپ2ن13) 5,887 (4.99%) 1
16,000
94.192M
گواهي سيمان تيپ2سامان غرب(ن) (سي تيپ2ن18) 6,261 (6.35%) 1
25,000
156.525M
گواهي سيمان تيپ2خزر(ن) (سي تيپ2ن12) 5,887 (0%) 1
92,000
541.604M
گواهي سيمان تيپ2منددشتي(ن) (سي تيپ2ن36) 5,757 (5.00%) 1
25,000
143.925M
گواهي سيمان تيپ 2زنجان(ن) (سي تيپ2ن08) 5,887 (4.99%) 1
66,000
388.542M
سيمان اردستان (اردستان) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2شرق(ن) (سي تيپ2ن16) 5,887 (0%) 0
0
0
سيمان خوزستان (سخوز) 27,780 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2فراز(ن) (سي تيپ2ن23) 5,887 (4.99%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2ساروج بوشهر(ن) (سي تيپ2ن33) 6,944 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2خاش(ن) (سي تيپ2ن05) 6,983 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1,065 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد شرق (سفيد) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2كوير كاشان(ن) (سي تيپ2ن20) 5,887 (9.32%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 16,400 (1.09%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2قاين(ن) (سي تيپ2ن15) 5,887 (4.99%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2فيروزكوه(ن) (سي تيپ2ن29) 5,887 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2سپاهان(ن) (سي تيپ2ن28) 5,887 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2شمال(ن) (سي تيپ2ن37) 5,887 (4.99%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2ساوه(ن) (سي تيپ2ن14) 5,887 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
ايجاددارايي درانبار 3,339,000 66.780
شركت سيمان ممتازان كرمان-سهامي عام- 1,161,000 23.220

چکیده