PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف وتجارت-1000-1399/03/21
اختيارف وتجارت-1000-1399/03/21 ( طجار3007 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 21:49:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1 قیمت دیروز 1 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 20,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 702 (1.30%) 44069
1.466B
1,051.637B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 714 (2.19%) 22022
643.447M
469.780B
بانك ملت (وبملت) 7,650 (4.23%) 11179
101.242M
789.831B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,869 (3.40%) 10735
117.166M
466.839B
بانك شهر (وشهر) 2,386 (2.41%) 8178
85.461M
209.720B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 4,738 (4.99%) 5679
61.815M
296.976B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 3,230 (0.78%) 5641
92.259M
299.411B
بانك آينده (وآيند) 3,646 (1.99%) 4026
55.454M
204.325B
اعتباري ملل (وملل) 6,516 (4.99%) 3619
32.918M
222.748B
پست بانك ايران (وپست) 7,190 (0.60%) 3277
29.911M
219.811B
بانك خاورميانه (وخاور) 7,290 (5.00%) 2540
36.477M
262.321B
بانك سينا (وسينا) 4,199 (3.86%) 1058
9.952M
41.383B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 4,355 (4.99%) 695
12.635M
55.010B
بانك ايران زمين (وزمين) 2,916 (1.98%) 661
4.844M
14.141B
بانك سامان (سامان) 4,527 (2.98%) 491
7.218M
32.676B
بانك گردشگري (وگردش) 3,222 (4.00%) 407
7.803M
25.138B
اعتباري توسعه (توسعه) 2,960 (0.99%) 196
2.656M
7.861B
اختيارخ وتجارت-900-1399/03/21 (ضجار3006) 80 (9.59%) 54
2,249
160.441M
اختيارخ وتجارت-1000-1399/03/21 (ضجار3007) 55 (19.12%) 37
1,307
71.854M
اختيارخ وتجارت-800-1399/03/21 (ضجار3005) 100 (28.57%) 25
660
70.282M
اختيارخ وتجارت-700-1399/03/21 (ضجار3004) 159 (3.64%) 13
113
21.372M
اختيارخ وتجارت-600-1399/03/21 (ضجار3003) 212 (1.85%) 9
289
61.783M
اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21 (ضجار3002) 256 (16.34%) 7
455
128.049M
اختيارخ وبملت-10000-1399/02/31 (ضملت2023) 700 (1.27%) 7
283
182.670M
اختيارخ وتجارت-400-1399/03/21 (ضجار3001) 370 (1.86%) 3
10
3.640M
اختيارخ وبملت-9000-1399/02/31 (ضملت2021) 1,000 (17.76%) 2
50
50.000M
اختيارخ وتجارت-300-1399/03/21 (ضجار3000) 480 (0%) 2
43
21.640M
آتي ش بانك ها-1398/12/07 (جبانك812) 2,329 (3.65%) 1
10
163.030M
آتي ش بانك ها-1399/03/10 (جبانك903) 2,424 (4.98%) 1
1
16.968M
اختيارخ وبملت-9500-1399/02/31 (ضملت2022) 1,200 (26.32%) 1
1
1.200M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,100 (1.99%) 1
3,600
14.760M
اختيارف وبملت-4200-1398/11/30 (طملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/11/30 (طملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1399/02/31 (ضملت2016) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1399/02/31 (ضملت2017) 2,760 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1399/03/21 (طجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1399/03/21 (طجار3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1399/02/31 (ضملت2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/11/30 (طملت1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1399/03/21 (طجار3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9500-1398/11/30 (طملت1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/03/21 (ضجار3009) 9 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1399/02/31 (ضملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1399/02/31 (ضملت2019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1399/03/21 (طجار3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8500-1399/02/31 (ضملت2020) 1,580 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1398/11/30 (طملت1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/11/30 (طملت1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1398/11/30 (طملت1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4600-1398/11/30 (طملت1111) 1 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1399/02/31 (طملت2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1399/03/21 (ضجار3008) 12 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/11/30 (طملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-10000-1399/02/31 (طملت2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9500-1399/02/31 (طملت2022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1398/11/30 (طملت1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1398/11/30 (طملت1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/11/30 (طملت1104) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1399/02/31 (ضملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4400-1398/11/30 (طملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1399/03/21 (طجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/11/30 (طملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1399/02/31 (طملت2020) 1 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 2,279 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9000-1399/02/31 (طملت2021) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 4,246 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1398/11/30 (طملت1116) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/02/31 (طملت2019) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7500-1399/02/31 (ضملت2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1399/02/31 (طملت2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/11/30 (طملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9000-1398/11/30 (طملت1121) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1398/11/30 (طملت1113) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/02/31 (طملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1399/02/31 (طملت2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1398/11/30 (طملت1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/11/30 (طملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1398/11/30 (طملت1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/02/31 (طملت2017) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1399/03/21 (طجار3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/02/31 (طملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1399/03/21 (طجار3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1399/03/21 (طجار3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/11/30 (طملت1107) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/03/21 (طجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4800-1398/11/30 (طملت1112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1399/03/21 (طجار3000) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده