PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ايرانيت‌
ايرانيت‌ ( سايرا ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 21:33:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 30,500 قیمت دیروز 29,902 تعداد معاملات 47 EPS 220
598     (%2.00) بیشترین قیمت 30,500 ارزش 2,950,015,445 P/E 136.3
قیمت پایانی 29,994 کمترین قیمت 29,304 حجم 97,647 حداکثر قیمت مجاز 30,500
92     (%0.31) اولین قیمت 29,304 حجم مبنا 328,516 حداقل قیمت مجاز 29,304
تاریخ آخرین معامله 1399/3/12 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 1,367,726 تعداد سهام 45,600,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 180 29,327 0 0 0
1 2,000 29,306 0 0 0
3 5,806 29,304 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/11 29,902 29,353 30,551 50
187,391
5.596B
1399/3/10 29,952 29,832 31,048 64
313,230
9.374B
1399/3/7 30,440 29,836 31,052 40
22,971
697.971M
1399/3/6 30,444 30,389 30,781 65
150,511
4.631B
1399/3/3 30,178 29,416 30,615 35
92,673
2.836B
1399/2/31 30,015 30,282 30,282 66
188,387
5.705B
1399/2/30 29,689 28,551 29,715 87
984,348
29.225B
1399/2/29 29,133 28,884 30,062 68
817,054
23.803B
1399/2/28 29,473 28,915 30,095 50
59,086
1.732B
1399/2/27 29,505 28,583 29,749 46
313,961
9.273B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (كاذر) 33,299 (5.00%) 2717
5.717M
190.592B
شيشه‌ و گاز (كگاز) 50,669 (2.22%) 2251
1.182M
60.855B
پارس‌ سرام‌ (كسرام) 139,571 (4.06%) 1412
582,092
82.668B
شيشه‌ همدان‌ (كهمدا) 35,752 (5.00%) 1365
3.723M
132.574B
شيشه‌ قزوين‌ (كقزوي) 12,500 (1.68%) 1264
5.960M
75.390B
شركت فارسيت اهواز (سفاسي) 5,590 (2.88%) 1128
7.519M
42.416B
توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا (كتوكا) 101,499 (3.79%) 1112
632,755
66.184B
سايپاشيشه‌ (كساپا) 26,187 (5.00%) 1012
1.632M
42.507B
بازرگاني و توليدي مرجان كار (كمرجان) 35,411 (4.06%) 928
734,636
26.165B
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ (كخاك) 86,795 (5.00%) 848
995,550
86.865B
فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآور) 12,363 (3.00%) 646
1.739M
21.756B
شيشه سازي مينا (كمينا) 43,934 (3.00%) 638
2.394M
105.092B
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ (كرازي) 27,880 (5.00%) 590
1.561M
43.521B
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ (كسرا) 32,809 (5.00%) 530
773,143
25.366B
آذريت‌ (ساذري) 126,839 (2.00%) 96
15,471
1.964B
ايرانيت‌ (سايرا) 30,500 (2.00%) 47
97,647
2.950B
كارخانه فارسيت درود (سفارود) 8,134 (2.00%) 36
75,738
616.053M
توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگن) 3,944 (1.00%) 22
65,961
260.150M
پرميت‌ (سپرمي) 8,109 (1.00%) 8
15,930
129.176M
ح. فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآورح) 1 (0%) 0
0
0
ح.توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگنح) 1,000 (0%) 0
0
0
ورزيران‌ (كورز) 36,134 (0%) 0
0
0
صنعتي و معدني ستبران (ستبرا) 1,000 (0%) 0
0
0
ايتالران‌ (كايتا) 107,130 (0%) 0
0
0
مقره سازي ايران (مقره سازي) 1,000 (0%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ (كفپارس) 249,494 (0.45%) 0
0
0
فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ (كفرا) 81,095 (1.65%) 0
0
0
شركت مواد ويژه ليا (شليا) 1 (0%) 0
0
0
ح.شيشه‌ قزوين‌ (كقزويح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ايتالران‌ (كايتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
پشم‌شيشه‌ايران‌ (كپشير) 47,850 (1.61%) 0
0
0
توليد خاك نسوزاستقلال آباده (كباده) 1,584 (0%) 0
0
0
توكا بتن (توكا بتن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شيشه سازي مينا (كميناح) 1,000 (0%) 0
0
0
سپيده جام توس (توس) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان آبيك (سابيك) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن شرکت: تهران، خيابان مطهري، خيابان سليمان خاطر، كوچه امير اتابك، پلاك 97
تلفن شرکت: تلفن امور سهام: 88844809