PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر
ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر ( حبندرح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 23:59:55
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 10,340 قیمت دیروز 10,340 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 10,120 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 10,650
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 10,030
تاریخ آخرین معامله 1400/11/6 -   ارزش بازار (م ر) 3,014,756 تعداد سهام 291,562,500
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/6 10,340 10,120 10,730 337
5.208M
53.862B
1400/11/5 10,430 10,310 10,620 226
4.404M
45.958B
1400/11/4 10,620 10,620 10,930 140
711,932
7.561B
1400/11/3 10,940 10,940 10,940 93
2.830M
30.959B
1400/11/2 11,270 10,760 11,380 230
2.623M
29.563B
1400/10/29 11,050 10,640 11,090 178
2.241M
24.755B
1400/10/28 10,770 10,700 11,330 105
570,299
6.141B
1400/10/27 11,030 10,750 11,100 297
2.416M
26.652B
1400/10/26 11,050 10,740 11,060 107
778,523
8.606B
1400/10/25 10,740 10,460 10,750 111
660,855
7.099B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي) 23,170 (4.98%) 7419
56.559M
1,297.376B
حمل و نقل گهرترابر سيرجان (حگهر) 8,410 (5.19%) 3625
21.887M
187.076B
ريل گردش ايرانيان (حگردش) 2,550 (1.70%) 1291
16.112M
41.051B
آسيا سير ارس (حآسا) 13,580 (1.42%) 1116
2.874M
38.763B
ريل سير كوثر (حسير) 19,000 (0.80%) 876
2.918M
54.894B
تايدواترخاورميانه (حتايد) 5,850 (0.69%) 734
6.735M
39.108B
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام (حپترو) 25,710 (4.98%) 573
1.578M
39.949B
دريايي و کشتيراني خط دريابندر (حبندر) 37,150 (2.91%) 564
1.367M
50.729B
ريل پرداز نو آفرين (حآفرين) 3,860 (3.62%) 529
3.901M
14.944B
ريل پردازسير (حريل) 2,857 (1.89%) 527
6.468M
18.413B
حمل‌ونقل‌توكا (حتوكا) 16,530 (3.25%) 504
1.659M
27.465B
حمل و نقل بين المللي خليج فارس (حفارس) 9,230 (3.01%) 500
4.476M
41.443B
توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسينا) 53,350 (1.84%) 424
436,350
23.238B
توكاريل (توريل) 9,000 (0%) 357
1.333M
12.124B
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) 40,700 (5.99%) 301
653,801
26.102B
دليجان طلايي شكوه پارس (حشكوه) 2,525 (0.82%) 228
3.329M
8.339B
رهشاد سپاهان (سهامي عام (حرهشا) 95,400 (1.60%) 191
123,267
11.441B
مشاركت ش شيراز304-3ماهه18% (مشير304) 964,000 (0.41%) 1
1,000
964.000M
ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر (حبندرح) 10,120 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-5000-14011214 (طحافرين1207) 1,000 (0%) 0
0
0
مجتمع ترابري رهنورد (حرهور) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد312-3ماهه18% (مشهد312) 990,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اسلامشهر312-3ماهه18% (مشهر312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-2000-14011214 (ضحافرين1201) 1 (0%) 0
0
0
راه آهن حمل ونقل (حرآهن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. حآفرين-3996-010621 (هحافرين0106) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-3500-14011214 (ضحافرين1204) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-5000-14011214 (ضحافرين1207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-3000-14011214 (طحافرين1203) 1 (0%) 0
0
0
ريل پرداز نوآفرين (ريل پرداز) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-2500-14011214 (ضحافرين1202) 2,180 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تبريز312-3ماهه18% (تبريز312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-4500-14011214 (طحافرين1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-4500-14011214 (ضحافرين1206) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شيراز04-سه ماهه18% (مشير04) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد0312-3ماهه18% (مشهد0312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ايران و روسيه (ايرسوتر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-2000-14011214 (طحافرين1201) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شيراز312-3ماهه18% (مشير312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-2500-14011214 (طحافرين1202) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش قم0312-سه ماهه18% (قم0312) 1,010,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش قم312-سه ماهه18% (قم312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-4000-14011214 (طحافرين1205) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شهركرد406-3ماهه18% (مشهر406) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-1500-14011214 (طحافرين1200) 1 (0%) 0
0
0
ريل گردش ايرانيان-پذيره (حگردش-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تبريز012-3ماهه18% (تبريز012) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ريل سيركوثر970808 (حسيرتبعي9708) 50 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-4000-14011214 (ضحافرين1205) 950 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اصفهان312-سه ماهه18% (مصفها312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش كرج312-سه ماهه18% (مكرج312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
خدمات کشتيراني ستاره قشم (قشم) 1 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ريلي گسترش (ريل گستر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-3500-14011214 (طحافرين1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-3000-14011214 (ضحافرين1203) 1,540 (0%) 0
0
0
مشاركت ش كرج0312-سه ماهه18% (مكرج0312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-1500-14011214 (ضحافرين1200) 2,700 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده