PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
موج تامين ارتباطات پارس
موج تامين ارتباطات پارس ( موج تامين ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 11:18:43
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 10,000 قیمت دیروز 10,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 10,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 10,500
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 9,500
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 860,048 تعداد سهام 86,004,800
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
شركت ارتباطات سيار ايران (همراه) 26,580 (4.97%) 777
2.083M
55.607B
مخابرات ايران (اخابر) 11,090 (4.97%) 744
7.740M
85.963B
اختيارخ اخابر-10000-1400/02/29 (ضمخا2001) 2,500 (56.90%) 6
204
576.099M
اختيارخ اخابر-20000-1400/07/28 (ضمخا7070) 2,490 (16.83%) 4
15
37.370M
اختيارخ اخابر-24000-1400/07/28 (ضمخا7071) 351 (54.83%) 4
100
39.520M
اختيارخ اخابر-14000-1399/10/30 (ضمخا1024) 1 (50.00%) 3
110
110,000
اختيارخ اخابر-12000-1399/10/30 (ضمخا1023) 31 (88.39%) 2
13
463,000
اختيارخ اخابر-12000-1400/07/28 (ضمخا7066) 5,000 (1.61%) 1
1
5.000M
اختيارخ اخابر-28000-1400/02/29 (ضمخا2008) 1 (0%) 0
0
0
موج تامين ارتباطات پارس (موج تامين) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9000-1399/10/30 (ضمخا1032) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-24000-1399/10/30 (طمخا1028) 9,124 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-18000-1400/07/28 (ضمخا7069) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-32000-1399/10/30 (طمخا1030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-24000-1400/02/29 (ضمخا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14000-1400/02/29 (طمخا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-18000-1400/07/28 (طمخا7069) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-24000-1400/07/28 (طمخا7071) 7,540 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-14000-1400/02/29 (ضمخا2003) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10000-1399/10/30 (طمخا1033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-28000-1399/10/30 (ضمخا1029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16000-1400/07/28 (طمخا7068) 1,969 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-24000-1399/10/30 (ضمخا1028) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-28000-1400/07/28 (طمخا7072) 8,741 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10000-1400/07/28 (ضمخا7076) 7,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-28000-1399/10/30 (طمخا1029) 14,517 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-16000-1400/07/28 (ضمخا7068) 200 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-14000-1400/07/28 (ضمخا7067) 3,400 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10000-1400/02/29 (طمخا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-18000-1399/10/30 (طمخا1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9000-1400/02/29 (طمخا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10000-1400/07/28 (طمخا7076) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14000-1399/10/30 (طمخا1024) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1399/12/23 (جسي912) 71,200 (18.92%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1400/07/28 (طمخا7066) 560 (85.43%) 0
0
0
اختيارف اخابر-18000-1400/02/29 (طمخا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-24000-1400/02/29 (طمخا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-18000-1400/02/29 (ضمخا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-32000-1400/07/28 (ضمخا7073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-32000-1400/07/28 (طمخا7073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-36000-1400/07/28 (طمخا7074) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9000-1399/10/30 (طمخا1032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-12000-1400/02/29 (ضمخا2002) 2,200 (2.27%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10000-1399/10/30 (ضمخا1033) 4,250 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-28000-1400/02/29 (طمخا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16000-1399/10/30 (طمخا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14000-1400/07/28 (طمخا7067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-18000-1399/10/30 (ضمخا1026) 10 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-36000-1400/07/28 (ضمخا7074) 300 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-16000-1399/10/30 (ضمخا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-32000-1399/10/30 (ضمخا1030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-28000-1400/07/28 (ضمخا7072) 1,150 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9000-1400/07/28 (ضمخا7075) 7,500 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1400/02/29 (طمخا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9000-1400/02/29 (ضمخا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-36000-1399/10/30 (ضمخا1031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-20000-1399/10/30 (ضمخا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9000-1400/07/28 (طمخا7075) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-36000-1399/10/30 (طمخا1031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16000-1400/02/29 (طمخا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1399/10/30 (طمخا1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-20000-1399/10/30 (طمخا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-20000-1400/07/28 (طمخا7070) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-16000-1400/02/29 (ضمخا2004) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره مخابرات-3 ماهه 16% (صخابر102) 980,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-20000-1400/02/29 (طمخا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-20000-1400/02/29 (ضمخا2006) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده