PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دريايي و کشتيراني خط دريابندر
دريايي و کشتيراني خط دريابندر ( حبندر ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 00:00:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 39,200 قیمت دیروز 39,200 تعداد معاملات 0 EPS 802
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 48.9
قیمت آخرین معامله 38,100 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 40,350
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 255,103 حداقل قیمت مجاز 38,050
تاریخ آخرین معامله 1401/5/12 - 12:29:20   ارزش بازار (م ر) 17,640,000 تعداد سهام 450,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/12 39,850 38,750 38,750 12
6,200
240.250M
1401/5/11 39,900 38,750 39,900 57
1.092M
43.566B
1401/4/21 39,900 38,950 38,950 26
48,833
1.902B
1401/4/20 40,150 38,150 38,150 7
1,260
48.069M
1401/4/18 40,150 38,950 38,950 15
3,627
141.272M
1401/4/14 40,150 39,000 39,000 9
12,489
487.071M
1401/4/13 40,200 39,050 39,050 12
15,133
590.944M
1401/4/12 40,250 39,050 39,050 3
390
15.230M
1401/4/11 40,250 38,250 38,250 4
905
34.616M
1401/4/8 40,250 39,050 39,050 5
870
33.974M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي) 23,320 (0.98%) 2751
15.119M
350.602B
تايدواترخاورميانه (حتايد) 5,610 (0.90%) 1414
32.699M
180.768B
حمل و نقل بين المللي خليج فارس (حفارس) 10,570 (4.76%) 891
9.810M
103.797B
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام (حپترو) 37,180 (4.98%) 491
744,804
28.098B
حمل و نقل گهرترابر سيرجان (حگهر) 7,170 (1.78%) 324
3.642M
26.068B
ريل سير كوثر (حسير) 18,020 (0.39%) 286
1.722M
31.301B
ريل گردش ايرانيان (حگردش) 2,050 (0.77%) 278
4.583M
9.456B
حمل‌ونقل‌توكا (حتوكا) 17,490 (0.57%) 277
487,362
8.343B
ريل پردازسير (حريل) 3,157 (2.23%) 264
3.791M
12.173B
توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسينا) 45,750 (3.86%) 247
290,246
13.108B
آسيا سير ارس (حآسا) 10,530 (2.23%) 239
526,317
5.610B
ريل پرداز نو آفرين (حآفرين) 3,730 (2.05%) 233
2.897M
10.884B
دليجان طلايي شكوه پارس (حشكوه) 1,840 (0.11%) 206
1.906M
3.507B
توكاريل (توريل) 7,050 (1.29%) 192
1.176M
8.267B
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) 37,600 (0.80%) 175
309,248
11.662B
رهشاد سپاهان (سهامي عام (حرهشا) 83,450 (0.60%) 56
16,436
1.366B
اختيارف حافرين-5000-14011214 (طحافرين1208) 1,180 (42.68%) 2
101
118.500M
مشاركت ش شيراز304-3ماهه18% (مشير304) 933,000 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ايران و روسيه (ايرسوتر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-1500-14011214 (طحافرين1201) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شيراز312-3ماهه18% (مشير312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-2000-14011214 (طحافرين1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-4500-14011214 (طحافرين1207) 849 (0%) 0
0
0
مجتمع ترابري رهنورد (حرهور) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد312-3ماهه18% (مشهد312) 990,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اسلامشهر312-3ماهه18% (مشهر312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
دريايي و کشتيراني خط دريابندر (حبندر) 38,100 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اردبيل47-3ماهه18% (اردبيل47) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-4500-14011214 (ضحافرين1207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-2500-14011214 (طحافرين1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-1500-14011214 (ضحافرين1201) 2,339 (0%) 0
0
0
راه آهن حمل ونقل (حرآهن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. حآفرين-3496-010621 (هحافرين0106) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر (حبندرح) 25,550 (0%) 0
0
0
ريل پرداز نوآفرين (ريل پرداز) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-2000-14011214 (ضحافرين1202) 2,180 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تبريز312-3ماهه18% (تبريز312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-4000-14011214 (طحافرين1206) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش قم0312-سه ماهه18% (قم0312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش قم312-سه ماهه18% (قم312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-3500-14011214 (طحافرين1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-3000-14011214 (ضحافرين1204) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-4000-14011214 (ضحافرين1206) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شيراز04-سه ماهه18% (مشير04) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد0312-3ماهه18% (مشهد0312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شهركرد406-3ماهه18% (مشهر406) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-1000-14011214 (طحافرين1200) 1 (0%) 0
0
0
ريل گردش ايرانيان-پذيره (حگردش-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تبريز012-3ماهه18% (تبريز012) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ريل سيركوثر970808 (حسيرتبعي9708) 50 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-3500-14011214 (ضحافرين1205) 430 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اصفهان312-سه ماهه18% (مصفها312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش كرج312-سه ماهه18% (مكرج312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
خدمات کشتيراني ستاره قشم (قشم) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-5000-14011214 (ضحافرين1208) 1 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ريلي گسترش (ريل گستر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-3000-14011214 (طحافرين1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-2500-14011214 (ضحافرين1203) 1,230 (0%) 0
0
0
مشاركت ش كرج0312-سه ماهه18% (مكرج0312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-1000-14011214 (ضحافرين1200) 2,302 (0%) 0
0
0


چکیده

پست الکترونیک شرکت: spl@spl.ir
آدرس شرکت: تهران _خیابان خالد اسلامبولی _خیابان33 _پلاک 25_ طبقه6
تلفن شرکت: 88871842
نمابر شرکت: 88871558
وب سایت شرکت: http://www.spl.ir/
مدیر عامل: آقای حسین صاحبی