PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
امور رفاهي كارگزاران پارس
امور رفاهي كارگزاران پارس ( گپارس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 17:58:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 105,350 قیمت دیروز 105,350 تعداد معاملات 0 EPS -41
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E -2569.5
قیمت آخرین معامله 102,200 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 108,500
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 76,536 حداقل قیمت مجاز 102,200
تاریخ آخرین معامله 1400/10/28 - 12:03:07   ارزش بازار (م ر) 1,612,593 تعداد سهام 15,307,007
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 101,500 80 1
0 0 0 102,000 100 1
0 0 0 102,100 100 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/10/28 105,350 102,200 102,200 2
100
10.220M
1400/10/27 105,350 100,100 100,100 2
140
14.014M
1400/10/25 105,350 102,200 102,200 2
98
10.016M
1400/10/22 105,350 102,200 102,200 2
196
20.031M
1400/10/21 105,350 102,200 102,200 2
102
10.424M
1400/10/20 105,350 100,200 100,200 12
1,565
156.813M
1400/10/19 105,450 102,350 102,350 7
1,362
139.401M
1400/10/18 105,500 103,150 109,400 215
71,620
7.556B
1400/10/15 106,320 106,320 106,320 54
66,402
7.060B
1400/10/14 109,608 109,608 109,608 2
136
14.907M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبلچکیده