PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف خساپا-1600-1400/03/26
اختيارف خساپا-1600-1400/03/26 ( طسپا3001 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 20:01:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1 قیمت دیروز 1 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 100,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ خودرو (خودرو) 2,260 (0.88%) 7251
275.316M
616.937B
گروه اقتصادي كرمان خودرو (خكرمان) 3,733 (1.43%) 1376
22.497M
83.554B
اختيارخ خودرو-2000-1400/02/08 (ضخود2005) 140 (34.62%) 819
33,315
4.543B
اختيارخ خودرو-2500-1400/02/08 (ضخود2006) 17 (41.67%) 770
40,750
529.148M
اختيارخ خودرو-3000-1400/02/08 (ضخود2007) 2 (0%) 717
37,394
77.054M
سايپا (خساپا) 2,140 (1.83%) 620
14.488M
31.004B
اختيارخ خساپا-2000-1400/03/26 (ضسپا3003) 206 (10.16%) 596
28,766
5.806B
اختيارخ خساپا-2500-1400/03/26 (ضسپا3004) 101 (10.99%) 496
26,227
2.502B
اختيارخ خودرو-2500-1400/07/07 (ضخود7076) 215 (3.15%) 410
18,018
3.648B
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر) 2,620 (1.87%) 331
6.253M
16.384B
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ (خريخت) 3,220 (1.83%) 207
9.680M
31.168B
اختيارخ خودرو-2000-1400/07/07 (ضخود7075) 480 (0%) 133
4,692
2.329B
زامياد (خزاميا) 9,300 (1.90%) 71
627,031
5.831B
اختيارخ خودرو-7000-1400/02/08 (ضخود2013) 1 (0%) 34
3,115
3.115M
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ (ختوقا) 2,510 (1.95%) 28
123,393
309.716M
مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناور) 47,877 (2.00%) 23
5,341
255.711M
اختيارخ خودرو-3500-1400/02/08 (ضخود2008) 1 (0%) 22
865
1.096M
نيرو محركه‌ (خمحركه) 4,510 (1.96%) 21
46,952
211.754M
اختيارخ خودرو-4000-1400/02/08 (ضخود2009) 1 (0%) 18
1,784
1.784M
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا) 5,410 (1.99%) 13
119,225
645.007M
رادياتور ايران‌ (ختور) 19,270 (1.98%) 8
4,881
94.057M
سايپا ديزل (خكاوه) 3,556 (1.98%) 7
15,891
56.508M
توسعه و عمران شهرستان نائين (خعمرا) 23,335 (3.00%) 6
9,410
219.582M
كمك‌فنرايندامين‌ (خكمك) 26,590 (1.99%) 6
3,578
95.139M
اختيارخ خساپا-1400-1400/03/26 (ضسپا3000) 780 (4.00%) 6
132
98.710M
بهمن ديزل (خديزل) 38,651 (2.00%) 5
1,778
68.721M
مهركام‌پارس‌ (خمهر) 2,400 (1.64%) 5
16,941
40.658M
اختيارخ خساپا-1800-1400/03/26 (ضسپا3002) 350 (10.76%) 5
31
6.997M
اختيارف خودرو-3000-1400/02/08 (طخود2007) 400 (27.67%) 5
10
4.000M
الكتريك‌ خودرو شرق‌ (خشرق) 14,660 (1.94%) 4
1,540
22.576M
رينگ‌سازي‌مشهد (خرينگ) 51,560 (2.00%) 3
517
26.657M
اختيارف خودرو-2500-1400/02/08 (طخود2006) 200 (23.08%) 3
20
3.500M
اختيارخ خساپا-3000-1400/03/26 (ضسپا3005) 50 (25.00%) 3
110
5.340M
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك) 15,290 (1.99%) 2
33,000
504.570M
اختيارخ خساپا-1600-1400/03/26 (ضسپا3001) 610 (1.61%) 2
100
61.000M
فنرسازي‌خاور (خفنر) 8,490 (1.96%) 2
1,200
10.188M
سايپاآذين‌ (خاذين) 4,660 (1.89%) 2
26,000
121.160M
مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير) 106,360 (2.00%) 2
350
37.226M
محورسازان‌ايران‌خودرو (خوساز) 7,860 (2.00%) 2
6,200
48.732M
صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتاد) 15,065 (4.00%) 2
932
14.041M
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور) 14,690 (1.94%) 1
1,000
14.690M
ايركا پارت صنعت (خكار) 21,480 (1.96%) 1
3,250
69.810M
ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) 999,000 (0.02%) 1
5,000
4.995B
اختيارخ خودرو-1400-1400/07/07 (ضخود7072) 1,050 (28.68%) 1
30
31.500M
اختيارخ خودرو-4500-1400/02/08 (ضخود2010) 1 (0%) 1
100
100,000
توليدمحورخودرو (خمحور) 62,300 (2.00%) 1
100
6.230M
صكوك مرابحه سايپا112-3ماهه 16% (صايپا112) 983,371 (0%) 1
10,000
9.834B
اختيارخ خودرو-5000-1400/02/08 (ضخود2011) 1 (0%) 1
1
1,000
فنرسازي‌زر (خزر) 46,630 (2.00%) 1
108
5.036M
چرخشگر (خچرخش) 17,920 (1.97%) 1
330
5.914M
اختيارف خساپا-4500-1400/03/26 (طسپا3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1400/07/07 (طخود7077) 1 (0%) 0
0
0
ايران دوچرخ (ايران دوچرخ) 1,000 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو401- 3ماهه 18% (صخود401) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ح . ايران خودرو ديزل (خاورح) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3500-1400/07/07 (ضخود7078) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1400/07/07 (طخود7079) 1 (0%) 0
0
0
گروه‌بهمن‌ (خبهمن) 1,450 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خودرو-3540-00/11/06 (هخود011) 150 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود0004) 970,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1600-1400/07/07 (ضخود7073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3000-1400/03/26 (طسپا3005) 1 (0%) 0
0
0
پارس‌ خودرو (خپارس) 5,590 (0%) 0
0
0
ريخته گري ماشين سازي تبريز (ريخته گري تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1400/02/08 (طخود2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3500-1400/02/08 (طخود2008) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صدف408-3ماهه 18% (صدف408) 902,600 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6000-1400/02/08 (طخود2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1800-1400/07/07 (طخود7074) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3500-1400/03/26 (طسپا3006) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا403-3ماهه18% (صايپا403) 1,557,693 (0%) 0
0
0
خبنيان (خبنيان) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1600-1400/07/07 (طخود7073) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا908-3ماهه 18% (صايپا908) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2500-1400/07/07 (طخود7076) 1 (0%) 0
0
0
سازه‌ پويش‌ (خپويش) 59,120 (0%) 0
0
0
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن) 11,290 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1800-1400/03/26 (طسپا3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3500-1400/07/07 (طخود7078) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4500-1400/02/08 (طخود2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4500-1400/07/07 (ضخود7080) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3500-1400/03/26 (ضسپا3006) 44 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا038-3ماهه 18% (صايپا038) 960,000 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1400/06/23 (جاتو006) 251,781 (0.78%) 0
0
0
ح.صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتادح) 10,600 (0%) 0
0
0
لنت‌ ترمزايران‌ (خلنت) 61,530 (1.93%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3000-1400/07/07 (ضخود7077) 90 (0%) 0
0
0
ايران خودرو ديزل (خاور) 5,853 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا - 3ماهه18% (صايپا104) 1,210,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2000-1400/03/26 (طسپا3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4000-1400/07/07 (ضخود7079) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خساپا-1656-98/11/30 (ظخساپا811) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4000-1400/03/26 (ضسپا3007) 44 (0%) 0
0
0
ايمن خودرو شرق (خيمن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1800-1400/02/08 (طخود2014) 1 (0%) 0
0
0
گروه اقتصادي كرمان خودرو-پذيره (كرمان خودرو) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4000-1400/03/26 (طسپا3007) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4500-1400/03/26 (ضسپا3008) 39 (0%) 0
0
0
ح.مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناورح) 1,509 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خساپا-1620-98/10/30 (هخسپا810) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو1404- 3ماهه 16% (صخود1404) 927,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا012-3ماهه 16% (صايپا012) 1,000,001 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5000-1400/02/08 (طخود2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1800-1400/02/08 (ضخود2014) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا412-3ماهه 16% (صايپا412) 1,020,000 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو041- 3ماهه 18% (صخود041) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ح . سايپا ديزل (خكاوهح) 1 (0%) 0
0
0
ماليبل سايپا (خليبل) 249 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا143-3ماهه18% (صايپا143) 5,244,678 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1400/02/08 (طخود2005) 30 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خودرو-3680-99/11/20 (هخود911) 153 (0%) 0
0
0
توليدي آذر باتري اروميه (خاذر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7000-1400/02/08 (طخود2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-6000-1400/02/08 (ضخود2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2500-1400/03/26 (طسپا3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1400-1400/03/26 (طسپا3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1600-1400/03/26 (طسپا3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4500-1400/07/07 (طخود7080) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1400/07/07 (طخود7075) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خودرو-3598-00/12/06 (ظخود012) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا998-3ماهه 18% (صايپا998) 1,020,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صدف048-3ماهه 18% (صدف048) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1400-1400/07/07 (طخود7072) 1 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) 1,010,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا203-3ماهه 16% (صايپا203) 970,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1800-1400/07/07 (ضخود7074) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا308-3ماهه 18% (صايپا308) 995,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده