PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . داروسازي‌ روزدارو
ح . داروسازي‌ روزدارو ( دروزح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 16:00:32
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,121 قیمت دیروز 1,121 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,150 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,230
29     (%2.59) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,010
تاریخ آخرین معامله 1396/2/11 - 12:11:21   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/2/11 1,121 1,100 1,150 95
4.717M
5.290B
1396/2/10 1,080 1,080 1,080 698
34.900M
37.692B
1396/2/9 1,060 1,060 1,060 500
25.000M
26.500B
1396/2/6 1,060 1,060 1,060 61
1,000,000
1.060B
1396/2/4 1,080 1,080 1,080 680
34.000M
36.720B
1396/2/3 1,050 1,050 1,050 680
34.000M
35.700B
1395/10/22 658 648 778 62
528,793
347.919M
1395/10/20 720 717 725 16
111,238
80.143M
1395/10/18 796 780 817 20
89,524
71.301M
1395/10/15 799 785 800 123
1.209M
965.518M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 22,910 (5.00%) 30333
234.926M
5,292.173B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 24,930 (4.99%) 8693
19.077M
480.284B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 31,730 (2.22%) 7442
17.512M
562.691B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 45,030 (4.99%) 6827
13.569M
610.221B
ايران‌دارو (ديران) 30,600 (4.97%) 6517
14.679M
445.131B
داروسازي آوه سينا (داوه) 34,219 (5.00%) 6050
7.196M
248.166B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 24,180 (4.99%) 5313
21.846M
524.590B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 35,980 (3.90%) 4616
9.211M
332.037B
البرزدارو (دالبر) 35,030 (4.97%) 3532
7.019M
244.459B
سبحان دارو (دسبحان) 35,320 (3.60%) 3268
3.735M
137.183B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 25,410 (4.97%) 2773
4.923M
126.018B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 58,500 (0.95%) 2715
2.535M
151.575B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 72,860 (0.03%) 2653
4.515M
333.735B
پخش البرز (پخش) 55,508 (5.00%) 2370
4.005M
225.028B
پخش هجرت (هجرت) 108,908 (5.00%) 2266
3.863M
415.343B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 51,100 (4.99%) 2173
2.798M
142.457B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 44,070 (2.02%) 2154
4.420M
195.928B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 111,860 (4.99%) 2113
1.708M
193.505B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 48,750 (4.34%) 2078
1.594M
79.332B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 41,200 (0.75%) 2005
2.239M
95.387B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 47,350 (4.92%) 1825
1.709M
82.274B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 54,250 (0.86%) 1406
1.573M
84.660B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 67,300 (4.40%) 1331
1.819M
121.741B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 54,343 (5.00%) 1226
1.043M
57.064B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 74,210 (3.90%) 1222
1.214M
89.965B
كيميدارو (دكيمي) 38,290 (4.99%) 1025
1.341M
52.112B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 130,400 (4.98%) 956
580,125
76.188B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 74,251 (5.00%) 936
1.692M
125.649B
پارس‌ دارو (دپارس) 144,000 (3.46%) 859
598,284
88.996B
الحاوي (دحاوي) 38,987 (3.00%) 704
929,247
36.633B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 43,320 (4.99%) 570
946,746
41.013B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 166,000 (0.27%) 563
165,399
27.201B
شيرين دارو (دشيري) 135,900 (2.40%) 331
113,264
15.582B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 88,010 (5.00%) 303
825,846
72.683B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 40,470 (4.84%) 275
340,419
13.393B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 102,306 (3.00%) 222
353,436
36.159B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 24,580 (5.00%) 153
540,874
13.295B
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 1,000,010 (0.00%) 7
830
835.408M
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,346 (1.99%) 2
3,000
25.038M
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 28,500 (4.09%) 0
0
0
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 40,000 (1.60%) 0
0
0
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 31,225 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,583 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ سينا (دسينا) 51,280 (0.06%) 0
0
0
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 60,975 (0%) 0
0
0
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 103,370 (0%) 0
0
0
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 30,090 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده