PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف وبصادر-7000-1399/08/11
اختيارف وبصادر-7000-1399/08/11 ( طصاد8027 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 17:10:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 3,690 (2.64%) 92409
2.634B
9,912.843B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 3,580 (4.79%) 53027
1.186B
4,342.511B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 4,010 (1.23%) 35976
1.184B
4,923.906B
بانك ملت (وبملت) 5,460 (2.15%) 35164
590.054M
3,258.549B
بانك دي (دي) 45,054 (5.00%) 21350
67.326M
2,997.604B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,910 (4.66%) 11564
202.566M
1,007.355B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 11,320 (0.44%) 6710
91.349M
1,030.620B
پست بانك ايران (وپست) 16,220 (4.98%) 4084
36.229M
586.094B
اعتباري ملل (وملل) 13,630 (2.30%) 2910
17.465M
240.092B
بانك سينا (وسينا) 11,910 (4.93%) 2661
25.085M
297.812B
بانك گردشگري (وگردش) 19,600 (0.78%) 1946
13.236M
257.350B
بانك آينده (وآيند) 24,193 (2.00%) 1657
11.698M
283.007B
بانك خاورميانه (وخاور) 10,810 (4.95%) 1578
11.523M
123.840B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,750 (0%) 985
10.665M
39.923B
بانك شهر (وشهر) 7,242 (3.99%) 606
9.686M
70.146B
اختيارخ وبصادر-3500-1399/11/12 (ضصاد1102) 500 (9.91%) 388
11,914
6.587B
اختيارخ وتجارت-4500-1399/10/21 (ضجار1017) 195 (12.95%) 325
20,593
4.151B
اختيارخ وتجارت-4000-1399/10/21 (ضجار1016) 340 (9.09%) 298
13,076
4.704B
بانك سامان (سامان) 10,751 (3.00%) 261
4.538M
48.783B
اختيارخ وپارس-3000-1399/10/30 (ضپاس1002) 1,079 (11.85%) 254
9,119
10.537B
اختيارخ وبصادر-4500-1399/11/12 (ضصاد1104) 200 (5.21%) 242
12,040
2.502B
بانك ايران زمين (وزمين) 12,401 (2.00%) 200
3.151M
39.070B
اختيارخ وپارس-4500-1399/10/30 (ضپاس1005) 325 (13.10%) 193
10,123
3.665B
اختيارخ وپارس-3500-1399/10/30 (ضپاس1003) 758 (14.25%) 174
5,857
4.812B
اختيارخ وتجارت-3000-1399/10/21 (ضجار1014) 860 (11.79%) 162
4,423
4.189B
اختيارخ وتجارت-3500-1399/10/21 (ضجار1015) 570 (15.56%) 108
4,138
2.689B
اختيارخ وپارس-2500-1399/10/30 (ضپاس1001) 1,490 (8.81%) 83
1,424
2.234B
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12 (ضصاد1100) 1,050 (17.52%) 44
524
576.458M
اختيارخ وبصادر-3000-1399/11/12 (ضصاد1101) 771 (16.38%) 40
839
660.122M
اختيارخ وبصادر-4000-1399/11/12 (ضصاد1103) 310 (17.33%) 39
1,704
599.715M
بانك سرمايه (سمايه) 9,114 (2.99%) 27
90,690
826.549M
اختيارخ وتجارت-5000-1399/10/21 (ضجار1018) 150 (10.29%) 24
1,293
197.696M
اختيارخ وپارس-2000-1399/10/30 (ضپاس1000) 1,700 (20.00%) 14
67
133.326M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,427 (2.98%) 5
10,100
44.713M
اختيارخ وبصادر-6000-1399/11/12 (ضصاد1106) 120 (0%) 4
11
1.300M
اختيارخ وبصادر-7000-1399/11/12 (ضصاد1107) 80 (6.98%) 4
400
34.000M
اختيارخ وبملت-3500-1399/11/28 (ضملت1124) 2,350 (12.93%) 3
20
47.000M
اختيارخ وپارس-4000-1399/10/30 (ضپاس1004) 551 (24.00%) 2
4
2.403M
اختيارخ وتجارت-1600-1399/10/21 (ضجار1010) 2,250 (0.04%) 1
5
11.250M
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/11/12 (طصاد1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1399/11/28 (طملت1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1399/10/30 (ضپاس1007) 5 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/11/12 (طصاد1101) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 13,680 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1399/10/21 (طجار1014) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/11/12 (طصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1399/11/12 (ضصاد1105) 170 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1399/10/21 (ضجار1011) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1399/11/28 (ضملت1125) 2,126 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/10/21 (طجار1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/10/30 (طپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4500-1399/11/28 (ضملت1126) 1,580 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/11/28 (طملت1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/11/12 (طصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1399/11/12 (طصاد1102) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1399/10/21 (ضجار1013) 1,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/11/12 (ضصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1399/10/21 (طجار1017) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1399/11/28 (طملت1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1399/11/28 (ضملت1130) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1399/11/28 (ضملت1129) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1399/10/21 (طجار1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/10/30 (طپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/10/21 (طجار1011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1399/10/30 (ضپاس1006) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/11/28 (طملت1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1399/10/30 (طپاس1001) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1399/11/28 (ضملت1127) 1,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1399/11/12 (ضصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/11/28 (طملت1128) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/10/30 (طپاس1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1399/11/28 (ضملت1128) 900 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/10/21 (طجار1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1399/10/21 (طجار1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/11/28 (طملت1130) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/10/30 (طپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/10/30 (طپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/10/30 (طپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1399/10/30 (طپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1399/10/21 (ضجار1012) 1,900 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/11/12 (طصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/11/12 (طصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1399/10/21 (طجار1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/11/12 (طصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1399/11/28 (ضملت1123) 2,912 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1399/10/30 (طپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1399/11/28 (طملت1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1399/10/21 (طجار1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1399/11/12 (طصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 9,367 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/10/30 (ضپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1399/11/12 (طصاد1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1399/11/28 (طملت1124) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده