PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ كگل-16100-1399/08/21
اختيارخ كگل-16100-1399/08/21 ( ضگل8060 ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار آتی 12:30:34
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 8,955 قیمت دیروز 9,250 تعداد معاملات 3 EPS
295     (%3.19) بیشترین قیمت 8,990 ارزش 35,925,000 P/E
قیمت پایانی 8,981 کمترین قیمت 8,955 حجم 4 حداکثر قیمت مجاز 100,000
269     (%2.91) اولین قیمت 8,990 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/5/14 - 11:41:59   ارزش بازار (م ر) 8 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1 8,510 8,950 10 1
1 1 8,500 8,960 7 1
1 1 8,001 9,000 2 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/11 9,250 8,000 9,500 2
10
92.500M
1399/5/8 8,198 8,000 8,990 4
5
40.992M
1399/5/6 8,980 8,400 9,999 7
15
134.693M
1399/4/31 10,998 10,998 10,999 3
17
186.974M
1399/4/30 11,000 11,000 11,001 4
13
143.002M
1399/4/25 8,225 8,000 8,301 3
4
32.902M
1399/4/24 14,000 14,000 14,000 1
65
910.000M
1399/4/23 11,813 8,999 13,500 8
75
885.961M
1399/4/11 8,999 8,999 8,999 1
13
116.987M
1399/4/8 8,000 8,000 8,000 1
3
24.000M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
باما (كاما) 289,990 (4.66%) 25036
15.593M
4,657.870B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 17,700 (0.67%) 16419
74.674M
1,326.018B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 20,210 (2.60%) 9057
22.423M
454.685B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 66,420 (5.00%) 7907
15.838M
1,024.818B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 20,670 (2.78%) 6612
19.951M
411.917B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 38,350 (4.89%) 5814
6.701M
257.612B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 15,100 (3.58%) 4829
19.643M
296.969B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 58,400 (4.93%) 3366
7.194M
419.989B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 49,000 (0.78%) 2359
3.820M
186.778B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 93,350 (4.99%) 840
842,435
77.632B
معدني‌ دماوند (كدما) 76,960 (4.99%) 122
478,269
36.808B
اختيارخ كچاد-23300-1399/07/07 (ضچاد7024) 4,968 (1.27%) 120
1,158
5.755B
اختيارخ كچاد-17300-1399/07/07 (ضچاد7020) 7,000 (7.69%) 34
546
3.920B
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد (عسناسنگ) 6,554,532 (0.04%) 10
13
85.758M
اختيارخ كگل-23100-1399/08/21 (ضگل8065) 6,200 (7.49%) 7
30
182.202M
اختيارخ كگل-26000-1399/08/21 (ضگل8067) 5,500 (20.99%) 4
22
121.000M
اختيارخ كگل-16100-1399/08/21 (ضگل8060) 8,955 (3.19%) 3
4
35.925M
اختيارخ كگل-18100-1399/08/21 (ضگل8062) 7,600 (3.16%) 3
5
37.200M
اختيارخ كگل-19100-1399/08/21 (ضگل8063) 7,500 (6.25%) 3
20
138.000M
اختيارخ كچاد-26000-1399/07/07 (ضچاد7025) 4,700 (2.35%) 2
11
52.000M
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,000,033 (0.00%) 2
18,000
18.001B
اختيارخ كچاد-18300-1399/07/07 (ضچاد7021) 6,800 (679,900.00%) 1
20
136.000M
اختيارخ كچاد-10300-1399/07/07 (ضچاد7013) 1,550 (87.08%) 1
3
4.650M
اختيارخ كگل-17100-1399/08/21 (ضگل8061) 9,980 (0%) 1
5
49.900M
اختيارخ كگل-15100-1399/08/21 (ضگل8059) 10,000 (0.24%) 1
1
10.000M
اختيارخ كگل-21100-1399/08/21 (ضگل8064) 8,700 (0.20%) 0
0
0
اختيارخ كگل-25100-1399/08/21 (ضگل8066) 5,644 (8.27%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-11300-1399/07/07 (ضچاد7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12300-1399/07/07 (ضچاد7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-13300-1399/07/07 (ضچاد7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14300-1399/07/07 (ضچاد7017) 8,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-15300-1399/07/07 (ضچاد7018) 6,788 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16300-1399/07/07 (ضچاد7019) 8,001 (5.88%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-19300-1399/07/07 (ضچاد7022) 10,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-21300-1399/07/07 (ضچاد7023) 6,000 (0.02%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1399/07/07 (ضچاد7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-30000-1399/07/07 (ضچاد7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1399/07/07 (ضچاد7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-34000-1399/07/07 (ضچاد7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-7600-1399/08/21 (ضگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8100-1399/08/21 (ضگل8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8600-1399/08/21 (ضگل8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-9100-1399/08/21 (ضگل8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10100-1399/08/21 (ضگل8054) 13,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-11100-1399/08/21 (ضگل8055) 13,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12100-1399/08/21 (ضگل8056) 15,443 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-13100-1399/08/21 (ضگل8057) 12,490 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-14100-1399/08/21 (ضگل8058) 16,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 909,200 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0.01%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/06/12 (جكانه906) 422,077 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 476,091 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-9300-1399/07/07 (ضچاد7012) 14,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/08/21 (ضگل8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-30000-1399/08/21 (ضگل8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/08/21 (ضگل8070) 6,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-7000-99/07/22 (ضمعا7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-7500-99/07/22 (ضمعا7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-8000-99/07/22 (ضمعا7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-8500-99/07/22 (ضمعا7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-9000-99/07/22 (ضمعا7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-9500-99/07/22 (ضمعا7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-10000-99/07/22 (ضمعا7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-11000-99/07/22 (ضمعا7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-12000-99/07/22 (ضمعا7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-13000-99/07/22 (ضمعا7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-14000-99/07/22 (ضمعا7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-15000-99/07/22 (ضمعا7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-16000-99/07/22 (ضمعا7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-9300-1399/07/07 (طچاد7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-10300-1399/07/07 (طچاد7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-11300-1399/07/07 (طچاد7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12300-1399/07/07 (طچاد7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-13300-1399/07/07 (طچاد7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14300-1399/07/07 (طچاد7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-15300-1399/07/07 (طچاد7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16300-1399/07/07 (طچاد7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-17300-1399/07/07 (طچاد7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18300-1399/07/07 (طچاد7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-19300-1399/07/07 (طچاد7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-21300-1399/07/07 (طچاد7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-23300-1399/07/07 (طچاد7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-26000-1399/07/07 (طچاد7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1399/07/07 (طچاد7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-30000-1399/07/07 (طچاد7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1399/07/07 (طچاد7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-34000-1399/07/07 (طچاد7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-7600-1399/08/21 (طگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8100-1399/08/21 (طگل8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8600-1399/08/21 (طگل8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-9100-1399/08/21 (طگل8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10100-1399/08/21 (طگل8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-11100-1399/08/21 (طگل8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12100-1399/08/21 (طگل8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-13100-1399/08/21 (طگل8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14100-1399/08/21 (طگل8058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-15100-1399/08/21 (طگل8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16100-1399/08/21 (طگل8060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-17100-1399/08/21 (طگل8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18100-1399/08/21 (طگل8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-19100-1399/08/21 (طگل8063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-21100-1399/08/21 (طگل8064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-23100-1399/08/21 (طگل8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-25100-1399/08/21 (طگل8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-26000-1399/08/21 (طگل8067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/08/21 (طگل8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-30000-1399/08/21 (طگل8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/08/21 (طگل8070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-7000-1399/07/22 (طمعا7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-7500-1399/07/22 (طمعا7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-8000-1399/07/22 (طمعا7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-8500-1399/07/22 (طمعا7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-9000-1399/07/22 (طمعا7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-9500-1399/07/22 (طمعا7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-10000-99/07/22 (طمعا7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-11000-99/07/22 (طمعا7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-12000-99/07/22 (طمعا7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-13000-99/07/22 (طمعا7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-14000-99/07/22 (طمعا7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-15000-99/07/22 (طمعا7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-16000-99/07/22 (طمعا7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت كاما-12213-98/12/11 (هكاما812) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت كاما-12318-98/12/25 (ظكاما812) 1,000 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 59,714 (3.80%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد2 (عسناسنگ2) 7,084,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده