PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك تجارت
بانك تجارت ( وتجارت ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 10:23:28
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 552 قیمت دیروز 526 تعداد معاملات 2398 EPS 32
26     (%4.94) بیشترین قیمت 552 ارزش 45,595,045,440 P/E 17.2
قیمت پایانی 552 کمترین قیمت 552 حجم 82,599,720 حداکثر قیمت مجاز 552
26     (%4.94) اولین قیمت 552 حجم مبنا 19,723,866 حداقل قیمت مجاز 500
تاریخ آخرین معامله 1398/11/8 - 10:22:48   ارزش بازار (م ر) 123,607,222 تعداد سهام 223,926,127,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
9999 1,270,257,981 552 555 5,000 1
18 420,094 551 558 500 1
63 3,025,109 550 559 150,000 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/11/7 526 501 535 29,861
1.150B
605.003B
1398/11/6 510 504 517 24,742
849.554M
433.306B
1398/11/5 504 500 511 23,493
738.250M
372.200B
1398/11/2 507 500 518 15,112
520.652M
263.854B
1398/11/1 503 497 518 24,078
887.278M
446.318B
1398/10/30 515 502 532 29,196
831.705M
428.622B
1398/10/29 519 502 529 26,021
820.070M
426.018B
1398/10/28 511 490 512 62,330
2.690B
1,374.766B
1398/10/25 488 472 494 19,803
650.601M
317.385B
1398/10/24 488 478 495 19,493
649.372M
317.081B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/12/28 12 1396 -268 167 -66 -66 -146
1395/12/28 12 1395 -4260201 -146
1395/11/6 9 1395 -93 194 -164 -146 126
1395/11/6 6 1395 -93 194 -73 -146 72
1395/11/6 3 1395 -93 194 -30 -146 27

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,796 (4.98%) 6004
115.507M
437.999B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 2,986 (4.99%) 3528
80.699M
240.668B
بانك ملت (وبملت) 7,226 (2.82%) 2996
31.756M
230.222B
بانك دي (دي) 4,155 (4.37%) 2960
25.827M
107.421B
بانك تجارت (وتجارت) 552 (4.94%) 2398
82.600M
45.595B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 672 (5.00%) 2234
98.546M
66.223B
بانك خاورميانه (وخاور) 4,990 (2.32%) 1947
12.427M
61.100B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 3,460 (4.98%) 1937
47.158M
163.056B
پست بانك ايران (وپست) 6,398 (4.30%) 1560
13.505M
86.694B
اعتباري ملل (وملل) 4,345 (4.98%) 1198
19.092M
82.655B
بانك آينده (وآيند) 2,520 (1.98%) 898
21.395M
53.915B
بانك سامان (سامان) 3,840 (2.98%) 838
12.821M
49.188B
بانك گردشگري (وگردش) 2,748 (1.97%) 806
11.437M
31.428B
بانك ايران زمين (وزمين) 2,816 (1.99%) 729
17.942M
50.523B
بانك سينا (وسينا) 3,986 (3.59%) 515
5.980M
23.810B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 4,318 (3.05%) 239
1.533M
6.651B
بانك سرمايه (سمايه) 2,072 (2.98%) 90
1.232M
2.552B
اختيارخ وتجارت-600-1399/03/21 (ضجار3003) 100 (14.94%) 37
1,369
172.880M
اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21 (ضجار3002) 210 (51.08%) 28
1,591
291.672M
اختيارخ وتجارت-700-1399/03/21 (ضجار3004) 62 (37.78%) 20
1,510
91.920M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 3,645 (3.99%) 11
350,000
1.276B
اختيارخ وتجارت-300-1399/03/21 (ضجار3000) 350 (13.27%) 10
410
143.500M
اعتباري توسعه (توسعه) 2,392 (0.97%) 6
16,473
39.403M
اختيارخ وبملت-6500-1398/11/30 (ضملت1116) 990 (14.06%) 1
1
990,000
اختيارخ وبملت-8500-1399/02/31 (ضملت2020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1398/11/30 (ضملت1117) 655 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1398/11/30 (طملت1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4600-1398/11/30 (ضملت1111) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/11/30 (طملت1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1398/11/30 (طملت1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4600-1398/11/30 (طملت1111) 1 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1399/03/21 (ضجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/11/30 (طملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-10000-1399/02/31 (طملت2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3800-1398/11/30 (ضملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1399/02/31 (طملت2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1398/11/30 (ضملت1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-400-1399/03/21 (ضجار3001) 250 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/11/30 (ضملت1103) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1399/02/31 (ضملت2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1399/03/21 (طجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1000-1399/03/21 (ضجار3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-9500-1399/02/31 (ضملت2022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1399/02/31 (ضملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1398/11/30 (ضملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1399/02/31 (ضملت2019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1399/02/31 (ضملت2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/11/30 (طملت1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1398/11/30 (ضملت1115) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1399/03/21 (طجار3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3400-1398/11/30 (ضملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/03/21 (ضجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-900-1399/03/21 (ضجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1399/03/21 (طجار3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4800-1398/11/30 (ضملت1112) 2,090 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4200-1398/11/30 (طملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1399/03/21 (طجار3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/11/30 (ضملت1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/11/30 (طملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1399/02/31 (ضملت2016) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/03/21 (طجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-9000-1399/02/31 (ضملت2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9500-1399/02/31 (طملت2022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1398/11/30 (طملت1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1398/11/30 (طملت1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/11/30 (طملت1104) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 2,268 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1399/03/21 (طجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/11/30 (طملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1399/02/31 (طملت2020) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9000-1399/02/31 (طملت2021) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1399/02/31 (ضملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1398/11/30 (ضملت1113) 1,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/11/30 (ضملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4400-1398/11/30 (طملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4800-1398/11/30 (طملت1112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4400-1398/11/30 (ضملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-10000-1399/02/31 (ضملت2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1398/11/30 (ضملت1114) 1,700 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1399/03/21 (طجار3000) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/02/31 (طملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1399/03/21 (طجار3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1399/03/21 (طجار3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/11/30 (طملت1107) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1398/11/30 (طملت1116) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/11/30 (ضملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/02/31 (طملت2019) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3600-1398/11/30 (ضملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7500-1399/02/31 (ضملت2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3200-1398/11/30 (ضملت1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1399/02/31 (طملت2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/11/30 (طملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4200-1398/11/30 (ضملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1398/11/30 (طملت1113) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/02/31 (طملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1399/02/31 (طملت2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1398/11/30 (طملت1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/11/30 (طملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7500-1398/11/30 (ضملت1118) 380 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1398/11/30 (طملت1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/02/31 (طملت2017) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-800-1399/03/21 (ضجار3005) 30 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1399/03/21 (طجار3007) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1398/12/07 (جبانك812) 2,228 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8500-1398/11/30 (ضملت1120) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
دولت جمهوري اسلامي ايران 38,067,441,564 16.990
شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام- 17,130,440,925 7.650
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني تجارت اي 14,576,398,120 6.500
سازمان خصوصي سازي-وكالتي 11,192,200,781 4.990
شركت س اتهران س.خ-م ك م ف ع- 9,109,884,794 4.060
شركت س اخراسان رضوي س.خ-م ك م ف ع- 7,271,501,926 3.240
شركت س افارس س.خ-م ك م ف ع- 6,166,016,082 2.750
شركت س ااصفهان س.خ-م ك م ف ع- 5,621,790,014 2.510
شركت س اخوزستان س.خ-م ك م ف ع- 5,503,247,985 2.450
شركت س اآذربايجان شرقي س.خ-م ك م ف ع- 4,645,170,800 2.070
شركت س امازندران س.خ-م ك م ف ع- 4,333,697,688 1.930
شركت س اكرمان س.خ-م ك م ف ع- 4,224,862,737 1.880
شركت توسعه معادن جنوب-بامسئوليت محدود- 3,919,932,200 1.750
شركت س اگيلان س.خ-م ك م ف ع- 3,909,983,529 1.740
شركت س اآذربايجان غربي س.خ-م ك م ف ع- 3,385,956,192 1.510
شركت ماكرواينترنشنال سرويسز 3,350,161,835 1.490
شركت س اسيستان وبلوچستان س.خ-م ك م ف ع- 3,268,293,245 1.450
شركت س اكرمانشاه س.خ-م ك م ف ع- 2,956,165,889 1.320
شركت س الرستان س.خ-م ك م ف ع- 2,809,954,975 1.250
شركت س اگلستان س.خ-م ك م ف ع- 2,469,635,454 1.100
شركت س اهمدان س.خ-م ك م ف ع- 2,346,735,210 1.040

چکیده

آدرس شرکت: تهران خیابان طالقانی تقاطع استاد نجات الهی شماره 247
تلفن شرکت: 81041
نمابر شرکت: 88893642
وب سایت شرکت: http://www.tejaratbank.ir
تلفن امور سهام: 66400844-66971365
نمابر امور سهام: 66400844
مدیر مالی: آقای امیر مسعود رزازان
تلفن امور سهام: 66464081-66407603-66971365-66400844
مدیر سهام: آقاي هادي بابائي سواسري
مدیر روابط عمومی: آقاي ابراهيم كاظم پور
مدیر عامل: آقای محمد ابراهیم مقدم نودهی
آدرس امور سهام: تهران - خیابان آیت اله طالقانی بعد از تقاطع ولیعصر پلاک402 - طبقه اول - کد پستی1591816111
وب سایت امور سهام: http://saham.tejaratbank.net/
وب سایت امور سهام: http://saham.tejaratbank.net/