PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه نوين
بيمه نوين ( نوين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 00:00:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,352 قیمت دیروز 1,359 تعداد معاملات 187 EPS -13
7     (%0.52) بیشترین قیمت 1,387 ارزش 5,127,216,062 P/E -104.0
قیمت آخرین معامله 1,340 کمترین قیمت 1,305 حجم 3,826,574 حداکثر قیمت مجاز 1,440
19     (%1.40) اولین قیمت 1,345 حجم مبنا 11,160,715 حداقل قیمت مجاز 1,278
تاریخ آخرین معامله 1401/5/23 - 12:29:37   ارزش بازار (م ر) 6,760,000 تعداد سهام 5,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 4,020 1,325 1,340 5,727 2
1 1,135 1,320 1,344 20,000 1
2 8,921 1,319 1,353 9,750 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/23 1,352 1,305 1,387 187
3.827M
5.127B
1401/5/22 1,359 1,348 1,400 194
3.811M
5.289B
1401/5/19 1,344 1,336 1,389 180
3.256M
4.450B
1401/5/18 1,335 1,306 1,364 399
10.065M
13.489B
1401/5/15 1,303 1,300 1,354 213
3.899M
5.179B
1401/5/12 1,290 1,290 1,340 187
3.452M
4.521B
1401/5/11 1,281 1,250 1,290 194
4.344M
5.511B
1401/5/10 1,288 1,262 1,300 208
4.036M
5.160B
1401/5/9 1,294 1,255 1,314 278
6.574M
8.370B
1401/5/8 1,323 1,280 1,371 222
4.982M
6.518B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه رازي (ورازي) 1,804 (0.06%) 643
19.067M
33.683B
بيمه دانا (دانا) 914 (2.45%) 584
22.651M
21.027B
بيمه ميهن (ميهن) 2,469 (4.97%) 557
13.078M
32.150B
بيمه حافظ (وحافظ) 12,510 (2.96%) 477
5.039M
61.651B
بيمه آسيا (آسيا) 1,583 (1.60%) 467
13.359M
21.195B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 1,867 (2.98%) 370
9.470M
17.667B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 7,700 (1.16%) 349
2.852M
21.702B
بيمه البرز (البرز) 1,960 (2.89%) 329
10.576M
20.508B
بيمه دي (ودي) 4,118 (4.72%) 321
2.050M
8.523B
بيمه ما (ما) 4,060 (0.37%) 289
1.487M
5.997B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 26,650 (0.74%) 285
989,667
26.616B
بيمه ملت (ملت) 1,158 (1.70%) 274
12.159M
14.122B
بيمه كوثر (كوثر) 3,271 (3.20%) 273
3.126M
10.455B
بيمه سرمد (وسرمد) 2,700 (1.01%) 252
6.046M
16.449B
بيمه سينا (وسين) 1,769 (0.34%) 243
3.688M
6.608B
بيمه سامان (بساما) 10,000 (4.58%) 216
1.502M
15.208B
بيمه نوين (نوين) 1,340 (1.40%) 187
3.827M
5.127B
بيمه پارسيان (پارسيان) 3,390 (0.50%) 153
11.388M
38.152B
بيمه معلم (ومعلم) 1,258 (1.02%) 148
4.092M
5.214B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,080 (1.76%) 145
3.043M
6.310B
بيمه آرمان (آرمان) 4,010 (1.28%) 144
4.637M
18.364B
بيمه تعاون (وتعاون) 1,177 (5.00%) 36
1.658M
1.952B
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,634 (2.57%) 21
103,306
361.098M
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پارسيان5430-03/04/25 (هپارس304) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران (باران) 3,417 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي امين (اتكام) 2,842 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت. بساما-19243-030201 (هبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. بساما-19611-030231 (ظبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پارسيان5519-03/05/24 (ظپارس305) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,286 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 3,765 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50%تاديه-پذير (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان 50% تاديه (اتكاسا) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده