PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
داروسازي شهيد قاضي
داروسازي شهيد قاضي ( دقاضي ) -  وضعیت : مجاز -  آغاز مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 08:02:54
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 107,534 قیمت دیروز 107,534 تعداد معاملات 0 EPS 4454
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 24.1
قیمت آخرین معامله 106,030 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 110,760
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 185,345 حداقل قیمت مجاز 104,308
تاریخ آخرین معامله 1399/5/21 - 12:20:36   ارزش بازار (م ر) 43,551,270 تعداد سهام 405,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 112,580 849 1
0 0 0 112,800 3,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/21 107,534 106,030 111,999 118
107,860
11.461B
1399/5/20 109,309 106,267 111,144 125
19,499
2.091B
1399/5/19 109,553 105,110 111,144 286
151,685
16.673B
1399/5/15 107,907 102,559 108,901 314
211,002
22.769B
1399/5/14 105,730 103,000 108,068 260
71,875
7.693B
1399/5/13 104,921 108,037 108,037 13
1,786
192.954M
1399/5/12 104,891 101,920 108,220 103
50,262
5.247B
1399/5/11 105,072 103,699 110,111 317
172,699
18.119B
1399/5/8 106,905 104,512 106,810 190
56,793
5.974B
1399/5/7 107,744 106,728 113,290 318
152,676
16.403B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 995,264 (0%) 0
0
0
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 38,480 (0.08%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 28,500 (0.07%) 0
0
0
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 19,130 (0.05%) 0
0
0
گروه دارويي بركت (بركت) 36,350 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 46,160 (0.97%) 0
0
0
البرزدارو (دالبر) 27,250 (0.04%) 0
0
0
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 17,690 (1.23%) 0
0
0
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 135,000 (0.04%) 0
0
0
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 66,110 (4.88%) 0
0
0
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 84,150 (0.36%) 0
0
0
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 58,200 (3.40%) 0
0
0
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 34,050 (3.84%) 0
0
0
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 36,480 (4.68%) 0
0
0
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 50,730 (4.10%) 0
0
0
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 60,000 (2.80%) 0
0
0
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 54,830 (1.08%) 0
0
0
سبحان دارو (دسبحان) 31,060 (4.31%) 0
0
0
داروسازي‌ سينا (دسينا) 40,350 (4.25%) 0
0
0
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 25,750 (1.79%) 0
0
0
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 57,680 (0.26%) 0
0
0
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 20,720 (1.99%) 0
0
0
داروسازي‌ اكسير (دلر) 100,020 (1.24%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 31,050 (3.99%) 0
0
0
ايران‌دارو (ديران) 34,540 (2.95%) 0
0
0
كيميدارو (دكيمي) 35,000 (0.75%) 0
0
0
پارس‌ دارو (دپارس) 107,120 (1.70%) 0
0
0
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 20,800 (4.19%) 0
0
0
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 74,430 (0.01%) 0
0
0
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 69,560 (1.74%) 0
0
0
داروسازي آوه سينا (داوه) 26,420 (0%) 0
0
0
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 28,938 (0%) 0
0
0
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 75,500 (0%) 0
0
0
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 31,237 (0%) 0
0
0
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 59,831 (0%) 0
0
0
پخش هجرت (هجرت) 80,140 (0%) 0
0
0
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 46,500 (0%) 0
0
0
شركت كي بي سي (كي بي سي) 50,520 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 52,440 (0%) 0
0
0
پخش البرز (پخش) 55,953 (0%) 0
0
0
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 45,562 (0%) 0
0
0
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 45,450 (0%) 0
0
0
الحاوي (دحاوي) 35,708 (0%) 0
0
0
شيرين دارو (دشيري) 201,145 (0%) 0
0
0
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 106,030 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,383 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,355 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0


چکیده