PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف بپاس-34667-14001224
اختيارف بپاس-34667-14001224 ( طبپاس1201 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 11:18:45
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,500
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه رازي (ورازي) 1,735 (1.81%) 568
19.168M
33.457B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 26,600 (1.12%) 460
2.204M
58.208B
بيمه دانا (دانا) 920 (0.86%) 456
28.583M
25.720B
بيمه ميهن (ميهن) 2,580 (4.96%) 279
7.124M
18.207B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 1,911 (2.41%) 272
7.557M
14.504B
بيمه آسيا (آسيا) 1,612 (1.58%) 253
5.213M
8.254B
بيمه سرمد (وسرمد) 2,738 (0.62%) 236
5.857M
15.521B
بيمه دي (ودي) 4,270 (1.07%) 205
2.076M
8.750B
بيمه البرز (البرز) 1,991 (2.84%) 203
3.387M
6.734B
بيمه ملت (ملت) 1,154 (0.69%) 191
5.028M
5.771B
بيمه كوثر (كوثر) 3,290 (2.17%) 189
3.776M
12.303B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 7,710 (1.31%) 147
317,734
2.453B
بيمه حافظ (وحافظ) 12,600 (2.94%) 130
1.556M
19.563B
بيمه نوين (نوين) 1,340 (0.89%) 114
1.858M
2.479B
بيمه سينا (وسين) 1,757 (1.62%) 98
1.039M
1.829B
بيمه معلم (ومعلم) 1,277 (0.39%) 96
1.632M
2.037B
بيمه ما (ما) 3,980 (1.49%) 81
533,559
2.134B
بيمه سامان (بساما) 10,060 (1.57%) 75
413,850
4.180B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,091 (1.70%) 68
676,807
1.409B
بيمه آرمان (آرمان) 3,968 (0.20%) 67
1.965M
7.552B
بيمه پارسيان (پارسيان) 3,379 (0.87%) 40
234,842
786.383M
بيمه تعاون (وتعاون) 1,184 (4.96%) 18
578,194
684.582M
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,588 (1.30%) 5
24,906
87.611M
بيمه اتكايي امين (اتكام) 2,840 (2.53%) 4
61,000
173.240M
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پارسيان5519-03/05/24 (ظپارس305) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,286 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 3,765 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50%تاديه-پذير (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پارسيان5430-03/04/25 (هپارس304) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران (باران) 3,417 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت. بساما-19243-030201 (هبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. بساما-19611-030231 (ظبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان 50% تاديه (اتكاسا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده