PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيم و كابل ابهر
سيم و كابل ابهر ( بكابل ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 17:58:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 15,000,000 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 1,023,750 تعداد سهام 1,023,750,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ ترانسفو (بترانس) 1,570 (2.97%) 1054
29.094M
45.803B
كارخانجات توليدي شهيد قندي (بكام) 1,469 (0.20%) 420
11.932M
17.371B
موتوژن‌ (بموتو) 62,960 (0.14%) 335
349,154
21.663B
كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكا) 13,980 (2.98%) 182
353,107
4.989B
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) 129,690 (5.00%) 145
246,550
32.894B
نيروترانس‌ (بنيرو) 1,560 (4.99%) 136
2.283M
3.566B
صنايع‌جوشكاب‌يزد (بكاب) 60,700 (4.99%) 54
91,952
5.581B
پارس‌سويچ‌ (بسويچ) 11,860 (4.97%) 37
69,414
823.250M
ح.كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكاح) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانجات كابل سازي‌ تك‌ (بتك) 35,300 (0%) 0
0
0
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو (نيرو ترانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
سيم و كابل ابهر (بكابل) 1,000 (0%) 0
0
0
كابل‌ البرز (بالبر) 22,350 (0%) 0
0
0
ترانسفورماتور توزيع زنگان (برانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.نيرو سرمايه (نيروح) 140 (0%) 0
0
0
ايران ترانسفو ري (برانس) 1,000 (0%) 0
0
0
نيرو سرمايه (نيرو) 30,350 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 413,501,900 40.390
شركت توليدي گرانول قزوين-سهامي خاص- 255,937,500 25.000
شخص حقیقی 163,694,000 15.980
شخص حقیقی 35,831,000 3.490
شخص حقیقی 16,473,000 1.600
شخص حقیقی 12,166,000 1.180
شخص حقیقی 11,274,000 1.100
شخص حقیقی 10,237,500 1.000

چکیده