PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه نوين
بيمه نوين ( نوين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:52:53
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,621 قیمت دیروز 3,672 تعداد معاملات 344 EPS 708
51     (%1.39) بیشترین قیمت 3,740 ارزش 11,083,522,307 P/E 5.1
قیمت آخرین معامله 3,650 کمترین قیمت 3,531 حجم 3,071,080 حداکثر قیمت مجاز 3,855
22     (%0.60) اولین قیمت 3,680 حجم مبنا 4,142,503 حداقل قیمت مجاز 3,489
تاریخ آخرین معامله 1400/9/10 - 12:29:54   ارزش بازار (م ر) 9,501,504 تعداد سهام 2,624,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 1,380 3,640 3,663 1,587 1
1 1,408 3,628 3,665 1,000 1
1 24,935 3,600 3,667 9,103 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/10 3,621 3,531 3,740 344
3.071M
11.084B
1400/9/9 3,672 3,612 3,769 345
2.916M
10.650B
1400/9/8 3,739 3,662 3,885 341
4.425M
16.548B
1400/9/7 3,792 3,698 3,900 320
3.284M
12.412B
1400/9/6 3,878 3,792 4,055 384
3.341M
12.910B
1400/9/3 3,991 3,901 4,080 289
2.261M
9.019B
1400/9/2 3,993 3,900 4,120 386
2.970M
11.817B
1400/9/1 4,054 3,931 4,100 315
4.449M
18.035B
1400/8/30 3,999 3,902 4,074 369
2.888M
11.534B
1400/8/29 4,018 3,902 4,189 308
2.813M
11.231B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه تجارت نو (بنو) 6,550 (2.28%) 1288
6.623M
45.020B
بيمه آسيا (آسيا) 1,741 (1.30%) 1028
25.147M
44.803B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 42,404 (0.03%) 820
5.564M
236.167B
بيمه ملت (ملت) 1,202 (1.48%) 787
32.942M
39.422B
بيمه اتكايي امين (اتكام) 4,948 (0.30%) 643
16.859M
80.554B
بيمه دي (ودي) 4,055 (3.68%) 613
4.582M
18.839B
بيمه دانا (دانا) 4,578 (0.75%) 442
5.529M
25.059B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 10,840 (0.12%) 359
3.392M
36.682B
بيمه سينا (وسين) 3,819 (0.82%) 349
6.178M
23.553B
بيمه نوين (نوين) 3,650 (0.60%) 344
3.071M
11.084B
بيمه ميهن (ميهن) 2,250 (3.56%) 327
4.556M
10.213B
بيمه كوثر (كوثر) 4,118 (0.34%) 323
2.870M
11.608B
بيمه البرز (البرز) 1,996 (0.25%) 313
3.900M
7.653B
بيمه تعاون (وتعاون) 1,732 (1.70%) 261
4.686M
8.038B
بيمه معلم (ومعلم) 2,164 (3.35%) 261
3.167M
6.801B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,036 (2.98%) 201
2.419M
9.767B
بيمه رازي (ورازي) 1,709 (4.95%) 185
5.909M
10.098B
بيمه پارسيان (پارسيان) 8,720 (2.68%) 167
1.225M
10.837B
بيمه ما (ما) 5,800 (2.19%) 120
941,050
5.438B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 4,070 (0.47%) 91
782,232
3.141B
بيمه سامان (بساما) 20,000 (3.00%) 80
155,178
3.105B
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,500 (1.71%) 26
505,183
1.755B
بيمه حافظ (وحافظ) 8,987 (5.00%) 6
46,790
420.502M
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-62667-14001224 (طبپاس1208) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 508 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-38667-14001224 (طبپاس1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-46667-14001224 (طبپاس1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-46667-14001224 (ضبپاس1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-58667-14001224 (طبپاس1207) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 5,434 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-42667-14001224 (طبپاس1203) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,871 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-30667-14001224 (ضبپاس1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-30667-14001224 (طبپاس1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-62667-14001224 (ضبپاس1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-50667-14001224 (طبپاس1205) 1 (0%) 0
0
0
بيمه آرمان (آرمان) 5,579 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 4,029 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-42667-14001224 (ضبپاس1203) 1 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-34667-14001224 (طبپاس1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-54667-14001224 (طبپاس1206) 1 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-54667-14001224 (ضبپاس1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-38667-14001224 (ضبپاس1202) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50% تاديه (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-50667-14001224 (ضبپاس1205) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-34667-14001224 (ضبپاس1201) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-58667-14001224 (ضبپاس1207) 1 (0%) 0
0
0


چکیده