PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پالايش نفت لاوان
پالايش نفت لاوان ( شاوان ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 22:42:57
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 188,921 قیمت دیروز 198,864 تعداد معاملات 3252 EPS 2441
9,943     (%5.00) بیشترین قیمت 196,663 ارزش 413,536,236,151 P/E 77.4
قیمت پایانی 189,034 کمترین قیمت 188,921 حجم 2,187,626 حداکثر قیمت مجاز 208,807
9,830     (%4.94) اولین قیمت 188,921 حجم مبنا 457,369 حداقل قیمت مجاز 188,921
تاریخ آخرین معامله 1399/4/25 - 12:29:48   ارزش بازار (م ر) 216,145,558 تعداد سهام 1,143,421,600
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
8 1,803 188,921 188,921 869,102 244
1 50 186,550 188,922 400 1
0 0 0 188,930 11,343 4


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/24 198,864 186,522 206,036 5,872
2.285M
454.497B
1399/4/23 196,232 194,057 204,350 6,219
5.133M
1,007.347B
1399/4/22 204,270 196,000 204,955 5,217
4.901M
1,001.055B
1399/4/21 195,196 186,009 195,243 1,981
2.300M
449.020B
1399/4/15 185,946 181,000 186,009 1,760
3.020M
561.505B
1399/4/14 177,152 161,800 177,991 2,479
4.282M
758.500B
1399/4/11 169,516 169,516 169,516 1,071
759,014
128.665B
1399/4/10 161,444 161,444 161,444 494
635,228
102.554B
1399/4/9 153,757 144,373 159,569 2,559
2.465M
378.943B
1399/4/8 151,971 141,684 156,598 4,327
4.167M
633.267B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/26 6 1396 1187 573 968 49
1396/5/9 12 1396 692 45 968 968 22
1396/5/9 12 1395 968 22
1395/12/18 9 1395 323 -1097 234 22 -1198
1395/12/11 8 1395 207 22

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 49,690 (1.66%) 154310
310.649M
16,392.439B
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 37,500 (3.77%) 105507
394.846M
14,854.589B
پالايش نفت تهران (شتران) 40,160 (4.99%) 6226
87.487M
3,513.492B
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 90,960 (4.99%) 4147
4.749M
438.819B
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 89,990 (0.72%) 3441
5.324M
459.320B
پالايش نفت لاوان (شاوان) 188,921 (5.00%) 3252
2.188M
413.536B
نفت سپاهان (شسپا) 30,490 (1.45%) 1337
2.850M
88.275B
پالايش نفت شيراز (شراز) 154,546 (5.00%) 962
310,478
47.983B
نفت ايرانول (شرانل) 39,949 (5.00%) 568
763,211
30.490B
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 98,421 (2.00%) 127
532,250
52.372B
نفت پاسارگاد (شپاس) 42,170 (5.00%) 88
647,204
27.293B
اختيارخ شتران-28000-1399/08/11 (ضترا8040) 20,000 (3.50%) 57
261
5.175B
اختيارخ شپنا-30000-1399/07/28 (ضشنا7076) 23,000 (6.73%) 25
198
4.646B
اختيارخ شپنا-6000-1399/07/28 (ضشنا7053) 36,000 (3.75%) 24
116
4.134B
اختيارخ شبندر-22000-1399/08/18 (ضبدر8056) 30,000 (6.25%) 21
60
1.995B
اختيارخ شتران-8000-1399/08/11 (ضترا8022) 32,505 (4.02%) 16
28
868.175M
اختيارخ شبندر-40000-1399/08/18 (ضبدر8065) 20,000 (20.00%) 16
46
1.036B
اختيارخ شبندر-34000-1399/08/18 (ضبدر8062) 23,000 (17.95%) 13
64
1.506B
اختيارخ شتران-24000-1399/08/11 (ضترا8038) 19,000 (7.32%) 9
27
519.500M
اختيارخ شبندر-30000-1399/08/18 (ضبدر8060) 25,000 (8.86%) 8
19
486.300M
اختيارخ شبندر-38000-1399/08/18 (ضبدر8064) 25,007 (61.34%) 7
13
270.014M
اختيارخ شتران-26000-1399/08/11 (ضترا8039) 19,100 (19.41%) 6
11
215.900M
اختيارخ شتران-8500-1399/08/11 (ضترا8023) 31,655 (4.08%) 6
17
539.655M
اختيارخ شتران-22000-1399/08/11 (ضترا8037) 25,000 (6.36%) 4
6
150.000M
اختيارخ شتران-20000-1399/08/11 (ضترا8036) 22,000 (117.46%) 4
4
90.053M
اختيارخ شپنا-28000-1399/07/28 (ضشنا7075) 23,000 (8.06%) 3
51
1.322B
اختيارخ شبندر-19000-1399/08/18 (ضبدر8054) 33,005 (7.51%) 3
10
330.050M
اختيارخ شپنا-8500-1399/07/28 (ضشنا7058) 33,000 (2.80%) 3
6
210.000M
اختيارخ شتران-13000-1399/08/11 (ضترا8029) 27,106 (0.29%) 2
2
54.106M
اختيارخ شپنا-26000-1399/07/28 (ضشنا7074) 16,001 (26.86%) 2
5
128.001M
اختيارخ شتران-18000-1399/08/11 (ضترا8034) 25,000 (152.53%) 2
5
129.000M
اختيارخ شپنا-6500-1399/07/28 (ضشنا7054) 33,200 (0.71%) 2
8
266.503M
اختيارخ شبندر-17000-1399/08/18 (ضبدر8052) 40,000 (26.51%) 1
9
360.000M
اختيارخ شتران-12000-1399/08/11 (ضترا8028) 30,000 (0.67%) 1
7
210.000M
اختيارخ شپنا-7000-1399/07/28 (ضشنا7055) 35,000 (11.11%) 1
5
175.000M
اختيارخ شبندر-32000-1399/08/18 (ضبدر8061) 28,600 (22.73%) 1
1
28.600M
اختيارخ شتران-19000-1399/08/11 (ضترا8035) 22,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-44000-1399/08/18 (ضبدر8066) 20,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-14000-1399/08/11 (ضترا8030) 25,006 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-8000-1399/08/18 (ضبدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4800-1399/07/28 (ضشنا7050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-7500-1399/08/18 (طبدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-56000-1399/08/18 (طبدر8069) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پترو همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-48000-1399/08/18 (طبدر8067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-32000-1399/08/18 (طبدر8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-44000-1399/07/28 (طشنا7082) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-28000-1399/07/28 (طشنا7075) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-16000-1399/08/11 (طترا8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-38000-1399/08/11 (ضترا8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-38000-1399/07/28 (ضشنا7080) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شسپا-9232-99/05/26 (ظشسپا905) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-44000-1399/08/18 (طبدر8066) 1 (0%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-18000-1399/08/18 (طبدر8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5000-1399/07/28 (ضشنا7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-12000-1399/07/28 (طشنا7063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-6500-1399/08/11 (ضترا8019) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد ساذر991 (ساذر991) 956,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-15000-1399/07/28 (ضشنا7066) 9,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-30000-1399/08/11 (ضترا8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-16000-1399/08/11 (ضترا8032) 11,144 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-6000-1399/08/11 (ضترا8018) 35,000 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2997 (سنفت2997) 735,569 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-34000-1399/07/28 (طشنا7078) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-22000-1399/07/28 (طشنا7072) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5500-1399/07/28 (ضشنا7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-16000-1399/07/28 (ضشنا7067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5000-1399/07/28 (طشنا7051) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا992 (سميعا992) 822,424 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1399/06/10 (جنفت906) 8,014,911 (15.76%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8000-1399/07/28 (ضشنا7057) 34,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-40000-1399/07/28 (طشنا7081) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-10000-1399/07/28 (طشنا7061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-20000-1399/07/28 (طشنا7071) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9500-1399/08/11 (طترا8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-34000-1399/08/18 (طبدر8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-20000-1399/08/18 (ضبدر8055) 14,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-13000-1399/08/11 (طترا8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-9500-1399/08/11 (ضترا8025) 8,900 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-10000-1399/08/11 (طترا8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-13000-1399/07/28 (ضشنا7064) 28,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-48000-1399/08/11 (ضترا8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-34000-1399/08/11 (طترا8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-10000-1399/07/28 (ضشنا7061) 11,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7000-1399/08/11 (ضترا8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-17000-1399/08/11 (طترا8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-15000-1399/08/18 (ضبدر8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-9500-1399/08/18 (ضبدر8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-16000-1399/07/28 (طشنا7067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-19000-1399/08/11 (طترا8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-9500-1399/07/28 (طشنا7060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-20000-1399/08/18 (طبدر8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-11000-1399/08/11 (ضترا8027) 31,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-72000-1399/08/18 (ضبدر8072) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-26000-1399/07/28 (طشنا7074) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-17000-1399/08/18 (طبدر8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-16000-1399/08/18 (طبدر8051) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 18,240 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-11000-1399/08/18 (طبدر8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7500-1399/08/11 (ضترا8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-34000-1399/07/28 (ضشنا7078) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-10000-1399/08/11 (ضترا8026) 8,277 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-17000-1399/07/28 (ضشنا7068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-7500-1399/08/18 (ضبدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-15000-1399/08/11 (طترا8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-5500-1399/08/11 (ضترا8017) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2994 (سنفت2994) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-66000-1399/08/18 (طبدر8071) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2991 (سنفت2991) 786,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-9000-1399/08/11 (ضترا8024) 27,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-22000-1399/07/28 (ضشنا7072) 37,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-60000-1399/08/18 (ضبدر8070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7000-1399/08/11 (طترا8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-14000-1399/08/11 (طترا8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-18000-1399/07/28 (ضشنا7069) 12,800 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-32000-1399/07/28 (طشنا7077) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-24000-1399/07/28 (ضشنا7073) 23,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4600-1399/07/28 (طشنا7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-20000-1399/08/11 (طترا8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-11000-1399/07/28 (ضشنا7062) 6,999 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-32000-1399/08/11 (ضترا8042) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا 991 (سميعا991) 751,762 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4400-1399/07/28 (ضشنا7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4800-1399/07/28 (طشنا7050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-24000-1399/07/28 (طشنا7073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-28000-1399/08/11 (طترا8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-36000-1399/08/11 (طترا8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5500-1399/08/11 (طترا8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-11000-1399/08/11 (طترا8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-14000-1399/08/18 (طبدر8049) 1 (0%) 0
0
0
پالايش نفت تبريز (شبريز) 61,780 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-56000-1399/08/18 (ضبدر8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8500-1399/08/11 (طترا8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-19000-1399/07/28 (ضشنا7070) 28,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-56000-1399/08/11 (طترا8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-15000-1399/08/11 (ضترا8031) 27,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-32000-1399/08/11 (طترا8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-30000-1399/08/11 (طترا8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-12000-1399/08/18 (طبدر8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-38000-1399/08/11 (طترا8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-52000-1399/07/28 (ضشنا7084) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-16000-1399/08/18 (ضبدر8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7000-1399/07/28 (طشنا7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شسپا-8873-99/03/26 (هشسپا903) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-52000-1399/08/18 (طبدر8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-9500-1399/07/28 (ضشنا7060) 29,500 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 995 (سنفت995) 747,546 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 992 (سنفت992) 708,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-40000-1399/08/18 (طبدر8065) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 991 (سنفت991) 747,546 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7500-1399/07/28 (طشنا7056) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 993 (سنفت993) 830,125 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-36000-1399/08/18 (طبدر8063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-48000-1399/08/11 (طترا8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6500-1399/07/28 (طشنا7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-13000-1399/08/18 (ضبدر8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-40000-1399/08/11 (ضترا8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-14000-1399/07/28 (طشنا7065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-24000-1399/08/18 (طبدر8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-32000-1399/07/28 (ضشنا7077) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8500-1399/07/28 (طشنا7058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-66000-1399/08/18 (ضبدر8071) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-48000-1399/07/28 (طشنا7083) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-17000-1399/07/28 (طشنا7068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-44000-1399/08/11 (طترا8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-56000-1399/07/28 (ضشنا7085) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-30000-1399/07/28 (طشنا7076) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5500-1399/07/28 (طشنا7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-14000-1399/07/28 (ضشنا7065) 28,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6500-1399/08/11 (طترا8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-52000-1399/08/18 (ضبدر8068) 9,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-26000-1399/08/18 (ضبدر8058) 22,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-10000-1399/08/18 (طبدر8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6000-1399/08/11 (طترا8018) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 2996 (سنفت2996) 705,833 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4600-1399/07/28 (ضشنا7049) 26,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-38000-1399/08/18 (طبدر8064) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نفت قشم (نفت قشم) 10,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي سلمان فارسي (پتروشيمي سلمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-22000-1399/08/18 (طبدر8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-24000-1399/08/11 (طترا8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-26000-1399/08/11 (طترا8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-20000-1399/07/28 (ضشنا7071) 27,267 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-18000-1399/08/18 (ضبدر8053) 31,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9000-1399/08/11 (طترا8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-28000-1399/08/18 (ضبدر8059) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-9000-1399/08/18 (طبدر8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-40000-1399/07/28 (ضشنا7081) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 994 (سنفت994) 747,546 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-11000-1399/08/18 (ضبدر8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-56000-1399/08/11 (ضترا8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-15000-1399/07/28 (طشنا7066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-48000-1399/07/28 (ضشنا7083) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-48000-1399/08/18 (ضبدر8067) 1 (0%) 0
0
0
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-40000-1399/08/11 (طترا8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-18000-1399/08/11 (طترا8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-26000-1399/08/18 (طبدر8058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-36000-1399/07/28 (طشنا7079) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-12000-1399/07/28 (ضشنا7063) 28,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4400-1399/07/28 (طشنا7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-36000-1399/08/11 (ضترا8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-22000-1399/08/11 (طترا8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-36000-1399/08/18 (ضبدر8063) 13,410 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 996 (سنفت996) 747,546 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-52000-1399/07/28 (طشنا7084) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-9000-1399/07/28 (ضشنا7059) 22,020 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-12000-1399/08/11 (طترا8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-38000-1399/07/28 (طشنا7080) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-9500-1399/08/18 (طبدر8044) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2993 (سنفت2993) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-8500-1399/08/18 (ضبدر8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-30000-1399/08/18 (طبدر8060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-72000-1399/08/18 (طبدر8072) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-8000-1399/08/18 (طبدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-14000-1399/08/18 (ضبدر8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-10000-1399/08/18 (ضبدر8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-56000-1399/07/28 (طشنا7085) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-19000-1399/07/28 (طشنا7070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-18000-1399/07/28 (طشنا7069) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2992 (سنفت2992) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-36000-1399/07/28 (ضشنا7079) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-52000-1399/08/11 (طترا8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-17000-1399/08/11 (ضترا8033) 27,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-44000-1399/07/28 (ضشنا7082) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-28000-1399/08/18 (طبدر8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-9000-1399/08/18 (ضبدر8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-44000-1399/08/11 (ضترا8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7500-1399/07/28 (ضشنا7056) 32,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6000-1399/07/28 (طشنا7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-8500-1399/08/18 (طبدر8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-19000-1399/08/18 (طبدر8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-52000-1399/08/11 (ضترا8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-11000-1399/07/28 (طشنا7062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-60000-1399/08/18 (طبدر8070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7500-1399/08/11 (طترا8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-24000-1399/08/18 (ضبدر8057) 10,200 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-13000-1399/08/18 (طبدر8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-13000-1399/07/28 (طشنا7064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8000-1399/07/28 (طشنا7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-15000-1399/08/18 (طبدر8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-12000-1399/08/18 (ضبدر8047) 14,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-9000-1399/07/28 (طشنا7059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8000-1399/08/11 (طترا8022) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 2995 (سنفت2995) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-34000-1399/08/11 (ضترا8043) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن کارخانه: 8316253-8316241(0711)
وب سایت شرکت: http://www.lorc.ir
نمابر کارخانه: 8316256 - 0711
پست الکترونیک شرکت: Info@lorc.ir
آدرس کارخانه: شيراز صندوق پستي 568/71365
تلفن شرکت: 26412958
آدرس شرکت: تهران - بلوار میرداماد بعد از میدان محسنی - نرسیده به خیابان شریعتی رودبار غربی نبش کوچه سوم پلاک 20
تلفن امور سهام: 02126413090
نمابر امور سهام: 02126413122
تلفن امور سهام: 071-36248363