PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح.نيرو سرمايه
ح.نيرو سرمايه ( نيروح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 01:37:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 140 قیمت دیروز 140 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 140 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 144
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 136
تاریخ آخرین معامله 1392/4/8 -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1392/4/8 140 140 140 20
200,000
28.000M
1392/4/5 140 140 140 220
2.191M
306.785M
1392/4/2 140 140 140 167
1.621M
226.940M
1392/4/1 140 140 140 148
1.453M
203.420M
1392/1/5 140 140 140 7
60,418
8.459M
1391/12/23 140 140 140 4
21,403
2.996M
1391/12/9 140 140 140 2
9,974
1.396M
1391/12/6 140 140 140 2
14,577
2.041M
1391/12/1 140 140 140 4
14,464
2.025M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ ترانسفو (بترانس) 57,300 (4.07%) 9272
18.343M
1,087.053B
موتوژن‌ (بموتو) 66,490 (1.31%) 1206
1.435M
95.916B
پارس‌سويچ‌ (بسويچ) 53,400 (5.00%) 698
639,283
34.438B
كابل‌ البرز (بالبر) 30,600 (5.00%) 604
1.041M
32.166B
نيروترانس‌ (بنيرو) 88,240 (5.00%) 601
444,219
39.216B
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) 76,300 (2.09%) 332
259,561
19.387B
صنايع‌جوشكاب‌يزد (بكاب) 131,660 (4.99%) 172
90,329
11.893B
كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكا) 41,576 (3.00%) 141
569,923
23.695B
نيرو سرمايه (نيرو) 69,395 (5.00%) 78
142,539
9.891B
كارخانجات كابل سازي‌ تك‌ (بتك) 34,232 (2.00%) 1
200
6.846M
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو (نيرو ترانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ترانسفورماتور توزيع زنگان (برانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.نيرو سرمايه (نيروح) 140 (0%) 0
0
0
ح.كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكاح) 1,000 (0%) 0
0
0
ايران ترانسفو ري (برانس) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانجات توليدي شهيد قندي (بكام) 9,100 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده