PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ( حكشتي ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:31:43
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 22,550 قیمت دیروز 21,500 تعداد معاملات 2558 EPS -1098
1,050     (%4.88) بیشترین قیمت 22,570 ارزش 522,854,558,350 P/E -20.5
قیمت آخرین معامله 22,570 کمترین قیمت 22,130 حجم 23,185,714 حداکثر قیمت مجاز 22,570
1,070     (%4.98) اولین قیمت 22,440 حجم مبنا 5,581,395 حداقل قیمت مجاز 20,430
تاریخ آخرین معامله 1401/5/15 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 486,178,000 تعداد سهام 21,560,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
19 477,292 22,570 0 0 0
2 453 22,550 0 0 0
2 1,739 22,540 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/15 22,550 22,130 22,570 2,558
23.186M
522.855B
1401/5/12 21,500 20,590 21,700 1,913
11.657M
250.568B
1401/5/11 20,670 20,310 20,980 1,527
7.582M
156.696B
1401/5/10 20,780 20,200 21,280 1,653
6.151M
127.799B
1401/5/9 20,350 20,300 20,790 2,158
26.188M
533.003B
1401/5/8 21,360 20,860 22,740 3,390
19.739M
421.561B
1401/5/5 21,950 21,380 22,400 3,639
17.220M
378.067B
1401/5/4 22,130 21,130 22,160 6,000
64.018M
1,416.694B
1401/5/3 21,110 20,700 21,730 1,603
37.865M
799.289B
1401/4/7 22,840 22,450 22,890 4,769
44.227M
1,010.021B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/7/30 3 1397 120 178 -12 113 -10
1396/5/31 12 1397 120 178 113 113 169
1396/5/31 12 1396 112 169
1396/3/3 9 1396 178 147 -32 169 -22
1395/11/6 6 1396 178 145 -19 169 -11

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي) 22,570 (4.98%) 2558
23.186M
522.855B
اختيارف حافرين-5000-14011214 (طحافرين1208) 917 (23.58%) 1730
173,000
158.641B
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام (حپترو) 36,940 (4.99%) 718
2.036M
75.509B
ريل پرداز نو آفرين (حآفرين) 3,597 (2.80%) 549
6.028M
21.550B
ريل گردش ايرانيان (حگردش) 1,989 (0.96%) 490
3.938M
7.836B
حمل و نقل گهرترابر سيرجان (حگهر) 7,290 (1.88%) 445
2.335M
17.161B
ريل سير كوثر (حسير) 18,400 (0.27%) 431
1.146M
21.238B
حمل و نقل بين المللي خليج فارس (حفارس) 8,930 (3.36%) 386
2.034M
18.095B
ريل پردازسير (حريل) 3,202 (2.99%) 377
6.460M
20.545B
آسيا سير ارس (حآسا) 10,660 (5.96%) 350
1.931M
20.547B
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) 37,550 (0.40%) 258
632,061
23.940B
توكاريل (توريل) 6,910 (4.86%) 256
2.771M
19.009B
تايدواترخاورميانه (حتايد) 4,783 (5.98%) 217
7.314M
34.789B
حمل‌ونقل‌توكا (حتوكا) 16,600 (5.00%) 177
835,445
13.854B
دليجان طلايي شكوه پارس (حشكوه) 1,850 (1.87%) 167
1.467M
2.725B
توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسينا) 39,400 (5.91%) 152
773,170
30.359B
اختيارخ حافرين-1000-14011214 (ضحافرين1200) 2,289 (13.20%) 3
25
54.335M
مشاركت ش شهركرد406-3ماهه18% (مشهر406) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-3000-14011214 (ضحافرين1204) 1,500 (0%) 0
0
0
مشاركت ش قم0312-سه ماهه18% (قم0312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش قم312-سه ماهه18% (قم312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-3500-14011214 (طحافرين1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-4000-14011214 (ضحافرين1206) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شيراز04-سه ماهه18% (مشير04) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد0312-3ماهه18% (مشهد0312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
رهشاد سپاهان (سهامي عام (حرهشا) 86,500 (0%) 0
0
0
ريل پرداز نوآفرين (ريل پرداز) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-2000-14011214 (ضحافرين1202) 2,180 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تبريز312-3ماهه18% (تبريز312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-4000-14011214 (طحافرين1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-1000-14011214 (طحافرين1200) 1 (0%) 0
0
0
ريل گردش ايرانيان-پذيره (حگردش-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تبريز012-3ماهه18% (تبريز012) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ريل سيركوثر970808 (حسيرتبعي9708) 50 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-3500-14011214 (ضحافرين1205) 430 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اصفهان312-سه ماهه18% (مصفها312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش كرج312-سه ماهه18% (مكرج312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
خدمات کشتيراني ستاره قشم (قشم) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-5000-14011214 (ضحافرين1208) 1 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ريلي گسترش (ريل گستر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-3000-14011214 (طحافرين1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-2500-14011214 (ضحافرين1203) 1,230 (0%) 0
0
0
مشاركت ش كرج0312-سه ماهه18% (مكرج0312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-1500-14011214 (ضحافرين1201) 2,339 (0%) 0
0
0
راه آهن حمل ونقل (حرآهن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. حآفرين-3496-010621 (هحافرين0106) 1,000 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ايران و روسيه (ايرسوتر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-1500-14011214 (طحافرين1201) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شيراز312-3ماهه18% (مشير312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-2000-14011214 (طحافرين1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-4500-14011214 (طحافرين1207) 1,236 (0%) 0
0
0
مجتمع ترابري رهنورد (حرهور) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد312-3ماهه18% (مشهد312) 990,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اسلامشهر312-3ماهه18% (مشهر312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
دريايي و کشتيراني خط دريابندر (حبندر) 38,750 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اردبيل47-3ماهه18% (اردبيل47) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-4500-14011214 (ضحافرين1207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-2500-14011214 (طحافرين1203) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شيراز304-3ماهه18% (مشير304) 933,000 (0%) 0
0
0
ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر (حبندرح) 25,550 (0%) 0
0
0


چکیده
انديشه تاسيس يك شركت مستقل كشتيراني درمحافل بانكي وبازرگاني كشور هنگامي قوت گرفت كه افزايش حجم واردات كشور و ورود و خروج بي رويه كشتي هاي خارجي دربنادر داخلي موجب بروز مشكلاتي در كشور شد و آبرخی مسولان را به مطالعه و بررسي طرح تاسيس نخستين وبزرگترين شركت كشتيراني ايراني واداشت.به ويژه اينكه نياز به يك حمل ونقل دريايي منظم وملاحظاتي چون موقعيت جغرافيايي خاص ايران ,داشتن مرزهاي طولاني آبي , دسترسي به آبهاي گرم وحساسيت حياتي حمل ونقل كالا ازطريق دريابر اين مهم موثر واقع شد و مطالعاتي ازسوي سيستم بانكي وسازمان برنامه و بودجه دراين زمينه به عمل آمد. نتيجه اين مطالعات كه از سال ١٣٤٠ آغاز شده بود, در اولين اجلاس مجمع عمومي موسسين درمرداد ١٣٤٦ تصويب و شركت با نام شركت كشتيراني ملي آريا فعاليت خود را آغاز نمود. كشتيراني آريا درسال ١٣٤٧ با دو فروند كشتي كوچك باظرفيتهاي ١٠٠٠و١٥٥٠ تن درحوزه خليج فارس و ٤ فروند كشتي اقيانوس پيما با نامهاي آرياسپ , آريافر, آرياناز و آرياگام با ظرفيت ٦١ هزار و ٢٥٢ تن در مسير خليج فارس – اروپا , خليج فارس – آسيا و خليج فارس آمريكا و بالعكس فعاليت خود را اغاز كرد. صرفنظر از وضعيت مالي شرکت که پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه 1357 مورد بررسي قرار گرفت ، تا پايان سال ١٣٥٦ تعداد كشتي هاي ناوگان آريا به ٤٢ فروند و به ظرفيت كل ٥٢٥ هزارتن افزايش يافت كه نشان دهنده افزايش حجم حمل ونقل دريايي توسط شركت خطوط كشتيراني آريا ونقش موثرآن در اقتصاد كشور بوده است. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تغيير ساختار اقتصادي و سياسي كشور در پانزدهم دي ماه ١٣٥٨ وفق تصميمات مقامات دولتي كشور خطوط كشتيراني آريا به كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (سهامي عام ) تغيير نام يافته و بعنوان يكي از شركتهاي وابسته به وزارت بازرگاني به فعاليت تجاري خودادامه داده است. در آغاز جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي كشور حدود ١٦ فروند از ناوگان اين شركت از قبيل آريابوم , آرياجهان , آرياشاد و آريااميد مورد اصابت دشمن قرارگرفته و خسارات عمده اي به ناوگان ملي کشور وارد گرديد. در راستاي ارج نهادن به ايثارگران و تجليل از نام شهدا و زنده نگه داشتن رشادتهاي آنان مديران شركت بر آن شدند تا با تغيير نام شناورهاي ناوگان كه جملگي با پیشوند نام آريا نام گذاري و بااين نام در سطح جهان معرفي گرديده بودند, به پیشوند نام مقدس ايران اسلامي و نام شهدا و شهرهايي كه با رشادتهاي بي مانند مردم آن در برابر حملات ناجوانمردانه دشمن متجاوز قرار گرفته بودند نامگذاري و در سطح آبهاي داخلي و بين المللي تردد و به فعاليتهاي تجاري خودادامه دهند. هم اكنون كشتيراني ج.ا.ا داراي١١٥ فروند باظرفيت بالغ بر ٣/٣ ميليون DWT مي باشد كه بابهره گيري از ٦٠٠٠ نفركادر دريايي مجرب و١٠٠٠ نفرپرسنل كارآمددربخش حشكي موجبات حمل بيش از ٢٢ ميليون تن كالا درسال رافراهم نموده است.

تلفن شرکت: 021-23841
وب سایت شرکت: http://www.irisl.net
نمابر شرکت: 238451
آدرس شرکت: تهران خیابان پاسداران (فرمانیه) برج آسمانی شماره 37 صندوق پستی 1311-19395
پست الکترونیک شرکت: e-pr@irisl.net
انديشه تاسيس يك شركت مستقل كشتيراني درمحافل بانكي وبازرگاني كشور هنگامي قوت گرفت كه افزايش حجم واردات كشور و ورود و خروج بي رويه كشتي هاي خارجي دربنادر داخلي موجب بروز مشكلاتي در كشور شد و آبرخی مسولان را به مطالعه و بررسي طرح تاسيس نخستين وبزرگترين شركت كشتيراني ايراني واداشت.به ويژه اينكه نياز به يك حمل ونقل دريايي منظم وملاحظاتي چون موقعيت جغرافيايي خاص ايران ,داشتن مرزهاي طولاني آبي , دسترسي به آبهاي گرم وحساسيت حياتي حمل ونقل كالا ازطريق دريابر اين مهم موثر واقع شد و مطالعاتي ازسوي سيستم بانكي وسازمان برنامه و بودجه دراين زمينه به عمل آمد. نتيجه اين مطالعات كه از سال ١٣٤٠ آغاز شده بود, در اولين اجلاس مجمع عمومي موسسين درمرداد ١٣٤٦ تصويب و شركت با نام شركت كشتيراني ملي آريا فعاليت خود را آغاز نمود. كشتيراني آريا درسال ١٣٤٧ با دو فروند كشتي كوچك باظرفيتهاي ١٠٠٠و١٥٥٠ تن درحوزه خليج فارس و ٤ فروند كشتي اقيانوس پيما با نامهاي آرياسپ , آريافر, آرياناز و آرياگام با ظرفيت ٦١ هزار و ٢٥٢ تن در مسير خليج فارس – اروپا , خليج فارس – آسيا و خليج فارس آمريكا و بالعكس فعاليت خود را اغاز كرد. صرفنظر از وضعيت مالي شرکت که پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه 1357 مورد بررسي قرار گرفت ، تا پايان سال ١٣٥٦ تعداد كشتي هاي ناوگان آريا به ٤٢ فروند و به ظرفيت كل ٥٢٥ هزارتن افزايش يافت كه نشان دهنده افزايش حجم حمل ونقل دريايي توسط شركت خطوط كشتيراني آريا ونقش موثرآن در اقتصاد كشور بوده است. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تغيير ساختار اقتصادي و سياسي كشور در پانزدهم دي ماه ١٣٥٨ وفق تصميمات مقامات دولتي كشور خطوط كشتيراني آريا به كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (سهامي عام ) تغيير نام يافته و بعنوان يكي از شركتهاي وابسته به وزارت بازرگاني به فعاليت تجاري خودادامه داده است. در آغاز جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي كشور حدود ١٦ فروند از ناوگان اين شركت از قبيل آريابوم , آرياجهان , آرياشاد و آريااميد مورد اصابت دشمن قرارگرفته و خسارات عمده اي به ناوگان ملي کشور وارد گرديد. در راستاي ارج نهادن به ايثارگران و تجليل از نام شهدا و زنده نگه داشتن رشادتهاي آنان مديران شركت بر آن شدند تا با تغيير نام شناورهاي ناوگان كه جملگي با پیشوند نام آريا نام گذاري و بااين نام در سطح جهان معرفي گرديده بودند, به پیشوند نام مقدس ايران اسلامي و نام شهدا و شهرهايي كه با رشادتهاي بي مانند مردم آن در برابر حملات ناجوانمردانه دشمن متجاوز قرار گرفته بودند نامگذاري و در سطح آبهاي داخلي و بين المللي تردد و به فعاليتهاي تجاري خودادامه دهند. هم اكنون كشتيراني ج.ا.ا داراي١١٥ فروند باظرفيت بالغ بر ٣/٣ ميليون DWT مي باشد كه بابهره گيري از ٦٠٠٠ نفركادر دريايي مجرب و١٠٠٠ نفرپرسنل كارآمددربخش حشكي موجبات حمل بيش از ٢٢ ميليون تن كالا درسال رافراهم نموده است.
تلفن امور سهام: 021-23842636
مدیر عامل: سعیدی