PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد ( ثشاهد ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:53:27
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 37,060 قیمت دیروز 37,060 تعداد معاملات 0 EPS 126
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 294.1
قیمت آخرین معامله 38,430 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 38,910
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1,602,653 حداقل قیمت مجاز 35,210
تاریخ آخرین معامله 1399/4/23 - 9:05:40   ارزش بازار (م ر) 148,485,781 تعداد سهام 4,006,632,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
57 605,193 38,430 0 0 0
1 150 37,430 0 0 0
40 42,888 36,930 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/23 37,060 38,430 38,430 74
403,476
15.506B
1399/4/22 36,600 36,930 36,930 312
1.304M
48.169B
1399/4/21 35,180 35,180 35,180 3,605
11.614M
408.575B
1399/4/18 33,510 31,100 33,690 10,132
44.984M
1,507.513B
1399/4/17 32,090 32,340 32,340 373
1.528M
49.418B
1399/4/16 30,800 31,090 31,090 360
1.467M
45.609B
1399/4/15 29,610 30,320 30,320 275
916,581
27.791B
1399/4/14 28,880 28,880 28,880 776
5.854M
169.072B
1399/4/11 27,510 28,060 28,060 587
1.258M
35.286B
1399/4/10 26,730 27,020 27,020 447
1.661M
44.889B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/2 3 1397 243 220 14 191 16
1396/4/3 12 1397 243 220 191 191 180
1396/4/3 12 1396 205 180
1396/1/29 9 1396 220 308 15 180 79
1395/12/7 6 1396 220 308 12 180 88

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 17,540 (3.94%) 16566
70.049M
1,223.143B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 54,450 (4.99%) 7058
12.094M
660.526B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 11,530 (4.91%) 6824
43.785M
486.133B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 8,580 (8.61%) 5519
40.112M
347.415B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 72,489 (5.00%) 5202
14.641M
1,058.532B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 13,190 (4.93%) 3701
26.046M
343.385B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 6,538 (2.99%) 2279
21.285M
134.836B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 15,683 (5.00%) 1692
6.050M
95.739B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 173,890 (4.97%) 1204
1.229M
213.794B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 10,383 (5.00%) 1158
4.597M
47.908B
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,153 (2.99%) 1033
20.612M
85.775B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 28,370 (4.99%) 1021
1.517M
43.731B
شركت كيسون (كيسون) 23,563 (3.00%) 986
4.828M
113.764B
آ.س.پ (آ س پ) 16,378 (4.99%) 869
2.467M
40.403B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 15,120 (3.29%) 829
5.173M
78.942B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 12,730 (4.95%) 786
6.463M
82.272B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 24,080 (5.00%) 628
4.725M
113.785B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 33,948 (2.28%) 502
547,049
18.449B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 14,418 (2.99%) 493
5.708M
82.303B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 19,260 (4.96%) 406
2.687M
51.748B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 17,123 (5.00%) 389
4.396M
75.271B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 50,597 (3.00%) 361
559,661
28.317B
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 39,479 (3.00%) 340
357,705
14.122B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 12,527 (5.00%) 295
3.550M
44.473B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 19,001 (5.00%) 200
2.791M
53.038B
سخت آژند (ثاژن) 10,666 (2.00%) 155
1.183M
12.615B
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 18,077 (5.00%) 89
360,609
6.519B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 19,350 (3.00%) 81
115,830
2.241B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 24,711 (3.00%) 65
216,318
5.345B
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 272,000 (0.99%) 5
258
70.313M
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 18,063 (6.00%) 2
600
11.061M
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 38,430 (0%) 0
0
0
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 28,730 (0%) 0
0
0
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 30,740 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 15,652 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
موسسه اندوخته شاهد 2,796,732,290 69.800
شركت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد-سهامي خاص- 188,045,950 4.690

چکیده

آدرس امور سهام: ایران- تهران خیابان مطهری خیابان کوه نور پلاک 22
تلفن امور سهام: 88747063-4
نمابر امور سهام: 88733613
تلفن شرکت: 83894
وب سایت شرکت: http://www.shahed.co.ir
پست الکترونیک شرکت: info@shahed.co.ir
مدیر مالی: آقای بلوریان
مدیر سهام: آقای فلاحت پیشه
مدیر روابط عمومی: آقای ایروانی
مدیر عامل: آقای عباس قبادی
تلفن امور سهام: 83895305
نمابر امور سهام: 88733613
نمابر شرکت: 88753506
پست الکترونیک امور سهام: saham@shahed.co.ir