PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ رمپنا-52000-1399/07/13
اختيارخ رمپنا-52000-1399/07/13 ( ضپنا7043 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 21:55:41
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 14,000 قیمت دیروز 15,000 تعداد معاملات 1 EPS
1,000     (%6.67) بیشترین قیمت 14,000 ارزش 140,000,000 P/E
قیمت آخرین معامله 14,000 کمترین قیمت 14,000 حجم 10 حداکثر قیمت مجاز 100,000
1,000     (%6.67) اولین قیمت 14,000 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/5/19 - 9:47:45   ارزش بازار (م ر) 14 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 15,000 100 1
0 0 0 27,000 1 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/19 14,000 14,000 14,000 1
10
140.000M
1399/4/30 15,000 15,000 15,000 1
4
60.000M
1399/4/28 13,689 12,800 14,500 18
295
4.038B
1399/4/23 13,800 13,800 13,800 1
5
69.000M
1399/4/18 8,100 8,100 8,101 3
11
89.104M
1399/4/14 8,000 8,000 8,000 2
100
800.000M
1399/4/11 5,300 5,001 5,600 2
200
1.060B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
جنرال مكانيك (رنيك) 38,150 (2.91%) 5410
12.274M
487.997B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 25,500 (2.63%) 1911
4.067M
102.007B
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 48,880 (4.98%) 1209
7.172M
350.565B
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 26,292 (3.00%) 596
1.267M
33.349B
تابان نيرو سپاهان (تابا) 34,073 (3.00%) 381
1.117M
38.690B
اختيارخ رمپنا-72000-1399/07/13 (ضپنا7047) 5,500 (10.00%) 16
145
819.789M
اختيارخ رمپنا-48000-1399/07/13 (ضپنا7042) 14,500 (3.33%) 9
44
680.428M
اختيارخ رمپنا-44000-1399/07/13 (ضپنا7041) 15,400 (10.80%) 6
68
1.071B
اختيارخ رمپنا-60000-1399/07/13 (ضپنا7045) 9,000 (18.18%) 5
28
251.880M
اختيارخ رمپنا-66000-1399/07/13 (ضپنا7046) 8,800 (0%) 4
69
607.200M
اختيارخ رمپنا-38000-1399/07/13 (ضپنا7039) 22,000 (10.31%) 2
10
219.955M
اختيارخ رمپنا-52000-1399/07/13 (ضپنا7043) 14,000 (6.67%) 1
10
140.000M
اختيارف رمپنا-44000-1399/07/13 (طپنا7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32000-1399/07/13 (طپنا7036) 1 (0%) 0
0
0
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-28000-1399/07/13 (ضپنا7034) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-19000-1399/07/13 (ضپنا7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-22000-1399/07/13 (ضپنا7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-56000-1399/07/13 (ضپنا7044) 11,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-17000-1399/07/13 (ضپنا7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-34000-1399/07/13 (ضپنا7037) 24,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-26000-1399/07/13 (طپنا7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-20000-1399/07/13 (طپنا7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-72000-1399/07/13 (طپنا7047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24000-1399/07/13 (طپنا7032) 1 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24000-1399/07/13 (ضپنا7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1399/07/13 (ضپنا7030) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 13,837 (1.16%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-60000-1399/07/13 (طپنا7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32000-1399/07/13 (ضپنا7036) 24,500 (13.60%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-22000-1399/07/13 (طپنا7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-38000-1399/07/13 (طپنا7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-66000-1399/07/13 (طپنا7046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-56000-1399/07/13 (طپنا7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-30000-1399/07/13 (طپنا7035) 1 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-40000-1399/07/13 (ضپنا7040) 20,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-28000-1399/07/13 (طپنا7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-36000-1399/07/13 (طپنا7038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-40000-1399/07/13 (طپنا7040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-48000-1399/07/13 (طپنا7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-19000-1399/07/13 (طپنا7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-36000-1399/07/13 (ضپنا7038) 26,000 (0.87%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-17000-1399/07/13 (طپنا7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-52000-1399/07/13 (طپنا7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-30000-1399/07/13 (ضپنا7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-26000-1399/07/13 (ضپنا7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18000-1399/07/13 (ضپنا7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-34000-1399/07/13 (طپنا7037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18000-1399/07/13 (طپنا7028) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده