PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ كچاد-16000-1399/10/02
اختيارخ كچاد-16000-1399/10/02 ( ضچاد1015 ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار آتی 14:50:36
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,100 قیمت دیروز 2,100 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 2,100 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 100,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/8/5 - 9:32:59   ارزش بازار (م ر) 2 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 100 1,000 1,800 50 1
1 10 906 1,900 100 1
1 30 700 2,150 5 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/3 2,100 2,100 2,100 1
34
71.400M
1399/7/30 2,562 2,200 3,500 26
225
576.412M
1399/7/29 1,761 1,700 2,555 34
671
1.182B
1399/7/28 2,343 310 2,800 43
643
1.507B
1399/7/27 3,094 3,000 3,500 26
406
1.256B
1399/7/9 8,576 8,200 9,000 9
60
514.556M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 13,600 (4.02%) 2538
25.660M
347.748B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 14,440 (4.87%) 2341
19.489M
281.753B
باما (كاما) 161,110 (4.99%) 2307
1.653M
266.622B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 34,740 (4.98%) 413
1.831M
63.617B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 38,485 (5.00%) 360
1.573M
60.555B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 26,790 (5.00%) 352
1.621M
43.426B
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 2,341 (1.04%) 232
681,290
1.595B
معدني‌ دماوند (كدما) 200,370 (5.00%) 227
74,232
14.874B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 9,890 (5.00%) 168
5.113M
50.571B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 96,874 (3.00%) 127
55,394
5.366B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 32,880 (5.00%) 76
93,276
3.067B
اختيارخ كچاد-14000-1399/10/02 (ضچاد1014) 2,299 (1.32%) 24
422
952.585M
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 101,320 (5.00%) 18
6,485
657.060M
اختيارخ كچاد-20000-1399/10/02 (ضچاد1017) 898 (25.17%) 17
202
211.596M
اختيارخ كگل-16100-1399/08/21 (ضگل8060) 300 (76.56%) 11
228
253.404M
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 990,000 (2.06%) 7
34,019
33.679B
اختيارخ كچاد-18000-1399/10/02 (ضچاد1016) 800 (71.43%) 6
28
17.153M
اختيارخ كچاد-12000-1399/10/02 (ضچاد1013) 2,500 (77.27%) 5
120
300.050M
اختيارخ كگل-14100-1399/08/21 (ضگل8058) 5,000 (284.62%) 4
237
725.000M
اختيارخ كگل-15100-1399/08/21 (ضگل8059) 1,000 (0%) 4
71
77.300M
اختيارخ كگل-23100-1399/08/21 (ضگل8065) 1 (99.87%) 4
120
300,000
اختيارخ كگل-18100-1399/08/21 (ضگل8062) 1 (99.97%) 4
36
435,000
اختيارخ كگل-11100-1399/08/21 (ضگل8055) 1,500 (50.00%) 3
25
87.000M
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 999,990 (3.24%) 3
22
21.755M
اختيارخ كگل-25100-1399/08/21 (ضگل8066) 9 (98.20%) 2
12
110,000
اختيارخ كگل-16000-1399/11/21 (ضگل1142) 2,111 (12.41%) 2
2
4.222M
اختيارخ كگل-14000-1399/11/21 (ضگل1141) 3,100 (59.74%) 1
5
15.500M
اختيارخ كچاد-10000-1399/10/02 (ضچاد1012) 5,000 (23.08%) 1
10
50.000M
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد2 (عسناسنگ2) 7,529,215 (0%) 0
0
0
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 15,850 (0.88%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1399/11/21 (طگل1142) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12000-1399/11/21 (ضگل1150) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1399/10/02 (طچاد1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-10000-1399/10/02 (طچاد1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16000-1399/10/02 (ضچاد1015) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-21100-1399/08/21 (ضگل8064) 2 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1399/11/21 (ضگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-26000-1399/08/21 (طگل8067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/08/21 (طگل8070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-30000-1399/08/21 (ضگل8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1399/11/21 (ضگل1145) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10100-1399/08/21 (ضگل8054) 13,600 (0.61%) 0
0
0
اختيارف كگل-8100-1399/08/21 (طگل8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/11/21 (طگل1146) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12000-1399/11/21 (طگل1150) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8100-1399/08/21 (ضگل8051) 1 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد (عسناسنگ) 6,860,520 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-17100-1399/08/21 (طگل8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-7600-1399/08/21 (ضگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-15100-1399/08/21 (طگل8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1399/11/21 (طگل1141) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/08/21 (ضگل8070) 9 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1399/10/02 (طچاد1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1399/10/02 (طچاد1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8600-1399/08/21 (طگل8052) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 325,833 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-20000-1399/11/21 (ضگل1144) 2,550 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16100-1399/08/21 (طگل8060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-17100-1399/08/21 (ضگل8061) 5,500 (15.79%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/11/21 (ضگل1146) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-26000-1399/08/21 (ضگل8067) 200 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-30000-1399/08/21 (طگل8069) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0.01%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/11/21 (ضگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1399/11/21 (طگل1145) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14100-1399/08/21 (طگل8058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10000-1399/11/21 (طگل1149) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1399/10/02 (طچاد1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1399/10/02 (طچاد1019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1399/11/21 (طگل1143) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10100-1399/08/21 (طگل8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1399/10/02 (طچاد1013) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1399/11/21 (طگل1144) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/08/21 (ضگل8068) 3,700 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-23100-1399/08/21 (طگل8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10000-1399/11/21 (ضگل1149) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-21100-1399/08/21 (طگل8064) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1399/10/02 (ضچاد1018) 11 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1399/11/21 (ضگل1143) 2,700 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12100-1399/08/21 (طگل8056) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1399/10/02 (ضچاد1019) 10 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-19100-1399/08/21 (ضگل8063) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8600-1399/08/21 (ضگل8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18100-1399/08/21 (طگل8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1399/10/02 (طچاد1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/08/21 (طگل8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-7600-1399/08/21 (طگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-13100-1399/08/21 (طگل8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-25100-1399/08/21 (طگل8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/11/21 (طگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12100-1399/08/21 (ضگل8056) 3,500 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-13100-1399/08/21 (ضگل8057) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-9100-1399/08/21 (ضگل8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-19100-1399/08/21 (طگل8063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1399/11/21 (طگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-11100-1399/08/21 (طگل8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-9100-1399/08/21 (طگل8053) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده