PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
تامين سرمايه لوتوس پارسيان
تامين سرمايه لوتوس پارسيان ( لوتوس ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:05:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 5,010 قیمت دیروز 4,849 تعداد معاملات 115 EPS 658
161     (%3.32) بیشترین قیمت 5,020 ارزش 3,463,127,976 P/E 7.4
قیمت پایانی 4,860 کمترین قیمت 4,856 حجم 692,185 حداکثر قیمت مجاز 5,091
11     (%0.23) اولین قیمت 4,856 حجم مبنا 9,600,000 حداقل قیمت مجاز 4,607
تاریخ آخرین معامله 1402/1/9 - 11:03:42   ارزش بازار (م ر) 116,640,000 تعداد سهام 24,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 75,546 5,010 5,016 1,848 1
3 17,756 5,002 5,017 12,814 3
4 39,856 5,001 5,018 65,332 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1402/1/8 4,849 4,797 5,018 370
2.437M
11.960B
1402/1/7 4,829 4,809 5,014 232
1.719M
8.458B
1402/1/6 4,809 4,549 5,026 314
2.691M
13.094B
1402/1/5 4,787 4,810 4,977 278
2.028M
10.060B
1401/12/28 4,740 4,830 4,930 232
2.383M
11.601B
1401/12/27 4,700 4,680 4,840 241
3.934M
19.025B
1401/12/21 5,230 5,160 5,460 492
3.944M
20.763B
1401/12/20 5,200 5,150 5,310 262
2.084M
10.882B
1401/12/16 5,200 5,160 5,310 433
84.945M
441.763B
1401/12/15 5,150 5,150 5,240 193
2.374M
12.358B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سايراشخاص بورس انرژي (انرژي3) 54,720 (0.94%) 8686
14.290M
776.243B
فرابورس ايران (فرابورس) 14,500 (4.17%) 7105
46.908M
672.566B
بورس كالاي ايران (كالا) 21,230 (2.12%) 5524
22.099M
466.390B
بورس اوراق بهادار تهران (بورس) 8,000 (0.87%) 4834
48.341M
389.031B
تامين سرمايه امين (امين) 8,580 (0%) 1601
786,840
6.751B
تامين سرمايه نوين (تنوين) 4,248 (4.22%) 684
9.167M
38.597B
تامين سرمايه خليج فارس (تفارس) 5,840 (3.00%) 506
21.439M
125.151B
تامين سرمايه اميد (اميد) 5,570 (1.46%) 504
3.617M
20.239B
تامين سرمايه دماوند (تماوند) 5,950 (0.67%) 341
2.519M
15.124B
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (لوتوس) 5,010 (3.32%) 115
692,185
3.463B
نهادهاي مالي بورس انرژي (انرژي1) 51,380 (6.99%) 3
25,330
1.301B
اختيارخ تفارس-7500-14020629 (ضتفارس607) 700 (164.15%) 2
72
40.400M
اختيارخ تفارس-5500-14020629 (ضتفارس603) 1,749 (0.52%) 1
20
34.980M
اختيارخ فرابورس-11000-14020606 (ضفرابورس605) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-5000-14011014 (طفرابورس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-15000-14020301 (ضفرابورس307) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-9918-14011014 (طفرابورس1001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-16584-14011014 (ضفرابورس1005) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-8000-14020301 (طفرابورس303) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-14918-14011014 (ضفرابورس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تفارس-6000-14020629 (ضتفارس604) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-16584-14011014 (طفرابورس1005) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-17000-14020301 (ضفرابورس308) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-9000-14020606 (ضفرابورس604) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-7000-14011014 (ضفرابورس1008) 3,950 (0%) 0
0
0
اختيارف تفارس-6500-14020629 (طتفارس605) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-13251-14011014 (ضفرابورس1003) 2 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-8251-14011014 (ضفرابورس1000) 2,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-11584-14011014 (ضفرابورس1002) 2 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-7000-14020301 (طفرابورس302) 1 (0%) 0
0
0
نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار (نبورس) 8,070 (0%) 0
0
0
اختيارف تفارس-6000-14020629 (طتفارس604) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-17000-14020606 (طفرابورس608) 1 (0%) 0
0
0
كارگزاران بورس كالاي ايران (اكالا) 20,790 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه خليج فارس-پذيره (تفارس-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تفارس-5000-14020629 (طتفارس602) 1 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه دماوند-پذيره (تماوند-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-13000-14020301 (طفرابورس306) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-17000-14020301 (طفرابورس308) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-8000-14020301 (ضفرابورس303) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-15000-14020606 (طفرابورس607) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-9918-14011014 (ضفرابورس1001) 1,170 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-14918-14011014 (طفرابورس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-13251-14011014 (طفرابورس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تفارس-6500-14020629 (ضتفارس605) 444 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-7000-14011014 (طفرابورس1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-8000-14020606 (ضفرابورس603) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-9000-14020301 (ضفرابورس304) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-5000-14020301 (ضفرابورس300) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-13000-14020606 (ضفرابورس606) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-11584-14011014 (طفرابورس1002) 1 (0%) 0
0
0
كارگزاران بورس اوراق بهادار (كبورس) 8,070 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-15000-14020301 (طفرابورس307) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-7000-14020301 (ضفرابورس302) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-6000-14011014 (ضفرابورس1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-5000-14020606 (طفرابورس600) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-11000-14020301 (ضفرابورس305) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-9000-14020606 (طفرابورس604) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-7000-14020606 (ضفرابورس602) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-8000-14020606 (طفرابورس603) 1 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه كيميا (تكيميا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-11000-14020606 (طفرابورس605) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-6000-14020606 (ضفرابورس601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تفارس-4000-14020629 (ضتفارس600) 2,800 (0%) 0
0
0
اختيارف تفارس-4000-14020629 (طتفارس600) 5 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-11000-14020301 (طفرابورس305) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تفارس-4500-14020629 (ضتفارس601) 1,850 (0%) 0
0
0
گواهي صادراتي دلار (گواهي2) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تفارس-7500-14020629 (طتفارس607) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تفارس-5000-14020629 (ضتفارس602) 1,750 (0%) 0
0
0
نهادهاي مالي بورس كالاي ايران (نكالا) 20,790 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه بانك ملت (تملت) 3,410 (0%) 0
0
0
اختيارخ تفارس-7000-14020629 (ضتفارس606) 780 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-13000-14020301 (ضفرابورس306) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-5000-14020606 (ضفرابورس600) 11,755 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-13000-14020606 (طفرابورس606) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تفارس-7000-14020629 (طتفارس606) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تفارس-5500-14020629 (طتفارس603) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-6000-14020301 (طفرابورس301) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-8251-14011014 (طفرابورس1000) 1 (0%) 0
0
0
فعالان بورس انرژي (انرژي2) 55,240 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-15000-14020606 (ضفرابورس607) 1 (0%) 0
0
0
سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه (سپرده) 1 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه تمدن (تمدن) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف تفارس-4500-14020629 (طتفارس601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-9000-14020301 (طفرابورس304) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-17000-14020606 (ضفرابورس608) 1 (0%) 0
0
0
توليدكنندگان بورس كالاي ايران (تكالا) 20,790 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-5000-14020301 (طفرابورس300) 1 (0%) 0
0
0
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار (سپرده گذاري) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-6000-14020301 (ضفرابورس301) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-5000-14011014 (ضفرابورس1006) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-6000-14011014 (طفرابورس1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-6000-14020606 (طفرابورس601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-7000-14020606 (طفرابورس602) 1 (0%) 0
0
0


چکیده