PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ رمپنا-38000-1399/07/13
اختيارخ رمپنا-38000-1399/07/13 ( ضپنا7039 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 20:53:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 271 قیمت دیروز 289 تعداد معاملات 4 EPS
18     (%6.23) بیشترین قیمت 300 ارزش 1,900,000 P/E
قیمت آخرین معامله 300 کمترین قیمت 200 حجم 7 حداکثر قیمت مجاز 100,000
11     (%3.81) اولین قیمت 200 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/7/1 - 12:25:26   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 5 11 300 2 2
0 0 0 700 10 1
0 0 0 4,500 1 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/1 271 200 300 4
7
1.900M
1399/6/31 289 280 940 15
72
20.820M
1399/6/30 78 10 1,000 6
87
6.810M
1399/6/24 750 750 750 1
12
9.000M
1399/6/23 500 500 500 1
3
1.500M
1399/6/16 4,983 4,000 5,000 3
64
318.900M
1399/6/11 5,868 4,000 7,001 9
112
657.202M
1399/6/10 10,950 9,400 11,000 2
32
350.400M
1399/6/5 11,297 10,500 12,500 13
141
1.593B
1399/6/4 12,285 12,000 12,999 3
70
859.980M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 27,910 (0.11%) 2784
9.425M
257.154B
جنرال مكانيك (رنيك) 25,520 (5.00%) 288
1.401M
35.763B
اختيارف ت مپنا-34820-99/12/11 (همپنا912) 4,133 (40.10%) 20
47,375
195.801M
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 18,480 (4.99%) 9
8,127
150.187M
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 29,476 (3.00%) 5
3,611
106.438M
تابان نيرو سپاهان (تابا) 31,171 (5.00%) 5
2,851
88.869M
اختيارخ رمپنا-38000-1399/07/13 (ضپنا7039) 300 (3.81%) 4
7
1.900M
اختيارخ رمپنا-48000-1399/07/13 (ضپنا7042) 100 (0%) 1
45
4.500M
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 16,284 (3.00%) 1
480
7.816M
اختيارخ رمپنا-66000-1399/07/13 (ضپنا7046) 50 (50.00%) 1
1
50,000
اختيارف رمپنا-28000-1399/10/09 (طپنا1022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-26000-1399/07/13 (طپنا7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-20000-1399/07/13 (طپنا7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-72000-1399/07/13 (طپنا7047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24000-1399/07/13 (طپنا7032) 1 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24000-1399/07/13 (ضپنا7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-28000-1399/10/09 (ضپنا1022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1399/07/13 (ضپنا7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-60000-1399/07/13 (طپنا7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32000-1399/07/13 (ضپنا7036) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-22000-1399/07/13 (طپنا7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-38000-1399/07/13 (طپنا7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-66000-1399/07/13 (طپنا7046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-56000-1399/07/13 (طپنا7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-30000-1399/07/13 (طپنا7035) 1 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-60000-1399/07/13 (ضپنا7045) 149 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-72000-1399/07/13 (ضپنا7047) 100 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-36000-1399/10/09 (ضپنا1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-28000-1399/07/13 (ضپنا7034) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-48000-1399/10/09 (طپنا1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-19000-1399/07/13 (ضپنا7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-22000-1399/07/13 (ضپنا7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-17000-1399/07/13 (طپنا7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-52000-1399/07/13 (طپنا7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-40000-1399/10/09 (طپنا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-30000-1399/07/13 (ضپنا7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-36000-1399/10/09 (طپنا1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-48000-1399/10/09 (ضپنا1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-26000-1399/07/13 (ضپنا7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18000-1399/07/13 (ضپنا7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-34000-1399/07/13 (طپنا7037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18000-1399/07/13 (طپنا7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24000-1399/10/09 (طپنا1021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-56000-1399/07/13 (ضپنا7044) 11,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32000-1399/10/09 (ضپنا1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-56000-1399/10/09 (ضپنا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-56000-1399/10/09 (طپنا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-17000-1399/07/13 (ضپنا7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-20000-1399/10/09 (طپنا1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-34000-1399/07/13 (ضپنا7037) 800 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32000-1399/10/09 (طپنا1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-40000-1399/07/13 (ضپنا7040) 12,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-28000-1399/07/13 (طپنا7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-36000-1399/07/13 (طپنا7038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-40000-1399/07/13 (طپنا7040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1399/10/09 (ضپنا1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-48000-1399/07/13 (طپنا7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-19000-1399/07/13 (طپنا7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-36000-1399/07/13 (ضپنا7038) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-40000-1399/10/09 (ضپنا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-52000-1399/07/13 (ضپنا7043) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24000-1399/10/09 (ضپنا1021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-44000-1399/07/13 (طپنا7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32000-1399/07/13 (طپنا7036) 1 (0%) 0
0
0
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-44000-1399/07/13 (ضپنا7041) 11 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده