PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف ت كاما-12213-98/12/11
اختيارف ت كاما-12213-98/12/11 ( هكاما812 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 20:01:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 2,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1398/1/10 - 9:30:02   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 19,607,843
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/1/10 1 1 1 1
100,000
100,000
1398/1/6 1 1 1 2
100,000
100,000
1397/12/21 1 1 1 43
2.441M
2.441M
1397/12/20 1 1 100 211
16.355M
24.185M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
باما (كاما) 19,230 (2.44%) 29485
96.066M
1,871.313B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 35,490 (5.00%) 2716
6.354M
223.915B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 105,700 (0.38%) 1607
856,696
90.488B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 52,120 (5.00%) 1528
2.365M
122.933B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 19,850 (4.97%) 1168
12.048M
239.160B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 148,060 (3.00%) 1046
678,239
102.262B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 46,191 (5.00%) 1010
1.897M
87.418B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 17,190 (4.95%) 846
8.275M
142.241B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 9,760 (4.95%) 477
8.767M
85.560B
معدني‌ دماوند (كدما) 270,780 (5.00%) 433
95,781
25.936B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 11,020 (4.95%) 401
4.716M
51.975B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 44,130 (5.00%) 257
1.030M
45.450B
اختيارخ كچاد-20000-1400/02/05 (ضچاد2004) 3,850 (66.52%) 10
63
223.463M
اختيارخ كگل-20000-1399/11/21 (ضگل1144) 1,000 (233.33%) 3
43
42.850M
اختيارخ كگل-14000-1399/11/21 (ضگل1141) 4,120 (64.80%) 2
5
19.940M
اختيارخ كچاد-16000-1400/02/05 (ضچاد2002) 5,800 (19.54%) 2
10
58.000M
اختيارخ كچاد-18000-1400/02/05 (ضچاد2003) 4,600 (26.90%) 1
6
27.600M
اختيارخ كگل-16000-1399/11/21 (ضگل1142) 2,500 (78.57%) 1
20
50.000M
اختيارخ كچاد-24000-1400/02/05 (ضچاد2005) 2,000 (100.00%) 1
5
10.000M
اختيارخ كچاد-36000-1400/02/05 (ضچاد2008) 100 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1400/02/05 (طچاد2004) 1 (0%) 0
0
0
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1399/11/21 (طگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1400/02/05 (طچاد2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1400/02/05 (ضچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12000-1400/02/05 (ضچاد2000) 8,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1400/02/05 (طچاد2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/11/21 (طگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1400/02/05 (طچاد2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1399/11/21 (ضگل1143) 3,500 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1400/02/05 (طچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10000-1399/11/21 (ضگل1149) 5,900 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1399/11/21 (طگل1144) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1399/11/21 (طگل1143) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 980,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14000-1400/02/05 (ضچاد2001) 6,000 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1399/11/21 (طگل1145) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10000-1399/11/21 (طگل1149) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12000-1399/11/21 (ضگل1150) 3,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1399/11/21 (ضگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 3,413 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1399/11/21 (ضگل1145) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/11/21 (طگل1146) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12000-1399/11/21 (طگل1150) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,040,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1399/11/21 (طگل1142) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1400/02/05 (طچاد2005) 1 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 980,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1400/02/05 (طچاد2000) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/11/21 (ضگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1399/11/21 (طگل1141) 2,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,039,500 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 387,171 (20.69%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1400/02/05 (طچاد2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1400/02/05 (طچاد2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1400/02/05 (ضچاد2007) 120 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/11/21 (ضگل1146) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 960,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده