PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توريستي ورفاهي آبادگران ايران
توريستي ورفاهي آبادگران ايران ( ثاباد ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 10:52:42
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 54,100 قیمت دیروز 55,200 تعداد معاملات 25 EPS 473
1,100     (%1.99) بیشترین قیمت 54,100 ارزش 1,202,264,300 P/E 116.6
قیمت پایانی 55,170 کمترین قیمت 54,100 حجم 22,223 حداکثر قیمت مجاز 58,510
30     (%0.05) اولین قیمت 54,100 حجم مبنا 904,650 حداقل قیمت مجاز 54,100
تاریخ آخرین معامله 1399/12/19 - 10:09:20   ارزش بازار (م ر) 13,240,800 تعداد سهام 240,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 250 50,940 54,100 1,290,111 315
0 0 0 54,110 525 1
0 0 0 54,130 24,942 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/18 55,200 54,130 54,130 19
27,475
1.487B
1399/12/17 55,230 54,140 54,140 18
8,664
469.069M
1399/12/16 55,240 54,170 54,170 25
22,267
1.206B
1399/12/13 55,270 54,170 54,170 10
1,523
82.501M
1399/12/12 55,270 54,190 54,190 23
18,374
995.687M
1399/12/11 55,290 54,200 54,200 19
9,921
537.718M
1399/12/10 55,300 54,210 54,210 13
9,308
504.587M
1399/12/9 55,310 54,240 54,240 21
24,506
1.329B
1399/12/6 55,340 54,160 57,500 664
1.638M
90.665B
1399/12/5 55,260 55,200 56,350 800
2.253M
124.512B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/2 6 1396 85 157 -11 -7 3
1396/4/20 3 1396 85 157 -13 -7 14
1396/1/20 12 1396 85 157 -7 -7 103
1396/1/20 12 1395 2 103
1395/10/29 9 1395 126 269 1 103 107

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,560 (1.89%) 11806
70.472M
110.827B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,570 (1.15%) 2713
38.700M
101.122B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 65,775 (4.53%) 1339
1.784M
117.190B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 46,020 (0.33%) 799
961,769
44.892B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 14,965 (2.00%) 640
2.797M
42.104B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 53,470 (2.00%) 622
3.492M
186.720B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 14,380 (1.98%) 455
1.839M
26.445B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 33,951 (2.00%) 256
1.093M
37.123B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 18,930 (1.97%) 209
1.291M
24.446B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,320 (1.69%) 116
1.014M
2.352B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 17,635 (2.00%) 76
541,238
9.545B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 22,660 (1.99%) 63
99,667
2.258B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 84,770 (1.99%) 46
80,671
6.838B
آ.س.پ (آ س پ) 16,137 (2.00%) 44
214,864
3.467B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 10,070 (1.95%) 40
314,076
3.163B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 40,857 (2.00%) 39
219,307
8.960B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 54,100 (1.99%) 25
22,223
1.202B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 9,803 (2.00%) 18
25,704
251.976M
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 69,131 (5.00%) 18
9,879
682.945M
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,840 (1.87%) 18
69,510
475.448M
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 12,860 (2.00%) 12
20,281
260.814M
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 13,050 (1.95%) 11
126,321
1.648B
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 47,112 (2.00%) 7
6,423
302.600M
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 65,547 (4.00%) 6
2,320
152.069M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 10,062 (2.00%) 5
4,619
46.476M
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,855 (2.00%) 5
19,184
150.690M
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 11,250 (1.99%) 1
4,000
45.000M
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 16,412 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 48,804 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كيسون (كيسون) 14,435 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,827 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,520 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,859 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 31,289 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
سخت آژند (ثاژن) 10,089 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري سيمان تامين-سهامي عام- 125,614,728 52.330
شخص حقیقی 3,501,803 1.450
شخص حقیقی 3,274,466 1.360
شخص حقیقی 2,544,949 1.060

چکیده

آدرس شرکت: مشهد: بزرگراه شهيد کلانتري ، حد فاصل ميدان تلويزيون و ميدان جهاد
وب سایت شرکت: http://www.abadgaraniran.com
پست الکترونیک شرکت: info@abadgaraniran.com
نمابر شرکت: 05138718006
تلفن شرکت: 05138718005
مدیر عامل: آقای حسین امینی