PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ترانسفورماتور توزيع زنگان
ترانسفورماتور توزيع زنگان ( برانسفو ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:54:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS 1297
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 0.8
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 500,000 تعداد سهام 500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
موتوژن‌ (بموتو) 64,930 (5.00%) 3327
3.383M
215.519B
ايران‌ ترانسفو (بترانس) 62,790 (4.99%) 2497
6.085M
382.046B
كابل‌ البرز (بالبر) 29,550 (1.37%) 1323
1.513M
44.539B
نيروترانس‌ (بنيرو) 70,790 (5.00%) 1130
874,915
60.644B
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) 71,510 (4.99%) 412
362,154
25.898B
نيرو سرمايه (نيرو) 47,393 (3.00%) 164
185,386
8.863B
صنايع‌جوشكاب‌يزد (بكاب) 111,650 (4.99%) 101
67,651
7.553B
كارخانجات كابل سازي‌ تك‌ (بتك) 34,157 (2.00%) 3
6,998
239.031M
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو (نيرو ترانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
پارس‌سويچ‌ (بسويچ) 62,140 (0.14%) 0
0
0
ح.كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكاح) 1,000 (0%) 0
0
0
ايران ترانسفو ري (برانس) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانجات توليدي شهيد قندي (بكام) 9,100 (0.22%) 0
0
0
كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكا) 33,339 (1.46%) 0
0
0
ترانسفورماتور توزيع زنگان (برانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.نيرو سرمايه (نيروح) 140 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت ايران ترانسفو-سهامي عام- 499,980,000 99.990

چکیده