PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
قند نيشابور
قند نيشابور ( قنيشا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 01:37:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 88,600 قیمت دیروز 84,920 تعداد معاملات 289 EPS 465
3,680     (%4.33) بیشترین قیمت 89,160 ارزش 52,394,428,200 P/E 190.5
قیمت آخرین معامله 89,160 کمترین قیمت 89,160 حجم 587,645 حداکثر قیمت مجاز 89,160
4,240     (%4.99) اولین قیمت 89,160 حجم مبنا 564,334 حداقل قیمت مجاز 80,680
تاریخ آخرین معامله 1399/5/22 - 12:28:06   ارزش بازار (م ر) 23,922,000 تعداد سهام 270,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
363 2,787,443 89,160 89,160 2,553 5
2 1,900 89,100 0 0 0
1 100 89,000 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/22 88,600 89,160 89,160 289
587,645
52.394B
1399/5/21 84,920 84,290 84,920 585
1.361M
115.557B
1399/5/20 80,880 73,520 81,240 1,634
6.340M
512.741B
1399/5/19 77,380 74,000 77,610 1,993
4.976M
385.075B
1399/5/15 73,920 71,890 78,950 3,300
10.834M
800.812B
1399/5/14 75,670 74,470 79,470 1,106
1.656M
125.282B
1399/5/13 78,380 78,280 81,000 1,370
2.325M
182.231B
1399/5/12 82,400 77,710 85,870 1,558
2.329M
191.949B
1399/5/11 81,790 76,500 82,700 1,088
2.829M
231.416B
1399/5/8 78,780 76,600 84,620 2,163
2.556M
201.368B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/6/20 12 1397 105 157 235 235 11
1396/6/20 12 1396 290 11
1396/5/31 9 1396 290 25 257 11 20
1396/2/19 6 1396 157 25 251 11 21
1396/1/29 12 1396 157 31 11 11 -167

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 130,000 (4.02%) 4690
3.470M
469.914B
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 25,460 (0.73%) 1934
7.756M
199.714B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 32,250 (2.41%) 1680
2.436M
79.742B
قنداصفهان‌ (قصفها) 262,100 (5.00%) 1377
378,009
102.964B
قند شيرين خراسان (قشرين) 22,558 (3.00%) 1251
5.821M
131.612B
قند لرستان‌ (قلرست) 33,770 (1.29%) 685
1.347M
46.608B
قند نقش جهان (قنقش) 95,747 (2.00%) 368
653,304
63.294B
قند مرودشت‌ (قمرو) 37,300 (4.99%) 305
229,154
8.620B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 58,520 (4.98%) 300
603,008
36.294B
قند نيشابور (قنيشا) 89,160 (4.99%) 289
587,645
52.394B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 70,690 (4.99%) 172
303,262
21.438B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 86,100 (3.62%) 101
44,617
3.872B
شهد (قشهد) 35,650 (4.98%) 92
462,247
16.479B
شكرشاهرود (قشكر) 79,620 (5.00%) 61
502,367
39.998B
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/12/09 (جشكر912) 272,789 (0%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,741 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 172,924 (0%) 0
0
0
قند تربت حيدريه (قتربت) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 247,846 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت توليد شكر است.

آدرس شرکت: تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان 17 پلاک 2 طبقه کدپستی 1513835414
تلفن شرکت: 88714412-88704945
نمابر شرکت: 88550383
آدرس کارخانه: نیشابور کیلومتر 20 جاده قدیم سبزوار
تلفن کارخانه: 0552-4523401-3
نمابر کارخانه: 0552-4523275
مدیر عامل: آقای محمد علی شاملو
فعاليت اصلي شركت توليد شكر است.
مدیر مالی: آقای قائمی
مدیر سهام: خانم بهرامی
وب سایت شرکت: http://www.neyshaboursugar.com/?page=v_gallery&code=7