PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان ممتازان كرمان
سيمان ممتازان كرمان ( سمتاز ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 20:03:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,684 قیمت دیروز 3,684 تعداد معاملات 0 EPS 1321
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 2.8
قیمت آخرین معامله 3,702 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 999,999
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 250,000 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1397/10/22 -   ارزش بازار (م ر) 2,210,400 تعداد سهام 600,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
4 1,537 4,617 8,250 14,518 4
1 622 4,613 0 0 0
1 727 4,428 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/10/22 3,684 3,702 3,702 1
200
740,400
1397/10/12 3,684 3,684 3,684 1
633
2.332M
1397/10/3 3,684 3,684 3,684 4
3,333
12.279M
1397/9/17 3,684 5,003 5,003 6
18,630
93.206M
1397/9/12 3,578 5,000 5,000 2
2,000
10.000M
1397/8/30 3,567 5,003 5,003 13
17,501
87.558M
1397/8/28 3,459 5,003 5,003 6
100,000
500.300M
1397/8/14 2,430 4,999 4,999 3
2,740
13.697M
1397/8/12 2,402 5,000 5,000 1
360
1.800M
1397/8/9 2,398 5,000 5,000 1
200
1,000,000

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 1,084 (2.07%) 1107
13.758M
14.969B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 1,115 (4.11%) 1002
13.649M
15.152B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 1,688 (4.98%) 886
15.543M
26.195B
سيمان‌ دورود (سدور) 1,268 (1.04%) 763
6.703M
8.643B
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 1,430 (2.22%) 509
4.111M
5.848B
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 2,803 (1.86%) 496
2.305M
6.739B
سيمان مجد خواف (سخواف) 2,659 (7.91%) 478
3.526M
9.146B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 1,438 (4.96%) 456
8.003M
11.491B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 5,009 (4.99%) 386
7.555M
37.828B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 2,799 (4.99%) 350
1.507M
4.201B
سيمان خوزستان (سخوز) 4,200 (1.97%) 262
1.408M
5.919B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 7,077 (1.93%) 259
509,220
3.617B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 2,591 (4.98%) 253
1.509M
3.861B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 3,129 (5.00%) 238
1.588M
4.937B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,802 (4.95%) 195
2.502M
4.509B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 1,704 (0.95%) 187
929,871
1.581B
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 2,467 (0.94%) 175
1.256M
2.982B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 8,320 (2.59%) 153
381,282
3.186B
سيمان كردستان (سكرد) 1,113 (0.18%) 149
1.164M
1.316B
سيمان‌شاهرود (سرود) 1,660 (3.56%) 140
1.058M
1.756B
سيمان فارس نو (سفانو) 6,550 (3.80%) 108
265,584
1.691B
سيمان باقران (سباقر) 1,250 (21.48%) 107
1.593M
1.910B
شركت سيمان لارستان (سلار) 3,451 (26.92%) 107
907,970
2.934B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 6,318 (4.99%) 83
111,041
696.803M
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 1,350 (0.59%) 72
593,677
807.228M
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 2,103 (4.99%) 68
1.050M
2.208B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 1,824 (4.95%) 49
564,663
1.030B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 3,502 (1.10%) 48
239,844
841.288M
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 2,850 (0.39%) 47
157,897
449.708M
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 11,600 (3.27%) 30
36,473
416.205M
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 26,187 (1.63%) 28
29,536
774.881M
سيمان‌ خزر (سخزر) 3,560 (4.98%) 24
162,741
579.358M
سيمان‌فارس‌ (سفار) 6,318 (4.99%) 20
29,990
186.268M
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 15,800 (1.02%) 13
14,063
224.136M
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 6,733 (1.12%) 11
5,331
36.097M
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 9,655 (4.99%) 9
57,787
557.933M
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان شركت سيمان شرق (عشرق) 1,232,230 (0%) 0
0
0
سيمان كارون (سكارون) 3,531 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان سپاهان (عسپاها2) 1,133,900 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي سيمان اصفهان (عصفها2) 1,403,425 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان خوزستان (عخوز) 1,304,747 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 3,702 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سيمان كرمان 222,691,316 37.110
شخص حقیقی 19,040,500 3.170
شخص حقیقی 18,014,404 3.000
شخص حقیقی 13,519,999 2.250
شخص حقیقی 13,479,999 2.240
شخص حقیقی 13,235,157 2.200
شخص حقیقی 10,957,722 1.820
شخص حقیقی 10,168,350 1.690
شخص حقیقی 9,445,117 1.570
شخص حقیقی 9,199,999 1.530
شخص حقیقی 9,199,999 1.530
شخص حقیقی 8,720,633 1.450
شخص حقیقی 8,471,839 1.410
شخص حقیقی 8,022,956 1.330
شخص حقیقی 7,999,999 1.330
شخص حقیقی 7,999,999 1.330
شخص حقیقی 7,999,999 1.330
شخص حقیقی 7,999,999 1.330
شخص حقیقی 7,999,999 1.330
شخص حقیقی 6,538,316 1.080
شخص حقیقی 6,235,494 1.030
شخص حقیقی 6,117,306 1.010

چکیده

آدرس شرکت: تهران - اتوبان همت (شرق)- شیراز جنوبی - کوچه بابا علیخان شرقی - پلاک 13 جدید 9 قدیم
تلفن شرکت: 92-88616389
نمابر شرکت: 88038659
وب سایت شرکت: http://www.momtazancement.com
پست الکترونیک شرکت: info@momtazancemaent.com
آدرس کارخانه: کیلومتر 32 جاده کرمان رفسنجان - روبروی روستای سعدی
تلفن کارخانه: 2-03413620560
نمابر کارخانه: 034113620563
مدیر عامل: آقای محمد ربانی
مدیر مالی: آقای محمد خانی خواجه ها