PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري كوه نور
سرمايه گذاري كوه نور ( ثنور ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 20:01:19
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 9,786 قیمت دیروز 9,802 تعداد معاملات 19 EPS 231
16     (%0.16) بیشترین قیمت 9,606 ارزش 1,491,562,044 P/E 42.4
قیمت آخرین معامله 9,606 کمترین قیمت 9,606 حجم 155,274 حداکثر قیمت مجاز 10,096
196     (%2.00) اولین قیمت 9,606 حجم مبنا 2,043,736 حداقل قیمت مجاز 9,606
تاریخ آخرین معامله 1400/1/25 - 12:14:31   ارزش بازار (م ر) 11,747,955 تعداد سهام 1,200,486,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 9,606 3,918,804 259
0 0 0 9,607 1,111 1
0 0 0 9,608 1,111 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/25 9,786 9,606 9,606 19
155,274
1.492B
1400/1/24 9,802 9,792 10,000 487
4.415M
43.274B
1400/1/23 10,200 10,016 10,016 14
191,672
1.920B
1400/1/22 10,220 10,025 10,025 16
86,489
867.052M
1400/1/21 10,229 10,044 10,044 25
186,138
1.870B
1400/1/18 10,248 10,183 10,607 1,617
10.351M
106.072B
1400/1/17 10,607 10,473 10,473 43
708,015
7.415B
1400/1/16 10,686 10,498 10,498 46
236,925
2.487B
1400/1/15 10,712 10,637 11,000 363
2.445M
26.189B
1400/1/14 10,854 10,423 10,944 2,284
16.578M
179.933B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 20,778 (2.00%) 722
3.431M
72.730B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 48,730 (1.99%) 448
1.603M
78.110B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,460 (1.99%) 370
4.718M
11.615B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 16,359 (1.99%) 327
887,978
14.634B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,550 (1.90%) 253
3.060M
4.744B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,160 (1.90%) 105
773,829
4.002B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 17,330 (1.98%) 50
91,711
1.589B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 83,510 (2.00%) 22
53,356
4.456B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 9,606 (2.00%) 19
155,274
1.492B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 9,850 (1.99%) 17
66,920
659.162M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 53,160 (1.99%) 14
17,478
929.130M
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,231 (2.00%) 10
4,130
112.464M
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 54,639 (5.00%) 7
11,162
609.881M
شركت كيسون (كيسون) 11,473 (2.00%) 6
87,345
1.002B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 9,957 (2.00%) 5
3,580
35.646M
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 13,540 (1.96%) 5
11,075
149.956M
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 12,791 (2.00%) 5
3,710
47.455M
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 31,216 (2.00%) 4
1,093
34.119M
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 31,625 (2.00%) 3
4,200
132.825M
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,803 (2.00%) 2
11,550
90.125M
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 12,770 (2.00%) 2
961
12.272M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 23,440 (1.97%) 2
6,180
144.859M
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 67,113 (5.00%) 2
385
25.839M
سخت آژند (ثاژن) 9,510 (2.00%) 2
4,144
39.409M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 46,503 (2.00%) 1
110
5.115M
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,760 (1.89%) 1
7,373
49.841M
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,260 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
آ.س.پ (آ س پ) 15,817 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 16,326 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,827 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 38,465 (0%) 0
0
0
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 49,293 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 10,902 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 1,276 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن جنوب (ثجنوب) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 65,899 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: مشهد - بلوار صادقی - نبش صادقی 19- مجتمع تابان - طبقه سوم واحد25 - کدپستی 9184948818
مدیر عامل: آقای محمد ملائی