PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پالايش نفت لاوان
پالايش نفت لاوان ( شاوان ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:52:53
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 124,504 قیمت دیروز 127,601 تعداد معاملات 1008 EPS 28935
3,097     (%2.43) بیشترین قیمت 129,000 ارزش 97,661,861,462 P/E 4.3
قیمت آخرین معامله 125,700 کمترین قیمت 122,590 حجم 784,408 حداکثر قیمت مجاز 133,981
1,901     (%1.49) اولین قیمت 127,000 حجم مبنا 457,369 حداقل قیمت مجاز 121,221
تاریخ آخرین معامله 1400/9/10 - 12:29:47   ارزش بازار (م ر) 142,360,562 تعداد سهام 1,143,421,600
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 543 125,700 125,848 765 1
1 41 125,311 125,900 150 1
1 21 125,301 126,000 30,842 4


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/10 124,504 122,590 129,000 1,008
784,408
97.662B
1400/9/9 127,601 125,950 132,000 1,160
1.004M
128.125B
1400/9/8 132,310 129,000 134,989 835
898,289
118.852B
1400/9/7 131,593 128,001 135,500 1,099
915,169
120.430B
1400/9/6 132,492 132,422 136,909 977
1.150M
152.325B
1400/9/3 139,391 137,070 140,500 764
387,987
54.031B
1400/9/2 140,122 138,500 141,270 658
254,678
35.618B
1400/9/1 140,455 139,142 142,880 1,133
818,082
114.904B
1400/8/30 136,541 134,933 141,000 999
1.034M
141.232B
1400/8/29 139,076 137,001 143,279 1,047
654,065
90.965B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/26 6 1396 1187 573 968 49
1396/5/9 12 1396 692 45 968 968 22
1396/5/9 12 1395 968 22
1395/12/18 9 1395 323 -1097 234 22 -1198
1395/12/11 8 1395 207 22

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 5,880 (2.33%) 6232
57.271M
335.612B
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 5,670 (1.90%) 5648
45.841M
257.880B
پالايش نفت تهران (شتران) 4,097 (2.80%) 3272
31.172M
127.389B
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 9,910 (4.98%) 1643
24.481M
242.304B
پالايش نفت تبريز (شبريز) 30,130 (1.25%) 1070
2.243M
67.212B
پالايش نفت لاوان (شاوان) 125,700 (1.49%) 1008
784,408
97.662B
نفت سپاهان (شسپا) 3,350 (0.83%) 917
16.987M
56.219B
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 11,290 (0%) 777
3.613M
39.684B
نفت ايرانول (شرانل) 45,675 (0.81%) 365
547,222
24.936B
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 14,200 (1.14%) 357
1.041M
14.883B
پالايش نفت شيراز (شراز) 113,500 (0.79%) 272
173,497
19.445B
نفت پاسارگاد (شپاس) 15,314 (5.00%) 149
559,470
8.588B
اختيارخ شپنا-7629-1400/10/19 (ضشنا1050) 171 (14.93%) 72
957
311.201M
اختيارخ شپنا-5450-1400/10/19 (ضشنا1048) 600 (11.11%) 44
373
417.962M
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 156,550 (3.00%) 42
17,780
2.783B
اختيارخ شبندر-6000-1400/11/13 (ضبدر1163) 700 (10.37%) 38
826
541.373M
سلف موازي استاندارد سميعا002 (سميعا002) 1,435,719 (1.43%) 16
762,200
1,094.305B
اختيارخ شتران-3089-1400/11/10 (ضترا1130) 1,280 (0.08%) 5
57
157.264M
اختيارخ شتران-6176-1400/11/10 (ضترا1135) 80 (20.00%) 3
32
5.638M
اختيارخ شپنا-6540-1400/10/19 (ضشنا1049) 297 (19.07%) 3
20
10.979M
اختيارخ شپنا-4905-1400/10/19 (ضشنا1047) 1,100 (1.79%) 3
30
55.968M
اختيارخ شپنا-4360-1400/10/19 (ضشنا1046) 1,600 (21.95%) 3
11
31.746M
اختيارخ شبندر-7000-1400/11/13 (ضبدر1164) 300 (0%) 3
44
13.320M
اختيارخ شتران-5294-1400/11/10 (ضترا1134) 170 (49.12%) 1
7
2.698M
اختيارخ شتران-4411-1400/11/10 (ضترا1133) 300 (5.63%) 1
2
1.360M
اختيارخ شبندر-4500-1400/11/13 (ضبدر1161) 1,940 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-6000-1400/11/13 (طبدر1163) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي4003 (سنفت4003) 1,802,942 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت001 (سنفت001) 1,179,775 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نفت قشم (نفت قشم) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5294-1400/11/10 (طترا1134) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي سلمان فارسي (پتروشيمي سلمان) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا101 (سميعا101) 1,213,778 (0%) 0
0
0
اختيارف شراز-109000-14001208 (طشراز1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7629-1400/10/19 (طشنا1050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-3529-1400/11/10 (ضترا1131) 950 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت011 (سنفت011) 1,670,020 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-9000-1400/11/13 (طبدر1166) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت101 (سنفت101) 1,439,663 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شپنا-7247-01/08/14 (هشپنا108) 1,634 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5450-1400/10/19 (طشنا1048) 250 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت006 (سنفت006) 1,196,080 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-3529-1400/11/10 (طترا1131) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-8000-1400/11/13 (ضبدر1165) 350 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-10000-1400/11/13 (طبدر1167) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-12000-1400/11/13 (طبدر1168) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت005 (سنفت005) 1,041,799 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8719-1400/10/19 (طشنا1051) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت102 (سنفت102) 1,475,783 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1400/12/04 (جنفت012) 4,372,998 (2.17%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4905-1400/10/19 (طشنا1047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شبندر-5532-01/08/30 (ظبندر108) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي4001 (سنفت4001) 1,885,504 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-10899-1400/10/19 (طشنا1053) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا001 (سميعا001) 1,147,946 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6540-1400/10/19 (طشنا1049) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت007 (سنفت007) 1,617,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4411-1400/11/10 (طترا1133) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7058-1400/11/10 (ضترا1136) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سمتا011 (سمتا011) 8,332,304 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شبندر-5477-01/08/15 (هبندر108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت.شپاس-23472-010311 (شپاس ت.ف0103) 2,663 (0%) 0
0
0
اختيارف شراز-149000-14001208 (طشراز1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-10899-1400/10/19 (ضشنا1053) 1 (0%) 0
0
0
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-3089-1400/11/10 (طترا1130) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شراز-149000-14001208 (ضشراز1206) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت008 (سنفت008) 1,477,528 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4360-1400/10/19 (طشنا1046) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت009 (سنفت009) 1,668,863 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شتران-5251-01/08/28 (ظتران108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شپنا-7315-01/08/29 (ظشپنا108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شراز-109000-14001208 (ضشراز1201) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت002 (سنفت002) 944,622 (0%) 0
0
0
اختيارخ شراز-117000-14001208 (ضشراز1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شراز-117000-14001208 (طشراز1202) 1 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7941-1400/11/10 (طترا1137) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شراز-125000-14001208 (ضشراز1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-3970-1400/11/10 (ضترا1132) 650 (0%) 0
0
0
اختيارخ.ت.شپاس-23871-010411 (شپاس ت.خ0104) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت003 (سنفت003) 944,622 (0%) 0
0
0
اختيارف شراز-125000-14001208 (طشراز1203) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا102 (سميعا102) 1,317,928 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-8000-1400/11/13 (طبدر1165) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-12000-1400/11/13 (ضبدر1168) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شراز-133000-14001208 (طشراز1204) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت010 (سنفت010) 1,692,528 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پترو همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-9000-1400/11/13 (ضبدر1166) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شراز-141000-14001208 (ضشراز1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شتران-5206-01/08/11 (هتران108) 1,712 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-10000-1400/11/13 (ضبدر1167) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-5000-1400/11/13 (ضبدر1162) 1,700 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-3970-1400/11/10 (طترا1132) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-9809-1400/10/19 (ضشنا1052) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف شراز-101000-14001208 (طشراز1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-9809-1400/10/19 (طشنا1052) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت012 (سنفت012) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارف شراز-141000-14001208 (طشراز1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6176-1400/11/10 (طترا1135) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي4002 (سنفت4002) 1,980,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت014 (سنفت014) 1,477,528 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7058-1400/11/10 (طترا1136) 1 (0%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7941-1400/11/10 (ضترا1137) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ.ت.شپاس-26853-001228 (شپاس ت.خ0012) 28,403 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-7000-1400/11/13 (طبدر1164) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-4500-1400/11/13 (طبدر1161) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-5000-1400/11/13 (طبدر1162) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت004 (سنفت004) 1,255,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه شنفت311-3ماهه18% (صنفت311) 981,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8719-1400/10/19 (ضشنا1051) 85 (0%) 0
0
0
اختيارخ شراز-133000-14001208 (ضشراز1204) 26,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شراز-101000-14001208 (ضشراز1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. شپاس-26349-001128 (شپاس ت.ف0011) 1,980 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت013 (سنفت013) 1,663,635 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن کارخانه: 8316253-8316241(0711)
وب سایت شرکت: http://www.lorc.ir
نمابر کارخانه: 8316256 - 0711
پست الکترونیک شرکت: Info@lorc.ir
آدرس کارخانه: شيراز صندوق پستي 568/71365
تلفن شرکت: 26412958
آدرس شرکت: تهران - بلوار میرداماد بعد از میدان محسنی - نرسیده به خیابان شریعتی رودبار غربی نبش کوچه سوم پلاک 20
تلفن امور سهام: 02126413090
نمابر امور سهام: 02126413122
تلفن امور سهام: 071-36248363