PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آذريت‌
آذريت‌ ( ساذري ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 19:50:38
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,791 قیمت دیروز 5,791 تعداد معاملات 1 EPS 23
0     (%0) بیشترین قیمت 5,964 ارزش 268,380 P/E 251.8
قیمت آخرین معامله 5,964 کمترین قیمت 5,964 حجم 45 حداکثر قیمت مجاز 5,964
173     (%2.99) اولین قیمت 5,964 حجم مبنا 3,453,635 حداقل قیمت مجاز 5,618
تاریخ آخرین معامله 1399/8/7 - 10:05:52   ارزش بازار (م ر) 1,320,348 تعداد سهام 228,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
125 2,532,573 5,964 0 0 0
5 218,321 5,963 0 0 0
2 7,062 5,820 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/7 5,791 5,964 5,964 1
45
268,380
1399/8/6 5,791 6,079 6,079 5
13,111
79.702M
1399/8/5 5,790 5,963 5,963 8
2,167
12.922M
1399/8/3 5,790 5,963 5,963 12
8,580
51.163M
1399/7/30 5,790 5,963 5,963 4
3,909
23.309M
1399/7/29 5,790 5,962 5,962 2
18,776
111.943M
1399/7/28 5,789 11,516 11,516 2
18,776
216.224M
1399/7/7 181,813 186,137 186,137 27
22,612
4.209B
1399/7/6 180,716 185,926 185,926 17
4,232
786.839M
1399/7/5 180,511 184,310 184,310 14
32,675
6.022B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1390/10/18 6 1390 953 2059 -327 2042 1201
1390/4/23 3 1390 1817 2059 448 2042 423
1389/12/24 12 1389 2059 1206
1389/12/24 12 1390 1817 2059 2042 2042 1206
1389/10/26 9 1389 2059 1812 1586 1206 1286

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ (كسرا) 21,030 (3.04%) 1510
6.144M
127.227B
شيشه‌ همدان‌ (كهمدا) 9,520 (4.90%) 392
2.709M
25.765B
فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ (كفرا) 49,050 (1.13%) 382
298,305
14.569B
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ (كخاك) 50,200 (0.38%) 329
678,086
33.336B
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ (كرازي) 16,100 (4.95%) 264
1.369M
22.042B
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ (كفپارس) 9,830 (4.93%) 197
365,201
3.590B
بازرگاني و توليدي مرجان كار (كمرجان) 54,212 (5.00%) 161
275,599
14.941B
توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگن) 4,763 (1.00%) 113
1.620M
7.714B
شركت فارسيت اهواز (سفاسي) 10,622 (3.00%) 63
453,306
4.815B
توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا (كتوكا) 120,627 (5.00%) 41
6,734
812.302M
ح.ايتالران‌ (كايتاح) 13,777 (3.00%) 32
284,800
3.908B
شيشه‌ و گاز (كگاز) 23,900 (4.97%) 14
9,873
235.965M
شيشه سازي مينا (كمينا) 29,809 (3.00%) 10
17,969
535.638M
پشم‌شيشه‌ايران‌ (كپشير) 17,030 (4.97%) 9
12,364
210.559M
شيشه‌ قزوين‌ (كقزوي) 9,086 (2.99%) 5
12,714
115.519M
سايپاشيشه‌ (كساپا) 19,300 (4.97%) 4
1,144
22.079M
ايرانيت‌ (سايرا) 34,799 (4.00%) 4
13,191
459.034M
ح . آذريت‌ (ساذريح) 6,324 (2.99%) 2
2,597
16.423M
پرميت‌ (سپرمي) 8,374 (0.99%) 1
610
5.108M
آذريت‌ (ساذري) 5,964 (2.99%) 1
45
268,380
ح . شيشه سازي مينا (كميناح) 1,000 (0%) 0
0
0
سپيده جام توس (توس) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان آبيك (سابيك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شيشه‌ قزوين‌ (كقزويح) 1,000 (0%) 0
0
0
توليد خاك نسوزاستقلال آباده (كباده) 54 (0%) 0
0
0
توكا بتن (توكا بتن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآورح) 1 (0%) 0
0
0
ح.توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگنح) 1,000 (0%) 0
0
0
ورزيران‌ (كورز) 36,188 (0%) 0
0
0
صنعتي و معدني ستبران (ستبرا) 1,000 (0%) 0
0
0
ايتالران‌ (كايتا) 9,546 (0%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (كاذر) 34,400 (0%) 0
0
0
فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآور) 21,142 (0%) 0
0
0
مقره سازي ايران (مقره سازي) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانه فارسيت درود (سفارود) 8,849 (0%) 0
0
0
پارس‌ سرام‌ (كسرام) 6,830 (0%) 0
0
0
شركت مواد ويژه ليا (شليا) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

پست الکترونیک شرکت: info@azaritco.com
آدرس کارخانه: تبريز كيلومتر 33 جاده تبريز -مرند روبروي سيمان صوفيان
تلفن شرکت: 28-04142528125
نمابر شرکت: 04142528163
مدیر عامل: آقای حسن بدری
مدیر مالی: آقای محمد طاهرعلیپور نیاز