PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ فملي-55750-1399/08/06
اختيارخ فملي-55750-1399/08/06 ( ضملي8086 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 06:41:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1 قیمت دیروز 1 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
فولاد تربت حيدريه (فولاد تربت) 1,000 (0%) 0
0
0
فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ (فرآور) 25,630 (0.47%) 0
0
0
اختيارف فولاد-16775-1399/08/28 (طفلا8085) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-18470-1399/07/20 (طخوز7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-10775-1399/08/28 (ضفلا8079) 8,000 (13.62%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-55470-1399/07/20 (ضخوز7031) 5,900 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-18750-1399/08/06 (طملي8071) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2513-1399/08/28 (طفلا8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-43470-1399/07/20 (طخوز7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-14775-1399/08/28 (طفلا8083) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-16470-1399/07/20 (طخوز7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-25775-1399/08/28 (طفلا8091) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -29750-1399/08/06 (ضملي8077) 7,000 (2.22%) 0
0
0
اختيارف فولاد-18775-1399/08/28 (طفلا8087) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-15470-1399/07/20 (طخوز7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-23775-1399/08/28 (طفلا8090) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-40000-1399/11/05 (ضملي1153) 7,000 (9.09%) 0
0
0
اختيارف فولاد-19775-1399/08/28 (طفلا8088) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-39470-1399/07/20 (طخوز7027) 1 (0%) 0
0
0
فولاد خراسان (فخاس) 41,050 (2.22%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-21470-1399/07/20 (ضخوز7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-15775-1399/08/28 (ضفلا8084) 5,000 (0.58%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-31470-1399/07/20 (ضخوز7023) 22,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-19470-1399/07/20 (ضخوز7017) 29,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2886-1399/08/28 (طفلا8058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-7275-1399/08/28 (طفلا8073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2886-1399/08/28 (ضفلا8058) 1 (0%) 0
0
0
ح. نورد و لوله اهواز (فاهوازح) 3 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-36000-1399/11/05 (ضملي1152) 7,000 (3.93%) 0
0
0
اختيارخ فملي -8250-1399/08/06 (ضملي8059) 29,999 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2636-1399/08/28 (ضفلا8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-21470-1399/07/20 (طخوز7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-47750-1399/08/06 (طملي8084) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-31750-1399/08/06 (ضملي8078) 7,500 (4.64%) 0
0
0
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌ (فسپا) 43,660 (0.02%) 0
0
0
سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب) 6,020 (0.42%) 0
0
0
اختيارف فولاد-3818-1399/08/28 (طفلا8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-13750-1399/08/06 (طملي8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-7250-1399/08/06 (طملي8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-6775-1399/08/28 (طفلا8072) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-3197-1399/08/28 (ضفلا8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-65470-1399/07/20 (ضخوز7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-23470-1399/07/20 (طخوز7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2387-1399/08/28 (طفلا8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-59750-1399/08/06 (ضملي8087) 530 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-16470-1399/07/20 (ضخوز7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-18470-1399/07/20 (ضخوز7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-11750-1399/08/06 (طملي8064) 1 (0%) 0
0
0
غلتك سازان سپاهان (فسازان) 43,840 (1.60%) 0
0
0
اختيارف فولاد-5275-1399/08/28 (طفلا8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-27775-1399/08/28 (طفلا8092) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-27470-1399/07/20 (طخوز7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-7775-1399/08/28 (ضفلا8074) 7,000 (4.18%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-71470-1399/07/20 (ضخوز7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-5775-1399/08/28 (ضفلا8070) 12,000 (9.49%) 0
0
0
اختيارف فولاد-4751-1399/08/28 (طفلا8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-12470-1399/07/20 (طخوز7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -10750-1399/08/06 (ضملي8063) 29,304 (0.45%) 0
0
0
اختيارف فملي-28000-1399/11/05 (طملي1150) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-47470-1399/07/20 (طخوز7029) 1 (0%) 0
0
0
صنايع فولاد آلياژي يزد (فولاي) 50,840 (4.90%) 0
0
0
اختيارف فخوز-65470-1399/07/20 (طخوز7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-15775-1399/08/28 (طفلا8084) 1 (0%) 0
0
0
ح.لوله‌وتجهيزات‌ سديد (فسديدح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-8250-1399/08/06 (طملي8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-12750-1399/08/06 (طملي8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-14775-1399/08/28 (ضفلا8083) 7,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-17750-1399/08/06 (طملي8070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-25470-1399/07/20 (ضخوز7020) 9,866 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي خاورميانه970904 (ميدكوتبعي9709) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-29470-1399/07/20 (طخوز7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-3507-1399/08/28 (ضفلا8060) 16,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -11750-1399/08/06 (ضملي8064) 6,800 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-37750-1399/08/06 (طملي8081) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-13470-1399/07/20 (طخوز7011) 1 (0%) 0
0
0
آلومراد (فمراد) 147,960 (4.98%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-51470-1399/07/20 (ضخوز7030) 1,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -18750-1399/08/06 (ضملي8071) 10,700 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-6275-1399/08/28 (طفلا8071) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-12470-1399/07/20 (ضخوز7010) 1 (0%) 0
0
0
آلومتك‌ (فالوم) 34,155 (2.89%) 0
0
0
ح. فولاد افزا سپاهان (فافزاح) 3,300 (0.30%) 0
0
0
اختيارف فملي-6750-1399/08/06 (طملي8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-8775-1399/08/28 (ضفلا8076) 9,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-59470-1399/07/20 (ضخوز7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-5275-1399/08/28 (ضفلا8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-29775-1399/08/28 (ضفلا8093) 1,050 (18.91%) 0
0
0
لوله‌وتجهيزات‌ سديد - ورشكسته (فسديد) 124,758 (0.93%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2636-1399/08/28 (طفلا8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-39750-1399/08/06 (ضملي8082) 2,989 (14.52%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-4751-1399/08/28 (ضفلا8068) 12,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-37750-1399/08/06 (ضملي8081) 5,200 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-8275-1399/08/28 (طفلا8075) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -23750-1399/08/06 (ضملي8074) 13,510 (1.43%) 0
0
0
هلدينگ صنايع معدني خاورميانه (ميدكو) 21,090 (3.77%) 0
0
0
اختيارف فملي-55750-1399/08/06 (طملي8086) 1 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي ورق گرم فولاد (عفولاد3) 784,826 (0.16%) 0
0
0
اختيارف فولاد-5775-1399/08/28 (طفلا8070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-9775-1399/08/28 (ضفلا8078) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-3507-1399/08/28 (طفلا8060) 75 (0%) 0
0
0
اختيارف ت كاوه-25477-99/11/18 (هكاوه911) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-24000-1399/11/05 (طملي1149) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2760-1399/08/28 (ضفلا8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-59470-1399/07/20 (طخوز7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -25750-1399/08/06 (ضملي8075) 11,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2014-1399/08/28 (طفلا8063) 1 (0%) 0
0
0
فولاد زرند (زرند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-21775-1399/08/28 (طفلا8089) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-40000-1399/11/05 (طملي1153) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2014-1399/08/28 (ضفلا8063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -9250-1399/08/06 (ضملي8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-9750-1399/08/06 (طملي8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -7750-1399/08/06 (ضملي8058) 29,600 (0.44%) 0
0
0
اختيارخ فملي-47750-1399/08/06 (ضملي8084) 1 (0%) 0
0
0
معدني كيمياي زنجان گستران (كيميا) 26,700 (0.15%) 0
0
0
اختيارف فولاد-8775-1399/08/28 (طفلا8076) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -15750-1399/08/06 (ضملي8068) 16,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-23750-1399/08/06 (طملي8074) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-10775-1399/08/28 (طفلا8079) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-31750-1399/08/06 (طملي8078) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-29750-1399/08/06 (طملي8077) 1 (0%) 0
0
0
فولاد خوزستان (فخوز) 47,330 (2.03%) 0
0
0
اختيارف فخوز-25470-1399/07/20 (طخوز7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-17775-1399/08/28 (ضفلا8086) 5,000 (25.72%) 0
0
0
اختيارف فملي-51750-1399/08/06 (طملي8085) 1 (0%) 0
0
0
ذوب روي اصفهان (فروي) 61,000 (2.83%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2138-1399/08/28 (طفلا8064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -16750-1399/08/06 (ضملي8069) 19,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-23775-1399/08/28 (ضفلا8090) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-37470-1399/07/20 (ضخوز7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-4129-1399/08/28 (طفلا8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-9275-1399/08/28 (ضفلا8077) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-27470-1399/07/20 (ضخوز7021) 33,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-7775-1399/08/28 (طفلا8074) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-33750-1399/08/06 (طملي8079) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-15470-1399/07/20 (ضخوز7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -8750-1399/08/06 (ضملي8060) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-1889-1399/08/28 (طفلا8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-28000-1399/11/05 (ضملي1150) 12,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -21750-1399/08/06 (ضملي8073) 15,500 (14.16%) 0
0
0
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (فملي) 33,440 (2.08%) 0
0
0
ماداكتو استيل كرد (فماك) 29,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2264-1399/08/28 (ضفلا8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-55470-1399/07/20 (طخوز7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-33470-1399/07/20 (ضخوز7024) 2,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-14470-1399/07/20 (ضخوز7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -17750-1399/08/06 (ضملي8070) 18,000 (2.00%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-6775-1399/08/28 (ضفلا8072) 14,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-33470-1399/07/20 (طخوز7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ذوب991224 (ذوب تبعي9912) 700 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-11775-1399/08/28 (ضفلا8080) 8,000 (6.11%) 0
0
0
فولاد سيرجان ايرانيان (سيسكو) 1,000 (0%) 0
0
0
فولاد آلياژي ايران (فولاژ) 28,600 (1.35%) 0
0
0
فولاد اميركبيركاشان (فجر) 62,950 (3.60%) 0
0
0
اختيارف فخوز-14470-1399/07/20 (طخوز7012) 1 (0%) 0
0
0
گروه ‌صنعتي‌سديد (وسديد) 26,117 (0%) 0
0
0
مجتمع آلومينيوم جنوب (آلومينيوم جنوب) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-51470-1399/07/20 (طخوز7030) 1 (0%) 0
0
0
فولاد زرند ايرانيان (زيسكو) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-5750-1399/08/06 (طملي8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-11775-1399/08/28 (طفلا8080) 1 (0%) 0
0
0
اوراق سلف ورق گرم فولاد مباركه (عفولاد2) 547,384 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-17775-1399/08/28 (طفلا8086) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-6275-1399/08/28 (ضفلا8071) 13,000 (5.71%) 0
0
0
توليدي فولاد سپيد فراب كوير (كوير) 14,280 (3.78%) 0
0
0
زرين معدن آسيا (فزرين) 21,483 (3.42%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-29470-1399/07/20 (ضخوز7022) 22,500 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-29775-1399/08/28 (طفلا8093) 1 (0%) 0
0
0
نورد و لوله اهواز (فاهواز) 19,811 (0.38%) 0
0
0
اختيارف فملي-7750-1399/08/06 (طملي8058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-35470-1399/07/20 (طخوز7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-3197-1399/08/28 (طفلا8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -6750-1399/08/06 (ضملي8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-6250-1399/08/06 (طملي8055) 1 (0%) 0
0
0
فولاد مباركه اصفهان (فولاد) 19,900 (4.03%) 0
0
0
اختيارخ فملي-20000-1399/11/05 (ضملي1148) 18,200 (0.55%) 0
0
0
اختيارف فملي-32000-1399/11/05 (طملي1151) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ (وتوكا) 12,000 (2.13%) 0
0
0
اختيارف فخوز-19470-1399/07/20 (طخوز7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-37470-1399/07/20 (طخوز7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-4440-1399/08/28 (ضفلا8067) 1 (0%) 0
0
0
مجتمع صنعتي اسفراين (اسفراين) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-12775-1399/08/28 (ضفلا8081) 8,500 (4.45%) 0
0
0
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) 25,790 (4.90%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-18775-1399/08/28 (ضفلا8087) 3,730 (7.63%) 0
0
0
اختيارف تبعي ذوب آهن اصفهان (طذوب310) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-48000-1399/11/05 (ضملي1154) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-16750-1399/08/06 (طملي8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -19750-1399/08/06 (ضملي8072) 12,500 (9.77%) 0
0
0
اختيارخ فملي -9750-1399/08/06 (ضملي8062) 27,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-4129-1399/08/28 (ضفلا8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-23470-1399/07/20 (ضخوز7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-43470-1399/07/20 (ضخوز7028) 6,890 (14.76%) 0
0
0
اختيارخ فملي -13750-1399/08/06 (ضملي8066) 20,500 (3.14%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-27775-1399/08/28 (ضفلا8092) 2,000 (12.17%) 0
0
0
اختيارخ فملي -27750-1399/08/06 (ضملي8076) 10,001 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-20000-1399/11/05 (طملي1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-19775-1399/08/28 (ضفلا8088) 3,504 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-15750-1399/08/06 (طملي8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2760-1399/08/28 (طفلا8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -6250-1399/08/06 (ضملي8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-21775-1399/08/28 (ضفلا8089) 1,501 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-32000-1399/11/05 (ضملي1151) 9,000 (7.30%) 0
0
0
اوراق سلف شمش فولاد كاوه كيش (عكاوه2) 3,944,848 (0%) 0
0
0
ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب) 123,550 (0.25%) 0
0
0
فروسيليس‌ ايران‌ (فروس) 22,250 (0.63%) 0
0
0
اختيارخ فملي -14750-1399/08/06 (ضملي8067) 19,500 (8.71%) 0
0
0
اختيارف فخوز-17470-1399/07/20 (طخوز7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-39470-1399/07/20 (ضخوز7027) 13,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -4750-1399/08/06 (ضملي8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-9250-1399/08/06 (طملي8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-1889-1399/08/28 (ضفلا8062) 1 (0%) 0
0
0
نوردوقطعات‌ فولادي‌ (فنورد) 123,070 (0.96%) 0
0
0
اختيارخ فملي -12750-1399/08/06 (ضملي8065) 27,777 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-10750-1399/08/06 (طملي8063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-17470-1399/07/20 (ضخوز7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-19750-1399/08/06 (طملي8072) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-27750-1399/08/06 (طملي8076) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2387-1399/08/28 (ضفلا8054) 14,000 (5.41%) 0
0
0
نورد آلومينيوم‌ (فنوال) 36,320 (4.97%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2264-1399/08/28 (طفلا8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-4440-1399/08/28 (طفلا8067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-47470-1399/07/20 (ضخوز7029) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-13775-1399/08/28 (طفلا8082) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-5250-1399/08/06 (طملي8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت كوير-16000-99/10/02 (هكوير910) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-12775-1399/08/28 (طفلا8081) 1 (0%) 0
0
0
فولاد سيرجان (سيرجان) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت آهن و فولاد ارفع (ارفع) 19,492 (0.69%) 0
0
0
صنايع تجهيزات نفت (فنفت) 15,363 (1.50%) 0
0
0
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان (عفولاد4) 884,225 (0%) 0
0
0
آتي ش فلزات اساسي-1399/12/13 (جفلز912) 1,317,355 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-48000-1399/11/05 (طملي1154) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -5750-1399/08/06 (ضملي8054) 27,000 (0%) 0
0
0
فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه) 23,650 (3.14%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2513-1399/08/28 (ضفلا8055) 17,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-16775-1399/08/28 (ضفلا8085) 4,500 (6.96%) 0
0
0
اختيارف فملي-21750-1399/08/06 (طملي8073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-24000-1399/11/05 (ضملي1149) 16,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-13775-1399/08/28 (ضفلا8082) 7,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-35750-1399/08/06 (طملي8080) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-55750-1399/08/06 (ضملي8086) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-25775-1399/08/28 (ضفلا8091) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-36000-1399/11/05 (طملي1152) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-3818-1399/08/28 (ضفلا8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-25750-1399/08/06 (طملي8075) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-9775-1399/08/28 (طفلا8078) 1 (0%) 0
0
0
آلومينيوم‌ايران‌ (فايرا) 17,900 (0.11%) 0
0
0
اختيارف فملي-4750-1399/08/06 (طملي8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-39750-1399/08/06 (طملي8082) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-8750-1399/08/06 (طملي8060) 1 (0%) 0
0
0
فولاد افزا سپاهان (فافزا) 46,541 (4.98%) 0
0
0
اختيارف فولاد-9275-1399/08/28 (طفلا8077) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-71470-1399/07/20 (طخوز7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-43750-1399/08/06 (طملي8083) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-59750-1399/08/06 (طملي8087) 1 (0%) 0
0
0
فولاد كاويان (فوكا) 20,938 (2.77%) 0
0
0
ح.آلومتك‌ (فالومح) 932 (0%) 0
0
0
كالسيمين‌ (فاسمين) 51,990 (0.48%) 0
0
0
مس‌ شهيدباهنر (فباهنر) 59,650 (0.23%) 0
0
0
اختيارخ فملي-43750-1399/08/06 (ضملي8083) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-35470-1399/07/20 (ضخوز7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-35750-1399/08/06 (ضملي8080) 5,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -5250-1399/08/06 (ضملي8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2138-1399/08/28 (ضفلا8064) 1 (0%) 0
0
0
صنعت روي زنگان (زنگان) 155,440 (4.98%) 0
0
0
پارس متال (پارس متال ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-13470-1399/07/20 (ضخوز7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-31470-1399/07/20 (طخوز7023) 1 (0%) 0
0
0
سپنتا (فپنتا) 307,800 (3.32%) 0
0
0
اختيارخ فملي-51750-1399/08/06 (ضملي8085) 1,010 (0%) 0
0
0
ح . ماداكتو استيل كرد (فماكح) 2,301 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -7250-1399/08/06 (ضملي8057) 30,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-33750-1399/08/06 (ضملي8079) 7,000 (1.05%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-7275-1399/08/28 (ضفلا8073) 9,500 (0%) 0
0
0
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) 14,180 (2.26%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-8275-1399/08/28 (ضفلا8075) 14,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-14750-1399/08/06 (طملي8067) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده