PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بورس اوراق بهادار تهران
بورس اوراق بهادار تهران ( بورس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:55:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 8,060 قیمت دیروز 7,800 تعداد معاملات 3562 EPS 170
260     (%3.33) بیشترین قیمت 8,250 ارزش 474,075,049,090 P/E 47.4
قیمت آخرین معامله 8,000 کمترین قیمت 7,860 حجم 58,814,178 حداکثر قیمت مجاز 8,820
200     (%2.56) اولین قیمت 8,250 حجم مبنا 7,280,000 حداقل قیمت مجاز 7,680
تاریخ آخرین معامله 1402/1/7 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) 146,692,000 تعداد سهام 18,200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 50,000 7,990 8,000 73,121 3
2 55,000 7,980 8,010 251,000 4
4 127,003 7,970 8,020 444,421 8


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1402/1/7 8,060 7,860 8,250 3,562
58.814M
474.075B
1401/12/28 7,800 7,560 8,280 9,606
130.912M
1,020.474B
1401/12/27 8,060 7,750 8,070 3,965
105.368M
849.378B
1401/12/24 7,550 7,340 7,730 7,386
93.641M
706.852B
1401/12/23 7,250 6,940 7,410 5,361
73.221M
531.041B
1401/12/22 7,100 6,940 7,290 3,569
45.092M
320.208B
1401/12/21 7,290 7,060 7,510 9,331
147.352M
1,073.869B
1401/12/20 7,260 7,030 7,340 12,496
287.821M
2,090.846B
1401/12/16 6,860 6,500 6,940 5,823
149.294M
1,024.098B
1401/12/15 6,490 6,150 6,700 3,541
58.544M
380.140B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/24 6 1396 282 289 48 249 113
1396/5/18 3 1396 346 46 249 77
1396/3/27 12 1396 346 249 249 237
1396/3/27 12 1395 224
1395/10/28 9 1395 289 177 112

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
فرابورس ايران (فرابورس) 13,800 (5.10%) 9831
66.729M
901.757B
بورس كالاي ايران (كالا) 19,970 (1.63%) 8744
33.247M
659.300B
سايراشخاص بورس انرژي (انرژي3) 55,840 (0.27%) 7269
11.351M
632.498B
بورس اوراق بهادار تهران (بورس) 8,000 (2.56%) 3562
58.814M
474.075B
تامين سرمايه بانك ملت (تملت) 3,410 (2.77%) 2080
23.634M
80.443B
تامين سرمايه امين (امين) 8,580 (0%) 2001
827,319
7.094B
تامين سرمايه نوين (تنوين) 4,050 (1.36%) 1398
13.820M
55.736B
تامين سرمايه خليج فارس (تفارس) 5,610 (2.94%) 1002
33.941M
187.222B
تامين سرمايه اميد (اميد) 5,492 (4.99%) 819
9.001M
49.213B
تامين سرمايه دماوند (تماوند) 5,860 (3.35%) 558
10.692M
61.520B
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (لوتوس) 5,013 (4.24%) 232
1.719M
8.458B
نهادهاي مالي بورس انرژي (انرژي1) 51,800 (6.99%) 5
94,000
4.869B
اختيارخ تفارس-7500-14020629 (ضتفارس607) 550 (32.53%) 5
38
10.059M
اختيارخ تفارس-5500-14020629 (ضتفارس603) 1,450 (3.42%) 4
40
47.500M
اختيارخ تفارس-4000-14020629 (ضتفارس600) 2,800 (12.00%) 1
16
44.800M
اختيارخ تفارس-6000-14020629 (ضتفارس604) 1,000 (0%) 1
50
50.000M
اختيارف فرابورس-7000-14020606 (طفرابورس602) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-11584-14011014 (ضفرابورس1002) 2 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-7000-14020301 (طفرابورس302) 1 (0%) 0
0
0
نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار (نبورس) 7,800 (0%) 0
0
0
سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه (سپرده) 1 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه تمدن (تمدن) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف تفارس-4500-14020629 (طتفارس601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-9000-14020301 (طفرابورس304) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-17000-14020606 (ضفرابورس608) 1 (0%) 0
0
0
توليدكنندگان بورس كالاي ايران (تكالا) 19,650 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-5000-14020301 (طفرابورس300) 1 (0%) 0
0
0
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار (سپرده گذاري) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-6000-14020301 (ضفرابورس301) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-5000-14011014 (ضفرابورس1006) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-6000-14011014 (طفرابورس1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-6000-14020606 (طفرابورس601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تفارس-4000-14020629 (طتفارس600) 5 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-11000-14020301 (طفرابورس305) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تفارس-4500-14020629 (ضتفارس601) 1,850 (0%) 0
0
0
گواهي صادراتي دلار (گواهي2) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تفارس-7500-14020629 (طتفارس607) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تفارس-5000-14020629 (ضتفارس602) 1,750 (0%) 0
0
0
نهادهاي مالي بورس كالاي ايران (نكالا) 19,650 (0%) 0
0
0
اختيارخ تفارس-7000-14020629 (ضتفارس606) 780 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-13000-14020301 (ضفرابورس306) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-5000-14020606 (ضفرابورس600) 2,178 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-13000-14020606 (طفرابورس606) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تفارس-7000-14020629 (طتفارس606) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تفارس-5500-14020629 (طتفارس603) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-6000-14020301 (طفرابورس301) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-8251-14011014 (طفرابورس1000) 1 (0%) 0
0
0
فعالان بورس انرژي (انرژي2) 55,690 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-15000-14020606 (ضفرابورس607) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-13251-14011014 (طفرابورس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تفارس-6500-14020629 (ضتفارس605) 444 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-7000-14011014 (طفرابورس1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-8000-14020606 (ضفرابورس603) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-9000-14020301 (ضفرابورس304) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-5000-14020301 (ضفرابورس300) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-13000-14020606 (ضفرابورس606) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-11584-14011014 (طفرابورس1002) 1 (0%) 0
0
0
كارگزاران بورس اوراق بهادار (كبورس) 7,800 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-15000-14020301 (طفرابورس307) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-7000-14020301 (ضفرابورس302) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-6000-14011014 (ضفرابورس1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-5000-14020606 (طفرابورس600) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-11000-14020301 (ضفرابورس305) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-9000-14020606 (طفرابورس604) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-11000-14020606 (ضفرابورس605) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-5000-14011014 (طفرابورس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-15000-14020301 (ضفرابورس307) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-9918-14011014 (طفرابورس1001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-7000-14020606 (ضفرابورس602) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-8000-14020606 (طفرابورس603) 1 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه كيميا (تكيميا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-11000-14020606 (طفرابورس605) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-6000-14020606 (ضفرابورس601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-16584-14011014 (طفرابورس1005) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-17000-14020301 (ضفرابورس308) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-9000-14020606 (ضفرابورس604) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-7000-14011014 (ضفرابورس1008) 3,950 (0%) 0
0
0
اختيارف تفارس-6500-14020629 (طتفارس605) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-13251-14011014 (ضفرابورس1003) 2 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-8251-14011014 (ضفرابورس1000) 2,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-16584-14011014 (ضفرابورس1005) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-8000-14020301 (طفرابورس303) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-14918-14011014 (ضفرابورس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تفارس-6000-14020629 (طتفارس604) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-17000-14020606 (طفرابورس608) 1 (0%) 0
0
0
كارگزاران بورس كالاي ايران (اكالا) 19,650 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه خليج فارس-پذيره (تفارس-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تفارس-5000-14020629 (طتفارس602) 1 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه دماوند-پذيره (تماوند-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-13000-14020301 (طفرابورس306) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-17000-14020301 (طفرابورس308) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-8000-14020301 (ضفرابورس303) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-15000-14020606 (طفرابورس607) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-9918-14011014 (ضفرابورس1001) 1,170 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-14918-14011014 (طفرابورس1004) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت پتروشيمي شازند-سهامي عام- 455,000,000 2.880
كارگزاري وبورس اوراق بهاداررضوي-س.خ--م.م- 380,424,572 2.410
شركت بانك آينده-سهامي عام- 372,947,491 2.360
شركت گروه مالي پارسيان-سهامي خاص- 371,978,920 2.350
كارگزاري بانك كشاورزي 371,978,920 2.350
شركت گروه.م.سرمايه گذاري اميد-س.ع- 371,978,920 2.350
شركت گسترش صنعت نوين ايرانيان-سهامي خاص- 371,978,920 2.350
شركت گروه خدمات بازارسرمايه مفيد-سهامي خاص- 371,978,907 2.350
شركت سرمايه گذاري توسعه ملي-سهامي عام- 371,978,892 2.350
شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام- 371,978,822 2.350
كارگزاري بورس بيمه ايران 370,856,011 2.350
شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام- 351,503,652 2.220
شركت گروه س.وت.صنايع ت پتروشيمي خليج فارس-س.ع- 304,309,202 1.920
شركت بيمه البرز-سهامي عام- 301,781,863 1.910
كارگزاري بانك ملت 297,583,130 1.880
شركت گروه سرمايه گذاري تدبير-سهامي عام- 297,583,111 1.880
شركت تامين سرمايه سپهر-سهامي خاص- 292,871,355 1.850
كارگزاري بانك رفاه كارگران-سهامي خاص- 288,650,000 1.830
كارگزاري بانك تجارت 272,257,631 1.720
كارگزاري حافظ 262,369,074 1.660
شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام- 223,468,367 1.410
كارگزاري بانك پاسارگاد-سهامي خاص- 221,547,179 1.400
كارگزاري بانك مسكن 211,877,339 1.340
كارگزاري توسعه فردا-سهامي خاص- 210,589,081 1.330
كارگزاري نهايت نگر-سهامي خاص- 193,776,016 1.220
شركت مديريت منابع پيمان فرداكيش-سهامي خاص- 181,999,981 1.150
شركت سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت-سهامي عام 169,444,624 1.070

چکیده