PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف خپارس-19000-1399/08/18
اختيارف خپارس-19000-1399/08/18 ( طپار8044 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 19:08:43
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1 قیمت دیروز 1 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 100,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ خودرو (خودرو) 3,040 (5.00%) 11008
499.565M
1,518.679B
سايپا (خساپا) 2,630 (4.71%) 4979
171.859M
451.990B
گروه اقتصادي كرمان خودرو (خكرمان) 7,057 (3.00%) 2009
14.727M
104.201B
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ (ختوقا) 3,980 (4.78%) 1906
24.363M
96.967B
اختيارخ خودرو-4000-1399/07/09 (ضخود7057) 20 (16.67%) 1361
72,226
1.235B
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر) 5,320 (4.83%) 929
3.114M
16.564B
نيرو محركه‌ (خمحركه) 8,970 (4.98%) 259
759,529
6.813B
پارس‌ خودرو (خپارس) 9,390 (4.96%) 227
532,209
4.997B
اختيارف ت خودرو-3680-99/11/20 (هخود911) 210 (20,900.00%) 189
2.400M
504.000M
گروه‌بهمن‌ (خبهمن) 23,750 (5.00%) 133
339,595
8.065B
رادياتور ايران‌ (ختور) 38,530 (4.98%) 123
246,412
9.494B
زامياد (خزاميا) 16,320 (4.95%) 100
171,574
2.800B
بهمن ديزل (خديزل) 37,339 (5.00%) 65
64,367
2.403B
اختيارخ خودرو-8000-1399/07/09 (ضخود7068) 3 (0%) 56
2,770
15.882M
چرخشگر (خچرخش) 20,380 (9.98%) 51
167,394
3.411B
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا) 11,150 (4.94%) 48
132,271
1.475B
مهركام‌پارس‌ (خمهر) 8,250 (4.95%) 48
150,035
1.238B
ايران خودرو ديزل (خاور) 6,990 (4.99%) 36
120,008
838.856M
سايپا ديزل (خكاوه) 6,459 (4.99%) 35
140,368
906.637M
سايپاآذين‌ (خاذين) 7,910 (4.93%) 33
202,201
1.599B
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ (خريخت) 6,040 (4.88%) 32
59,116
357.061M
الكتريك‌ خودرو شرق‌ (خشرق) 18,810 (5.00%) 25
30,090
565.993M
رينگ‌سازي‌مشهد (خرينگ) 27,070 (4.98%) 23
14,635
396.169M
محورسازان‌ايران‌خودرو (خوساز) 9,640 (4.93%) 17
79,322
764.664M
اختيارخ خساپا-2400-1399/08/26 (ضسپا8018) 600 (21.67%) 16
81
47.300M
اختيارخ خودرو-2400-1399/07/09 (ضخود7046) 620 (81.21%) 16
201
71.300M
ايركا پارت صنعت (خكار) 36,580 (4.99%) 14
9,142
334.414M
اختيارخ خودرو-3200-1399/07/09 (ضخود7053) 220 (4.27%) 13
140
26.428M
فنرسازي‌زر (خزر) 8,770 (4.98%) 12
36,857
323.236M
اختيارخ خودرو-3800-1399/07/09 (ضخود7056) 50 (13.79%) 12
318
15.898M
اختيارخ خساپا-2600-1399/08/26 (ضسپا8019) 500 (54.55%) 10
16
7.750M
لنت‌ ترمزايران‌ (خلنت) 92,400 (5.00%) 7
1,935
178.794M
فنرسازي‌خاور (خفنر) 20,000 (4.99%) 7
71,190
1.424B
كمك‌فنرايندامين‌ (خكمك) 56,960 (4.99%) 7
1,833
104.408M
صكوك مرابحه سايپا203-3ماهه 16% (صايپا203) 955,100 (0.01%) 7
3,159
3.022B
ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) 1,020,000 (0%) 7
1,897
1.935B
اختيارخ خودرو-1500-1399/07/09 (ضخود7039) 1,560 (22.00%) 6
61
73.548M
اختيارخ خودرو-3600-1399/07/09 (ضخود7055) 79 (14.49%) 6
194
14.285M
توسعه و عمران شهرستان نائين (خعمرا) 14,723 (2.99%) 6
20,148
296.639M
صكوك مرابحه سايپا012-3ماهه 16% (صايپا012) 1,000,000 (0.59%) 5
811
810.739M
اختيارخ خودرو-5000-1399/07/09 (ضخود7062) 5 (0%) 5
133
684,000
اختيارخ خودرو-4400-1399/07/09 (ضخود7059) 11 (52.17%) 5
161
1.873M
اختيارخ خودرو-1700-1399/07/09 (ضخود7041) 1,380 (2.22%) 5
24
32.878M
اختيارخ خودرو-2800-1399/07/09 (ضخود7048) 550 (11.56%) 4
21
8.849M
مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير) 50,550 (5.00%) 4
3,092
156.301M
صكوك مرابحه سايپا908-3ماهه 18% (صايپا908) 997,000 (0%) 4
2,372
2.365B
اختيارخ خودرو-3000-1399/07/09 (ضخود7049) 305 (1.33%) 3
26
7.929M
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور) 13,230 (4.96%) 3
8,100
107.163M
صكوك مرابحه سايپا998-3ماهه 18% (صايپا998) 994,950 (0.51%) 2
24
23.879M
اختيارخ خودرو-1300-1399/07/09 (ضخود7051) 1,400 (26.32%) 2
4
5.700M
اختيارخ خساپا-3000-1399/08/26 (ضسپا8021) 300 (71.43%) 2
2
500,000
اختيارخ خودرو-5500-1399/07/09 (ضخود7063) 2 (84.62%) 1
2
4,000
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك) 22,260 (4.99%) 1
230
5.120M
اختيارخ خودرو-1200-1399/07/09 (ضخود7050) 1,511 (18.32%) 1
1
1.511M
اختيارخ خودرو-8500-1399/07/09 (ضخود7069) 10 (0%) 1
1
10,000
اختيارخ خودرو-6500-1399/07/09 (ضخود7065) 2,999 (29,890.00%) 1
8
23.992M
اختيارخ خودرو-2600-1399/07/09 (ضخود7047) 555 (7.50%) 1
1
555,000
اختيارخ خساپا-2800-1399/08/26 (ضسپا8020) 201 (59.80%) 1
2
402,000
صكوك مرابحه سايپا112-3ماهه 16% (صايپا112) 980,000 (0%) 1
31
30.380M
اختيارخ خساپا-2200-1399/08/26 (ضسپا8017) 800 (36.00%) 1
3
2.400M
توليدمحورخودرو (خمحور) 57,520 (4.99%) 1
20
1.150M
اختيارخ خودرو-1600-1399/07/09 (ضخود7040) 1,470 (33.64%) 1
30
44.100M
اختيارخ خودرو-4600-1399/07/09 (ضخود7060) 10 (97.43%) 1
100
1,000,000
ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) 1,005,000 (0%) 1
990
994.950M
اختيارخ خساپا-2000-1399/08/26 (ضسپا8016) 800 (46.67%) 1
5
4.000M
ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) 985,502 (0.74%) 1
18
17.739M
گروه اقتصادي كرمان خودرو-پذيره (كرمان خودرو) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1700-1399/08/26 (طسپا8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4600-1399/08/26 (ضسپا8029) 150 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-30000-1399/08/18 (طپار8050) 1 (0%) 0
0
0
ح.مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناورح) 1,509 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خساپا-1620-98/10/30 (هخسپا810) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3400-1399/08/26 (طسپا8023) 1 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو1404- 3ماهه 16% (صخود1404) 907,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-5500-1399/08/26 (طسپا8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1600-1399/08/26 (طسپا8012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-30000-1399/08/18 (ضپار8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-9500-1399/08/18 (طپار8034) 1 (0%) 0
0
0
ح . سايپا ديزل (خكاوهح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4800-1399/08/18 (طپار8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1399/10/07 (طخود1040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-11000-1399/08/18 (ضپار8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-9000-1399/08/18 (ضپار8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-24000-1399/08/18 (ضپار8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1400-1399/08/26 (ضسپا8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-20000-1399/08/18 (ضپار8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4800-1399/08/26 (طسپا8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-24000-1399/08/18 (طپار8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1399/10/07 (طخود1042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1200-1399/08/26 (ضسپا8008) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4500-1399/10/07 (ضخود1045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3400-1399/08/18 (ضپار8017) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناور) 23,868 (0%) 0
0
0
توليدي آذر باتري اروميه (خاذر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-9000-1399/07/09 (طخود7070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-5500-1399/08/18 (طپار8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3200-1399/08/26 (ضسپا8022) 400 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-9500-1399/07/09 (طخود7071) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3800-1399/08/26 (طسپا8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-6000-1399/08/26 (طسپا8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3800-1399/08/26 (ضسپا8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1399/07/09 (طخود7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-20000-1399/08/18 (طپار8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3000-1399/08/18 (طپار8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4400-1399/08/18 (ضپار8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3400-1399/08/18 (طپار8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-6500-1399/08/18 (طپار8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2400-1399/08/26 (طسپا8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2800-1399/07/09 (طخود7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3000-1399/08/18 (ضپار8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2400-1399/07/09 (طخود7046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-8500-1399/08/26 (ضسپا8038) 350 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4800-1399/08/26 (ضسپا8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1400-1399/08/26 (طسپا8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4200-1399/08/18 (طپار8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-10000-1399/08/18 (ضپار8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4200-1399/08/26 (طسپا8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3500-1399/10/07 (طخود1043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3200-1399/08/18 (ضپار8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1500-1399/08/26 (ضسپا8011) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3600-1399/08/18 (ضپار8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3800-1399/08/18 (ضپار8019) 2,500 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا412-3ماهه 16% (صايپا412) 820,001 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4800-1399/07/09 (ضخود7061) 2,075 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-14000-1399/08/18 (طپار8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1500-1399/07/09 (طخود7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3000-1399/10/07 (ضخود1042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1900-1399/08/26 (ضسپا8015) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-9000-1399/07/09 (ضخود7070) 400 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1100-1399/08/26 (ضسپا8007) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-7000-1399/08/26 (طسپا8035) 1 (0%) 0
0
0
ماليبل سايپا (خليبل) 238 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-16000-1399/08/18 (طپار8041) 1 (0%) 0
0
0
ريخته گري ماشين سازي تبريز (ريخته گري تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7500-1399/07/09 (طخود7067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2000-1399/07/09 (ضخود7044) 1,700 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3600-1399/08/26 (طسپا8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-6000-1399/08/18 (طپار8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4800-1399/07/09 (طخود7061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1800-1399/08/26 (ضسپا8014) 2,160 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-19000-1399/08/18 (طپار8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-5500-1399/08/26 (ضسپا8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-17000-1399/08/18 (طپار8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4400-1399/08/26 (طسپا8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-18000-1399/08/18 (ضپار8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4200-1399/08/26 (ضسپا8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-8000-1399/08/18 (ضپار8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4800-1399/08/18 (ضپار8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3600-1399/08/18 (طپار8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-6000-1399/10/07 (ضخود1047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7000-1399/10/07 (طخود1048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4000-1399/08/26 (ضسپا8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4200-1399/08/18 (ضپار8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3400-1399/07/09 (طخود7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1700-1399/07/09 (طخود7041) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا143-3ماهه18% (صايپا143) 5,244,678 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-9500-1399/07/09 (ضخود7071) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4500-1399/10/07 (طخود1045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4400-1399/07/09 (طخود7059) 1 (0%) 0
0
0
صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتاد) 13,459 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1399/07/09 (طخود7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1700-1399/08/26 (ضسپا8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1300-1399/08/26 (ضسپا8009) 2,900 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4600-1399/08/26 (طسپا8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6000-1399/10/07 (طخود1047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7000-1399/07/09 (طخود7066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-22000-1399/08/18 (طپار8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5000-1399/10/07 (طخود1046) 1 (0%) 0
0
0
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن) 26,960 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-8000-1399/08/26 (طسپا8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2200-1399/07/09 (طخود7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2600-1399/07/09 (طخود7047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1399/10/07 (طخود1044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-7500-1399/08/26 (طسپا8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6500-1399/07/09 (طخود7065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-18000-1399/08/18 (طپار8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-2800-1399/08/18 (ضپار8014) 6,500 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1400-1399/07/09 (طخود7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-14000-1399/08/18 (ضپار8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-7000-1399/10/07 (ضخود1048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-26000-1399/08/18 (ضپار8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1399/07/09 (طخود7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4400-1399/08/18 (طپار8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-26000-1399/08/18 (طپار8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1600-1399/08/26 (ضسپا8012) 1 (0%) 0
0
0
ح.صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتادح) 10,597 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2600-1399/08/26 (طسپا8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4000-1399/08/26 (طسپا8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-5500-1399/08/18 (ضپار8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1800-1399/08/26 (طسپا8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-7500-1399/07/09 (ضخود7067) 10 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3500-1399/10/07 (ضخود1043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3400-1399/07/09 (ضخود7054) 200 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1300-1399/07/09 (طخود7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-13000-1399/08/18 (ضپار8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3800-1399/08/18 (طپار8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-11000-1399/08/18 (طپار8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-6500-1399/08/18 (ضپار8028) 1 (0%) 0
0
0
سازه‌ پويش‌ (خپويش) 43,310 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-5000-1399/08/26 (طسپا8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2500-1399/10/07 (ضخود1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6000-1399/07/09 (طخود7064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-7500-1399/08/18 (ضپار8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1100-1399/08/26 (طسپا8007) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1399/06/24 (جاتو906) 339,866 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-10000-1399/08/18 (طپار8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-5000-1399/08/26 (ضسپا8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4600-1399/07/09 (طخود7060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5000-1399/07/09 (طخود7062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3200-1399/08/26 (طسپا8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-8500-1399/07/09 (طخود7069) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا - 3ماهه18% (صايپا104) 1,210,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-19000-1399/08/18 (ضپار8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1900-1399/08/26 (طسپا8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1800-1399/07/09 (ضخود7042) 2,600 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4600-1399/08/18 (طپار8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3400-1399/08/26 (ضسپا8023) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3200-1399/08/18 (طپار8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1200-1399/07/09 (طخود7050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-6500-1399/08/26 (ضسپا8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-15000-1399/08/18 (طپار8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4400-1399/08/26 (ضسپا8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4000-1399/08/18 (طپار8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1800-1399/07/09 (طخود7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3600-1399/08/26 (ضسپا8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-13000-1399/08/18 (طپار8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-6000-1399/08/26 (ضسپا8033) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3000-1399/08/26 (طسپا8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2800-1399/08/26 (طسپا8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1300-1399/08/26 (طسپا8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-7000-1399/08/18 (ضپار8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-2600-1399/08/18 (ضپار8013) 8,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-16000-1399/08/18 (ضپار8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-8500-1399/08/18 (ضپار8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2200-1399/07/09 (ضخود7045) 1,844 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5500-1399/07/09 (طخود7063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4000-1399/10/07 (ضخود1044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1400-1399/07/09 (ضخود7052) 1,600 (0%) 0
0
0
ايران دوچرخ (ايران دوچرخ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1900-1399/07/09 (ضخود7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-8000-1399/07/09 (طخود7068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-6000-1399/08/18 (ضپار8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-12000-1399/08/18 (طپار8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-28000-1399/08/18 (طپار8049) 1 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود0004) 970,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-15000-1399/08/18 (ضپار8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خساپا-1656-98/11/30 (ظخساپا811) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4600-1399/08/18 (ضپار8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-28000-1399/08/18 (ضپار8049) 1 (0%) 0
0
0
ايمن خودرو شرق (خيمن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4200-1399/07/09 (طخود7058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-22000-1399/08/18 (ضپار8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-7500-1399/08/26 (ضسپا8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-7500-1399/08/18 (طپار8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-7000-1399/08/26 (ضسپا8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-17000-1399/08/18 (ضپار8042) 1 (0%) 0
0
0
ح . ايران خودرو ديزل (خاورح) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-7000-1399/07/09 (ضخود7066) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3600-1399/07/09 (طخود7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2200-1399/08/26 (طسپا8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-8500-1399/08/26 (طسپا8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-8500-1399/08/18 (طپار8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-12000-1399/08/18 (ضپار8037) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا403-3ماهه18% (صايپا403) 1,557,693 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-5000-1399/10/07 (ضخود1046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4000-1399/08/18 (ضپار8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-9500-1399/08/18 (ضپار8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2000-1399/08/26 (طسپا8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4200-1399/07/09 (ضخود7058) 26 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1200-1399/08/26 (طسپا8008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-8000-1399/08/26 (ضسپا8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-2600-1399/08/18 (طپار8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-6500-1399/08/26 (طسپا8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1500-1399/08/26 (طسپا8011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-5000-1399/08/18 (طپار8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2500-1399/10/07 (طخود1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-5000-1399/08/18 (ضپار8025) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1399/12/19 (جاتو912) 351,052 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3200-1399/07/09 (طخود7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-8000-1399/08/18 (طپار8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1600-1399/07/09 (طخود7040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-6000-1399/07/09 (ضخود7064) 2 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-9000-1399/08/18 (طپار8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-2800-1399/08/18 (طپار8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-7000-1399/08/18 (طپار8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2000-1399/10/07 (ضخود1040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3800-1399/07/09 (طخود7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1900-1399/07/09 (طخود7043) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده