PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ترانسفورماتور توزيع زنگان
ترانسفورماتور توزيع زنگان ( برانسفو ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 14:08:19
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS 1297
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 0.8
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 15,000,000 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 500,000 تعداد سهام 500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/29 9 1396 336 242 272 248
1396/7/3 6 1396 336 100 272 172
1395/12/23 12 1395 272
1395/12/23 12 1396 330 272 272 501

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ ترانسفو (بترانس) 2,480 (3.51%) 3720
67.095M
165.730B
كارخانجات توليدي شهيد قندي (بكام) 2,580 (0.39%) 1026
13.447M
34.692B
كابل‌ البرز (بالبر) 26,950 (3.61%) 878
1.431M
38.223B
كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكا) 24,191 (5.00%) 593
1.329M
32.547B
پارس‌سويچ‌ (بسويچ) 20,460 (4.97%) 555
698,279
14.431B
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) 136,790 (0.89%) 550
202,751
28.071B
نيروترانس‌ (بنيرو) 2,294 (3.78%) 490
7.087M
16.352B
موتوژن‌ (بموتو) 80,730 (0.06%) 422
344,322
27.748B
صنايع‌جوشكاب‌يزد (بكاب) 223,550 (5.00%) 99
17,258
3.858B
كارخانجات كابل سازي‌ تك‌ (بتك) 35,007 (2.00%) 2
6
210,042
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو (نيرو ترانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكاح) 1,000 (0%) 0
0
0
نيرو سرمايه (نيرو) 44,343 (0%) 0
0
0
ترانسفورماتور توزيع زنگان (برانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.نيرو سرمايه (نيروح) 140 (0%) 0
0
0
ايران ترانسفو ري (برانس) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت ايران ترانسفو-سهامي عام- 499,980,000 99.990

چکیده