PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12 ( ضصاد1100 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 19:16:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/11/12 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/11/12 219 152 316 595
24,010
5.269B
1399/11/11 229 171 270 255
8,946
2.045B
1399/11/8 164 105 190 74
2,568
421.643M
1399/11/7 202 100 295 75
3,436
692.965M
1399/11/6 278 219 300 120
5,888
1.635B
1399/11/5 229 166 271 104
3,130
717.667M
1399/11/4 220 199 249 89
3,964
871.525M
1399/11/1 177 160 209 106
4,296
760.403M
1399/10/30 161 62 199 4
18
2.902M
1399/10/29 108 90 125 19
514
55.360M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 2,530 (3.27%) 14178
318.237M
800.191B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 3,030 (1.94%) 10345
405.475M
1,231.586B
بانك ملت (وبملت) 3,730 (5.97%) 9837
261.601M
966.453B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,310 (3.12%) 8363
196.864M
451.347B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,150 (4.80%) 5053
118.614M
489.927B
پست بانك ايران (وپست) 18,160 (5.95%) 2416
20.920M
377.480B
بانك گردشگري (وگردش) 17,210 (1.03%) 1964
16.947M
294.243B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 11,850 (1.11%) 1554
17.448M
206.229B
بانك دي (دي) 20,298 (2.00%) 1151
3.124M
63.402B
بانك سامان (سامان) 10,194 (2.99%) 848
9.718M
98.828B
بانك سينا (وسينا) 3,300 (0.30%) 803
15.151M
50.168B
اعتباري ملل (وملل) 14,000 (4.84%) 702
8.367M
115.401B
بانك خاورميانه (وخاور) 8,900 (2.06%) 536
2.696M
24.061B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,460 (1.99%) 435
17.794M
43.799B
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 315 (1.25%) 182
4,957
1.615B
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 330 (13.79%) 90
3,373
1.093B
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 850 (7.73%) 43
1,875
1.931B
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 230 (10.58%) 31
547
116.585M
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 480 (2.35%) 29
1,093
555.160M
اختيارخ وبملت-3500-1400/03/19 (ضملت3001) 730 (41.20%) 27
1,083
748.097M
اختيارخ وبملت-3000-1400/03/19 (ضملت3000) 1,068 (28.99%) 26
530
465.252M
بانك ايران زمين (وزمين) 13,486 (3.99%) 19
19,647
264.959M
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 150 (0%) 16
712
106.988M
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 190 (10.47%) 14
300
59.850M
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 700 (2.23%) 12
342
239.900M
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 720 (12.32%) 10
316
278.702M
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 670 (2.60%) 7
40
26.650M
بانك سرمايه (سمايه) 7,047 (1.99%) 5
5,323
37.511M
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 250 (13.64%) 2
16
4.050M
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 88 (14.29%) 2
2
187,000
اختيارخ وبملت-4000-1400/03/19 (ضملت3002) 389 (29.67%) 1
1
389,000
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1400/03/19 (ضملت3004) 77 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 220 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1400/03/19 (طملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1400/03/19 (ضملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/06/09 (جبانك006) 7,368 (1.84%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1400/03/19 (طملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 130 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 8,552 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 20,628 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1400/03/19 (طملت3002) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1400/03/19 (طملت3001) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1400/03/19 (ضملت3005) 111 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4500-1400/03/19 (ضملت3003) 155 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 249 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1400/03/19 (ضملت3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1400/03/19 (طملت3003) 1 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 6,013 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1400/03/19 (طملت3004) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 70 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1400/03/19 (طملت3007) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,141 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 999 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 33 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 200 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 89 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1400/03/19 (طملت3000) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده