PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيار فروش تبعي بانك ملت
اختيار فروش تبعي بانك ملت ( هبملت203 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 20:44:31
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 48
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 44
تاریخ آخرین معامله 1391/10/10 -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 330,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1391/10/10 46 46 46 1
10,000
460,000
1391/8/8 47 47 47 2
34,500
1.622M
1391/8/6 48 48 48 1
2,000
96,000
1391/7/30 50 50 50 5
218,000
10.900M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 751 (0%) 1114
49.617M
37.259B
بانك ملت (وبملت) 935 (0.32%) 838
21.485M
20.083B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 1,004 (0.10%) 437
9.977M
10.026B
بانك گردشگري (وگردش) 806 (1.10%) 410
4.442M
3.555B
بانك تجارت (وتجارت) 633 (0%) 354
9.881M
6.243B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 984 (0%) 327
5.730M
5.638B
بانك خاورميانه (وخاور) 2,174 (4.97%) 218
7.766M
16.564B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 1,100 (2.14%) 198
4.097M
4.299B
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 641 (4.90%) 191
2.217M
1.433B
بانك سينا (وسينا) 1,009 (1.00%) 160
3.102M
3.103B
پست بانك ايران (وپست) 1,520 (0.60%) 155
4.825M
7.334B
بانك انصار (وانصار) 2,220 (1.09%) 130
677,303
1.490B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 900 (0%) 53
674,316
606.896M
بانك پاسارگاد (وپاسار) 999 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 1,229 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,130 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 1,200 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 461 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 960 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي بانك ملت707 (هبملت707) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,390 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1200-1397/10/08 (ضملت1000) 1 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 825 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,180 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 630 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 709 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده