PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ بپاس-58667-14001224
اختيارخ بپاس-58667-14001224 ( ضبپاس1207 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 12:14:39
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,500
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه رازي (ورازي) 1,743 (1.36%) 774
24.660M
42.988B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 26,600 (1.12%) 643
3.599M
95.283B
بيمه دانا (دانا) 912 (1.72%) 619
33.920M
30.622B
بيمه سرمد (وسرمد) 2,727 (0.22%) 391
13.460M
36.213B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 1,921 (2.95%) 349
8.406M
16.131B
بيمه آسيا (آسيا) 1,600 (0.82%) 337
8.899M
14.171B
بيمه البرز (البرز) 2,004 (3.51%) 324
5.616M
11.214B
بيمه ملت (ملت) 1,161 (0.09%) 290
8.801M
10.150B
بيمه ميهن (ميهن) 2,580 (4.96%) 290
7.216M
18.444B
بيمه دي (ودي) 4,221 (0.09%) 243
2.273M
9.586B
بيمه كوثر (كوثر) 3,293 (2.08%) 231
4.381M
14.297B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 7,780 (2.23%) 200
482,784
3.733B
بيمه نوين (نوين) 1,347 (0.37%) 180
3.552M
4.760B
بيمه معلم (ومعلم) 1,280 (0.63%) 169
2.513M
3.174B
بيمه سينا (وسين) 1,790 (0.22%) 150
1.576M
2.791B
بيمه ما (ما) 4,012 (0.69%) 144
1.674M
6.696B
بيمه حافظ (وحافظ) 12,600 (2.94%) 134
1.563M
19.654B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,098 (2.04%) 109
1.031M
2.154B
بيمه سامان (بساما) 10,210 (0.10%) 99
460,331
4.655B
بيمه آرمان (آرمان) 3,842 (2.98%) 83
2.120M
8.148B
بيمه پارسيان (پارسيان) 3,326 (0.72%) 72
461,759
1.550B
بيمه تعاون (وتعاون) 1,184 (4.96%) 24
655,404
775.998M
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,600 (1.64%) 9
43,607
155.338M
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پارسيان5430-03/04/25 (هپارس304) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران (باران) 3,417 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي امين (اتكام) 2,842 (2.60%) 0
0
0
اختيار ف.ت. بساما-19243-030201 (هبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. بساما-19611-030231 (ظبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پارسيان5519-03/05/24 (ظپارس305) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,286 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 3,765 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50%تاديه-پذير (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان 50% تاديه (اتكاسا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده