PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر
ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر ( حبندرح ) -  وضعیت : ممنوع -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 20:22:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,461 قیمت دیروز 2,461 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 2,532 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 2,534
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 2,388
تاریخ آخرین معامله 1397/9/12 - 9:32:43   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/9/12 2,461 2,302 2,532 328
16.167M
39.786B
1397/9/11 2,302 2,280 2,406 168
7.000M
16.115B
1397/9/10 2,423 2,406 2,630 96
4.710M
11.413B
1397/9/7 2,673 2,630 2,780 14
700,000
1.871B
1397/9/6 2,780 2,780 2,780 6
300,000
834.000M
1397/9/5 2,803 2,727 3,030 8
400,000
1.121B
1397/9/3 3,030 2,904 3,220 10
500,000
1.515B
1397/8/30 3,226 3,060 3,400 9
410,000
1.323B
1397/8/29 3,400 3,400 3,400 2
100,000
340.000M
1397/1/29 749 700 789 152
1.312M
982.293M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي) 31,380 (4.98%) 29941
97.962M
3,047.379B
توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسينا) 80,400 (7.37%) 8311
11.186M
940.592B
ريل سير كوثر (حسير) 17,094 (5.00%) 2631
8.909M
157.363B
توکاريل (توريل) 23,010 (4.63%) 2591
6.350M
143.162B
حمل و نقل بين المللي خليج فارس (حفارس) 4,180 (2.56%) 2103
20.251M
86.066B
آسيا سير ارس (حآسا) 23,560 (1.19%) 2067
5.367M
125.062B
ريل پردازسير (حريل) 4,070 (1.97%) 2018
19.891M
81.953B
حمل‌ونقل‌توكا (حتوكا) 18,900 (0.75%) 1673
5.315M
99.518B
دريايي و کشتيراني خط دريابندر (حبندر) 30,121 (3.00%) 1461
3.479M
104.035B
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) 34,504 (5.00%) 821
1.709M
59.643B
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام (حپترو) 25,880 (2.38%) 319
674,583
17.513B
رهشاد سپاهان (سهامي عام (حرهشا) 58,930 (5.00%) 4
1,614
95.113M
ريل پرداز نوآفرين (ريل پرداز) 10,000 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ايران و روسيه (ايرسوتر) 1,000 (0%) 0
0
0
راه آهن حمل ونقل (حرآهن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر (حبندرح) 2,532 (0%) 0
0
0
مجتمع ترابري رهنورد (حرهور) 1,000 (0%) 0
0
0
ريل گردش ايرانيان (حگردش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ريل سيركوثر970808 (حسيرتبعي9708) 50 (0%) 0
0
0
خدمات کشتيراني ستاره قشم (قشم) 1 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ريلي گسترش (ريل گستر) 1,000 (0%) 0
0
0
تايدواترخاورميانه (حتايد) 20,150 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده