PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توسعه‌معادن‌وفلزات‌
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ( ومعادن ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:58:14
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 11,670 قیمت دیروز 11,200 تعداد معاملات 8566 EPS 788
470     (%4.20) بیشترین قیمت 11,760 ارزش 370,207,292,650 P/E 14.8
قیمت آخرین معامله 11,760 کمترین قیمت 10,920 حجم 31,727,005 حداکثر قیمت مجاز 11,760
560     (%5.00) اولین قیمت 11,250 حجم مبنا 11,428,571 حداقل قیمت مجاز 10,640
تاریخ آخرین معامله 1399/11/6 - 12:29:35   ارزش بازار (م ر) 640,683,000 تعداد سهام 54,900,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
550 23,326,184 11,760 12,260 412 1
2 2,450 11,750 12,340 3,500 2
1 510 11,710 12,360 1,371 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/11/6 11,670 10,920 11,760 8,566
31.727M
370.207B
1399/11/5 11,200 10,800 11,240 6,198
74.889M
838.908B
1399/11/4 10,710 11,020 11,020 401
4.716M
51.975B
1399/11/1 10,500 10,550 10,550 866
9.965M
105.129B
1399/10/30 10,050 9,400 10,370 2,510
19.229M
193.225B
1399/10/29 9,880 9,850 10,270 3,981
41.509M
410.099B
1399/10/27 10,360 10,350 10,790 3,181
40.582M
420.377B
1399/10/24 10,890 10,660 11,490 3,196
17.635M
192.014B
1399/10/23 11,150 11,130 11,490 2,911
26.215M
292.401B
1399/10/22 11,710 11,440 12,150 2,902
14.710M
172.241B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/24 6 1396 188 131 41 143 20
1396/4/31 3 1396 178 105 7 143 1
1396/1/14 12 1396 141 88 143 143 163
1396/1/14 12 1395 150 163
1395/10/30 9 1395 148 100 23 163 3

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
باما (كاما) 17,930 (4.98%) 9359
54.330M
978.247B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 11,760 (5.00%) 8566
31.727M
370.207B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 21,260 (4.88%) 4938
22.248M
451.597B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 52,400 (2.62%) 3670
3.977M
212.222B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 17,800 (0.56%) 2913
20.318M
362.311B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 32,300 (4.97%) 2891
9.599M
312.833B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 98,000 (4.29%) 1400
1.106M
108.950B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 10,080 (1.92%) 1305
10.382M
103.091B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 44,945 (1.24%) 1046
2.475M
111.807B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 44,300 (1.33%) 622
1.302M
57.151B
معدني‌ دماوند (كدما) 260,600 (5.00%) 304
43,050
11.219B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 158,842 (3.00%) 153
193,412
30.722B
اختيارخ كچاد-16000-1400/02/05 (ضچاد2002) 6,200 (55.00%) 5
27
167.000M
اختيارخ كگل-10000-1399/11/21 (ضگل1149) 7,888 (33.69%) 3
3
23.288M
اختيارخ كگل-20000-1399/11/21 (ضگل1144) 1,000 (94.55%) 1
15
15.000M
اختيارخ كگل-14000-1399/11/21 (ضگل1141) 4,000 (5.26%) 1
2
8.000M
اختيارخ كگل-16000-1399/11/21 (ضگل1142) 2,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12000-1399/11/21 (ضگل1150) 3,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1399/11/21 (ضگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 3,452 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1399/11/21 (ضگل1145) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/11/21 (طگل1146) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12000-1399/11/21 (طگل1150) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,040,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1399/11/21 (طگل1142) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18000-1400/02/05 (ضچاد2003) 4,650 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1400/02/05 (طچاد2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-20000-1400/02/05 (ضچاد2004) 1,900 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1400/02/05 (طچاد2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/11/21 (ضگل1146) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 958,000 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 980,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1400/02/05 (طچاد2000) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/11/21 (ضگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1399/11/21 (طگل1141) 2,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,039,500 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 387,171 (13.87%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1400/02/05 (طچاد2008) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1399/11/21 (طگل1144) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1399/11/21 (ضگل1143) 1,500 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1400/02/05 (طچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1399/11/21 (طگل1143) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 980,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14000-1400/02/05 (ضچاد2001) 6,000 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1399/11/21 (طگل1145) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10000-1399/11/21 (طگل1149) 1 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1400/02/05 (طچاد2004) 1 (0%) 0
0
0
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1400/02/05 (ضچاد2007) 120 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-36000-1400/02/05 (ضچاد2008) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1399/11/21 (طگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1400/02/05 (طچاد2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1400/02/05 (ضچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12000-1400/02/05 (ضچاد2000) 8,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1400/02/05 (طچاد2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/11/21 (طگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1400/02/05 (طچاد2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1400/02/05 (ضچاد2005) 2,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران خيابان آفريقا، بلوار اسفنديار، شماره 3، صندوق پستي 467-19615
تلفن شرکت: 22043353-22045658
نمابر شرکت: 22046166
وب سایت شرکت: http://www.mmdic.com
پست الکترونیک شرکت: info@mmdic.com
پست الکترونیک امور سهام: saham@mmdic.com
مدیر عامل: آقای سیدعبدالحمیدثمره هاشمی شجره
وب سایت امور سهام: http://mmdicsaham.ir/user
نمابر شرکت: 22654051
تلفن شرکت: 22050875