PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
امور رفاهي كارگزاران پارس
امور رفاهي كارگزاران پارس ( گپارس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 15:50:57
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 44,828 قیمت دیروز 45,740 تعداد معاملات 278 EPS 334
912     (%1.99) بیشترین قیمت 45,000 ارزش 7,687,287,428 P/E 134.2
قیمت آخرین معامله 43,455 کمترین قیمت 43,453 حجم 176,687 حداکثر قیمت مجاز 48,027
2,285     (%5.00) اولین قیمت 43,453 حجم مبنا 446,150 حداقل قیمت مجاز 43,453
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:29:41   ارزش بازار (م ر) 686,182 تعداد سهام 15,307,007
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 120 43,890 43,900 651 1
2 1,645 43,454 44,000 350 1
0 0 0 44,622 120 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 44,828 43,453 45,000 278
176,687
7.687B
1399/3/12 45,740 44,480 45,000 54
36,312
1.616B
1399/3/11 45,855 44,618 44,869 84
44,785
1.998B
1399/3/10 45,997 44,869 45,990 112
85,463
3.841B
1399/3/7 46,256 44,458 45,998 143
100,037
4.451B
1399/3/6 46,797 45,445 45,445 20
16,122
732.664M
1399/3/3 46,850 45,586 46,500 91
46,073
2.104B
1399/2/31 46,995 45,752 45,755 85
50,563
2.313B
1399/2/30 47,167 45,881 48,200 218
106,398
4.977B
1399/2/29 47,300 46,126 48,700 233
142,077
6.651B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبلچکیده