PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف اخابر-9000-1400/02/29
اختيارف اخابر-9000-1400/02/29 ( طمخا2000 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 20:01:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1 قیمت دیروز 1 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 100,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
شركت ارتباطات سيار ايران (همراه) 26,480 (2.00%) 849
1.704M
45.349B
مخابرات ايران (اخابر) 10,460 (1.97%) 184
3.119M
32.623B
اختيارخ اخابر-12000-1400/07/28 (ضمخا7066) 1,701 (15.03%) 9
197
343.070M
اختيارخ اخابر-24000-1400/07/28 (ضمخا7071) 210 (9.09%) 8
226
47.773M
اختيارخ اخابر-20000-1400/07/28 (ضمخا7070) 1,198 (14.43%) 6
9
10.386M
اختيارخ اخابر-18000-1400/07/28 (ضمخا7069) 1,000 (0.10%) 2
2
2.000M
اختيارخ اخابر-14000-1400/07/28 (ضمخا7067) 1,111 (10.26%) 1
1
1.111M
اختيارخ اخابر-16000-1400/07/28 (ضمخا7068) 4,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره مخابرات-3 ماهه 16% (صخابر102) 985,000 (0%) 0
0
0
موج تامين ارتباطات پارس (موج تامين) 10,000 (0%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1400/06/30 (جسي006) 69,234 (0.74%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1399/12/23 (جسي912) 71,200 (13.40%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-28000-1400/07/28 (ضمخا7072) 100 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-32000-1400/07/28 (ضمخا7073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-36000-1400/07/28 (ضمخا7074) 3,000 (81.82%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9000-1400/07/28 (ضمخا7075) 3,333 (9.14%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10000-1400/07/28 (ضمخا7076) 2,122 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9000-1400/02/29 (ضمخا2000) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10000-1400/02/29 (ضمخا2001) 2,000 (0.20%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-12000-1400/02/29 (ضمخا2002) 1,980 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-14000-1400/02/29 (ضمخا2003) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-16000-1400/02/29 (ضمخا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-18000-1400/02/29 (ضمخا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-20000-1400/02/29 (ضمخا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-24000-1400/02/29 (ضمخا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-28000-1400/02/29 (ضمخا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7000-1400/02/29 (ضمخا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-8000-1400/02/29 (ضمخا2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7000-1400/07/28 (ضمخا7077) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-8000-1400/07/28 (ضمخا7078) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1400/07/28 (طمخا7066) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14000-1400/07/28 (طمخا7067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16000-1400/07/28 (طمخا7068) 3,901 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-18000-1400/07/28 (طمخا7069) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-20000-1400/07/28 (طمخا7070) 6,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-24000-1400/07/28 (طمخا7071) 10,700 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-28000-1400/07/28 (طمخا7072) 13,900 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-32000-1400/07/28 (طمخا7073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-36000-1400/07/28 (طمخا7074) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9000-1400/07/28 (طمخا7075) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10000-1400/07/28 (طمخا7076) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9000-1400/02/29 (طمخا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10000-1400/02/29 (طمخا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1400/02/29 (طمخا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14000-1400/02/29 (طمخا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16000-1400/02/29 (طمخا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-18000-1400/02/29 (طمخا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-20000-1400/02/29 (طمخا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-24000-1400/02/29 (طمخا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-28000-1400/02/29 (طمخا2008) 15,979 (0.03%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7000-1400/02/29 (طمخا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-8000-1400/02/29 (طمخا2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7000-1400/07/28 (طمخا7077) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-8000-1400/07/28 (طمخا7078) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده