PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح بانك شهر
ح بانك شهر ( وشهرح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار پایه فرابورس 09:49:52
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,020
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 980
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 980 (4.26%) 7925
195.460M
188.127B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 929 (1.75%) 5179
143.716M
131.855B
بانك ملت (وبملت) 9,696 (0.15%) 3473
23.411M
225.325B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 4,450 (0.32%) 1328
15.258M
67.219B
بانك دي (دي) 6,322 (0%) 1248
10.936M
68.509B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 5,980 (0.32%) 993
10.385M
62.936B
بانك سينا (وسينا) 5,873 (4.99%) 785
11.798M
68.916B
پست بانك ايران (وپست) 8,832 (2.29%) 313
1.106M
9.716B
بانك آينده (وآيند) 3,983 (2.00%) 264
15.244M
60.715B
بانك خاورميانه (وخاور) 8,667 (0.99%) 254
1.166M
9.989B
اعتباري ملل (وملل) 11,962 (4.99%) 220
10.833M
129.587B
بانك شهر (وشهر) 3,071 (4.00%) 211
4.295M
13.190B
بانك سامان (سامان) 8,646 (2.99%) 109
1.808M
15.632B
بانك سرمايه (سمايه) 2,381 (2.98%) 95
678,237
1.615B
بانك ايران زمين (وزمين) 3,223 (1.99%) 61
555,944
1.792B
اعتباري توسعه (توسعه) 2,743 (0.97%) 54
314,715
863.263M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 6,727 (4.99%) 25
314,352
2.115B
اختيارخ وتجارت-800-1399/03/21 (ضجار3005) 190 (3.26%) 3
5
997,000
اختيارخ وتجارت-900-1399/03/21 (ضجار3006) 120 (0.83%) 2
51
6.620M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,189 (2.00%) 1
1,750
7.331M
اختيارخ وبملت-7500-1399/02/31 (ضملت2018) 2,500 (13.79%) 1
1
2.500M
اختيارخ وتجارت-300-1399/03/21 (ضجار3000) 651 (0.15%) 1
30
19.530M
اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21 (ضجار3002) 515 (15.21%) 1
10
5.150M
اختيارف وتجارت-1000-1399/03/21 (طجار3007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/02/31 (طملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1399/03/21 (طجار3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1399/03/21 (طجار3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1399/02/31 (طملت2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/02/31 (طملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1399/02/31 (طملت2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/02/31 (طملت2017) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-600-1399/03/21 (ضجار3003) 328 (5.20%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0.10%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/02/31 (طملت2019) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (91.67%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9000-1399/02/31 (طملت2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1399/03/21 (طجار3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-10000-1399/02/31 (ضملت2023) 850 (0.71%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/03/21 (طجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-9000-1399/02/31 (ضملت2021) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9500-1399/02/31 (طملت2022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-12000-1399/02/31 (طملت2025) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1399/03/21 (طجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1399/02/31 (طملت2020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-11000-1399/02/31 (طملت2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1399/02/31 (ضملت2016) 4,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1399/03/21 (ضجار3008) 98 (1.01%) 0
0
0
اختيارف وبملت-10000-1399/02/31 (طملت2023) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1399/02/31 (ضملت2017) 3,525 (0.34%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1399/03/21 (طجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1399/03/21 (طجار3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-700-1399/03/21 (ضجار3004) 256 (4.83%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 954 (0.73%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (39.35%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1399/02/31 (ضملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1399/02/31 (ضملت2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1399/03/21 (طجار3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/03/21 (ضجار3009) 50 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 4,123 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1000-1399/03/21 (ضجار3007) 96 (5.49%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-9500-1399/02/31 (ضملت2022) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-11000-1399/02/31 (ضملت2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1399/02/31 (ضملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1399/02/31 (ضملت2019) 1,600 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1399/03/21 (طجار3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8500-1399/02/31 (ضملت2020) 1,350 (0.59%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-12000-1399/02/31 (ضملت2025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1399/02/31 (طملت2014) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/03/10 (جبانك903) 2,609 (14.71%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-400-1399/03/21 (ضجار3001) 570 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده