PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ ( والبر ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 07:37:50
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 8,210 قیمت دیروز 8,210 تعداد معاملات 0 EPS 968
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 8.5
قیمت آخرین معامله 8,260 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 8,620
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 3,360,040 حداقل قیمت مجاز 7,800
تاریخ آخرین معامله 1400/9/8 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 68,964,821 تعداد سهام 8,400,100,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2,490 8,000 8,400 1,000 1
1 643 7,950 8,490 2,000 1
1 2,541 7,840 8,510 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/8 8,210 7,950 8,390 472
2.815M
23.091B
1400/9/7 8,250 8,010 8,240 289
1.118M
9.035B
1400/9/6 8,340 8,030 8,240 311
1.117M
9.070B
1400/9/3 8,450 8,180 8,450 297
1.002M
8.268B
1400/9/2 8,530 8,300 8,550 305
858,064
7.186B
1400/9/1 8,580 8,430 8,770 399
1.910M
16.357B
1400/8/30 8,600 8,330 8,600 327
1.226M
10.313B
1400/8/29 8,700 8,380 8,780 284
986,333
8.399B
1400/8/26 8,770 8,530 8,950 307
2.213M
19.499B
1400/8/25 8,700 8,370 8,700 246
834,660
7.104B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/22 6 1396 622 732 28 810 105
1396/4/28 3 1396 622 732 -7 810 91
1395/11/30 12 1396 622 732 810 810 865
1395/11/30 12 1395 732 865
1395/10/30 9 1395 732 838 156 865 160

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي‌ اكسير (دلر) 42,550 (0%) 0
0
0
داروسازي آوه سينا (داوه) 10,070 (0%) 0
0
0
پخش هجرت (هجرت) 27,909 (0%) 0
0
0
سبحان دارو (دسبحان) 14,910 (0%) 0
0
0
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 29,996 (0%) 0
0
0
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 34,500 (0%) 0
0
0
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 4,740 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ سينا (دسينا) 20,220 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 23,790 (0%) 0
0
0
پخش البرز (پخش) 25,200 (0%) 0
0
0
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 24,022 (0%) 0
0
0
اختيارف ت بركت-22100-99/12/17 (هبركت912) 117 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 18,983 (0%) 0
0
0
پخش رازي (درازي) 1,000 (0%) 0
0
0
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 9,100 (0%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 27,530 (0%) 0
0
0
كيميدارو (دكيمي) 19,090 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 25,200 (0%) 0
0
0
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 35,910 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 3,030 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 1,000,000 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 23,330 (0%) 0
0
0
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 23,250 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 21,650 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 7,480 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 13,240 (0%) 0
0
0
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 23,720 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
گروه دارويي بركت (بركت) 21,980 (0%) 0
0
0
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 42,450 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 15,790 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 24,690 (0%) 0
0
0
الحاوي (دحاوي) 4,577 (0%) 0
0
0
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 17,950 (0%) 0
0
0
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 14,649 (0%) 0
0
0
آنتي بيوتيك سازي ايران (بيوتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 19,000 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 2,662 (0%) 0
0
0
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 29,441 (0%) 0
0
0
اختيارف ت دلر-105800-99/12/05 (هلر912) 1 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 13,540 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره دعبيد-3ماهه18% (صعبيد312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 8,260 (0%) 0
0
0
البرزدارو (دالبر) 12,100 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 23,670 (0%) 0
0
0
شركت كي بي سي (كي بي سي) 17,300 (0%) 0
0
0
شيرين دارو (دشيري) 123,149 (0%) 0
0
0
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 28,724 (0%) 0
0
0
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 9,680 (0%) 0
0
0
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 28,510 (0%) 0
0
0
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 29,280 (0%) 0
0
0
ايران‌دارو (ديران) 19,290 (0%) 0
0
0
داروسازي دانا (ددانا) 1,000 (0%) 0
0
0
پارس‌ دارو (دپارس) 31,740 (0%) 0
0
0
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 7,863 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها و عمليات بازرگاني

آدرس شرکت: تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه آویز - پلاک5 -ساختمان البرز
پست الکترونیک شرکت: info@alborzinvest.net
مدیر عامل: آقای محمد رضوانی فر
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها و عمليات بازرگاني
نمابر شرکت: 02188870881
تلفن شرکت: 3-88201941-88799923-88799925
تلفن امور سهام: 88792984 - 88663973 - 88870886
وب سایت شرکت: http://www.alborzinvest.ir
وب سایت امور سهام: http://213.207.203.212/
نمابر امور سهام: 88201941-3 (داخلي 4)
مدیر مالی: آقاي عليرضا خسرواني
تلفن شرکت: 88201941-3 (داخلي 1)