PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح.س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها
ح.س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها ( وسكابح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:33:39
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 259 قیمت دیروز 259 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 259 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 280
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 230
تاریخ آخرین معامله 1397/12/8 - 10:45:46   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/12/8 259 259 259 6,244
307.020M
79.518B
1397/12/7 236 236 236 531
49.900M
11.776B
1397/12/6 235 224 254 1,019
49.840M
11.735B
1397/12/5 231 231 231 286
17.310M
3.999B
1397/12/4 210 210 216 290
13.398M
2.814B
1397/12/1 218 216 220 14
349,640
76.081M
1397/11/30 240 220 240 8
508,000
121.790M
1397/11/29 240 240 240 3
80,000
19.200M
1397/8/22 289 279 289 3,035
75.844M
21.893B
1397/8/21 263 245 266 193
5.558M
1.462B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري صبا تامين (صبا) 30,857 (5.00%) 32269
33.680M
1,037.940B
سرمايه گذاري سبحان (وسبحان) 14,604 (1.21%) 8859
39.973M
570.126B
گروه توسعه مالي مهر آيندگان (ومهان) 21,100 (10.61%) 7782
24.435M
511.730B
سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت (وصنعت) 14,780 (29.08%) 7212
50.763M
768.179B
سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه) 15,000 (2.03%) 6242
25.684M
397.370B
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ (وسپه) 19,200 (4.98%) 5238
28.689M
549.634B
س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها (وسكاب) 8,530 (4.92%) 5234
45.747M
388.237B
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ (وبيمه) 11,080 (2.81%) 5152
21.059M
239.289B
سرمايه گذاري اعتبار ايران (واعتبار) 8,430 (2.09%) 4733
32.797M
279.301B
گروه س توسعه صنعتي ايران (وتوصا) 12,300 (1.57%) 4172
15.651M
191.341B
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ (وبوعلي) 18,990 (4.98%) 3718
11.971M
226.555B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ (وتوسم) 17,440 (5.00%) 3316
30.172M
526.001B
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ (وصنا) 19,620 (4.98%) 3291
14.622M
286.370B
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (گوهران) 16,388 (3.17%) 2803
8.794M
143.086B
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (وگستر) 24,862 (5.00%) 2793
12.556M
311.327B
سرمايه گذاري پويا (وپويا) 4,402 (4.98%) 2634
1.543M
6.794B
گروه صنايع معادن فلات ايرانيان (فلات) 17,288 (2.99%) 2082
6.999M
119.415B
شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرين) 7,839 (2.99%) 1955
11.875M
93.229B
ح. شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرينح) 6,067 (5.00%) 1950
16.766M
102.012B
تكادو (وكادو) 27,540 (2.33%) 1792
4.694M
129.223B
سرمايه گذاري جامي (وجامي) 12,350 (2.12%) 1654
3.608M
44.615B
س. چشم انداز توسعه شمال (وشمال) 43,570 (0.11%) 1400
2.331M
101.311B
س. تدبيرگران فارس وخوزستان (سدبير) 23,050 (3.10%) 1212
2.895M
69.130B
سرمايه گذاري پرديس (پرديس) 14,340 (4.98%) 838
6.011M
86.198B
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند (واتي) 24,850 (4.99%) 691
6.367M
158.212B
سرمايه گذاري پارس آريان (آريان) 20,134 (3.00%) 462
7.759M
156.226B
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ (وبهمن) 27,590 (4.98%) 408
4.151M
114.532B
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيار ) 24,370 (2.00%) 317
586,828
14.448B
سرمايه گذاري ملت (وملت) 8,004 (5.00%) 300
1.227M
9.821B
سرمايه‌گذاري‌ سايپا (وساپا) 14,940 (4.99%) 295
2.510M
37.504B
سرمايه گذاري صنايع ايران (وايرا) 14,630 (3.00%) 142
621,244
9.089B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 27,320 (5.00%) 142
1.868M
51.041B
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي (وبرق) 112,797 (5.00%) 116
561,356
63.319B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه (سكه0012پ01) 9,095,626 (1.00%) 39
7,690
69.945B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه ملت (سكه0011پ02) 9,095,626 (1.00%) 20
1,360
12.370B
سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات (سكه9912پ04) 9,095,626 (1.00%) 19
1,400
12.734B
سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوين) 7,728 (1.99%) 19
60,892
470.573M
سكه تمام بهارتحويلي1روزه سامان (سكه0112پ03) 9,095,626 (1.00%) 14
2,330
21.193B
خدمات مديريت صندوق بازنشستگي (خدمات بازنشستگي) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتصام (اعتصام) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري ملت (وملتح) 30 (0%) 0
0
0
وامين (وامين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش صنعت علوم زيستي (ليدكو) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سليم (سليم) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوينح) 2,523 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي ايرانيان (گروه ايرانيان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.س. چشم انداز توسعه شمال (وشمالح) 129 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري آذر (سآذر) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. تكادو (وكادوح) 6,051 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سيراف (سيراف) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دانايان پارس (ودانا) 1 (0%) 0
0
0
ح.صنايع معادن فلات ايرانيان (فلاتح) 1,602 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري پارس آريان (آريانح) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري زعيم (زعيم) 1,000 (0%) 0
0
0
ولقمان (ولقمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پردازش اطلاعات ايرانيان (پردازش اطلاعات) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز (اعتلا) 21,735 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتضاد غدير ( اعتضاد غدير) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيارح) 1,000 (0%) 0
0
0
نوآوران مديريت سبا (مديريت سبا) 1,000 (0%) 0
0
0
ارزش آفرينان پاسارگاد (وارزش) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري افتخار سهام (وفتخار) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه صنايع معدني اميد (صنايع اميد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري دانايان پارس (وداناح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري آوا نوين (وآوا) 16,990 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مفتاح (مفتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان (سكه9812-03) 6,300,600 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري خوارزمي (وخارزم) 13,610 (0%) 0
0
0
توسعه و سرمايه گذاري مجاب (توسعه مجاب) 1,000 (0%) 0
0
0
سكه تمام بهارتحويل1روزه آينده (سكه0111پ05) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ارشك (ارشك) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري حافظ اعتماد (حافظ اعتماد) 1,000 (0%) 0
0
0
صنعت و تجارت آداك (وآداك) 11,388 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده