PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
امور رفاهي كارگزاران پارس
امور رفاهي كارگزاران پارس ( گپارس ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار پایه فرابورس 11:34:45
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 112,400 قیمت دیروز 112,400 تعداد معاملات 0 EPS 466
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 241.2
قیمت آخرین معامله 106,800 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 115,750
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 76,536 حداقل قیمت مجاز 109,050
تاریخ آخرین معامله 1401/5/23 - 12:29:14   ارزش بازار (م ر) 1,720,507 تعداد سهام 15,307,007
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 109,050 99,272 24
0 0 0 115,600 100 1
0 0 0 115,650 518 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/23 112,400 106,800 106,800 1
80
8.544M
1401/5/22 112,400 109,050 109,050 1
50
5.453M
1401/5/19 112,400 109,050 109,050 2
103
11.232M
1401/5/18 112,400 109,050 109,050 1
182
19.847M
1401/5/15 112,400 109,050 109,050 1
50
5.453M
1401/5/12 112,400 109,050 109,050 4
447
48.745M
1401/5/11 112,400 106,950 106,950 11
2,262
241.921M
1401/5/9 112,550 109,200 109,200 1
91
9.937M
1401/5/5 112,550 109,200 109,200 1
46
5.023M
1401/5/4 112,550 109,200 109,200 1
92
10.046M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدك (گدنا) 10,960 (0.72%) 1291
1.395M
15.234B
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا) 6,390 (2.40%) 737
12.242M
77.328B
توسعه بين المللي پديده شانديز (گشان) 17,700 (2.97%) 708
2.690M
47.291B
توريستي ورفاهي آبادگران كيش (گكيش) 23,100 (2.94%) 247
306,202
7.080B
هتل پارسيان كوثر اصفهان (گكوثر) 1,510 (0.33%) 216
4.542M
6.872B
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان (گنگين) 36,450 (2.93%) 45
196,409
7.237B
اختيارخ سمگا-13750-14010909 (ضسمگا905) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-4750-14010909 (ضسمگا907) 1 (0%) 0
0
0
امور رفاهي كارگزاران پارس (گپارس) 106,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-15750-14010909 (ضسمگا906) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-5750-14010909 (طسمگا908) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ.ت.سمگا2 -11659-010515 (سمگا2ت.خ0105) 1 (0%) 0
0
0
توسعه گردشگري ايران (توسعه گردشگري ) 1,622 (0%) 0
0
0
ساختمان و خدمات نوساز (خدمات نوساز) 50,000 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-11750-14010909 (طسمگا904) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-9750-14010909 (ضسمگا903) 101 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-6750-14010909 (طسمگا900) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-9750-14010909 (طسمگا903) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-6750-14010909 (ضسمگا900) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-5750-14010909 (ضسمگا908) 1 (0%) 0
0
0
هتلهاي هما (هما) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-13750-14010909 (طسمگا905) 1 (0%) 0
0
0
ح.توريستي ورفاهي آبادگران كيش (گكيشح) 32,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-7750-14010909 (ضسمگا901) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-8750-14010909 (طسمگا902) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-15750-14010909 (طسمگا906) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت.سمگا1-11486-010415 (سمگا1ت.ف0104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-11750-14010909 (ضسمگا904) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-8750-14010909 (ضسمگا902) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ.ت. سمگا1-11659-010515 (سمگا1ت.خ0105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-4750-14010909 (طسمگا907) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت.سمگا2 -11486-010415 (سمگا2ت.ف0104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-7750-14010909 (طسمگا901) 1 (0%) 0
0
0


چکیده