PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح.نيرو سرمايه
ح.نيرو سرمايه ( نيروح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 16:50:49
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 140 قیمت دیروز 140 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 140 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 144
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 136
تاریخ آخرین معامله 1392/4/8 -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1392/4/8 140 140 140 20
200,000
28.000M
1392/4/5 140 140 140 220
2.191M
306.785M
1392/4/2 140 140 140 167
1.621M
226.940M
1392/4/1 140 140 140 148
1.453M
203.420M
1392/1/5 140 140 140 7
60,418
8.459M
1391/12/23 140 140 140 4
21,403
2.996M
1391/12/9 140 140 140 2
9,974
1.396M
1391/12/6 140 140 140 2
14,577
2.041M
1391/12/1 140 140 140 4
14,464
2.025M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ ترانسفو (بترانس) 2,279 (0.18%) 2610
52.095M
118.698B
كارخانجات توليدي شهيد قندي (بكام) 2,555 (4.45%) 2096
23.781M
61.261B
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) 101,480 (4.36%) 773
746,826
76.194B
نيروترانس‌ (بنيرو) 2,245 (0.93%) 593
6.626M
14.827B
موتوژن‌ (بموتو) 64,210 (0.85%) 564
863,358
55.642B
پارس‌سويچ‌ (بسويچ) 25,090 (5.00%) 88
164,207
4.120B
كابل‌ البرز (بالبر) 43,990 (4.99%) 26
77,995
3.431B
كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكا) 24,579 (3.00%) 6
3,810
93.646M
نيرو سرمايه (نيرو) 48,596 (0%) 0
0
0
ح.كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكاح) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانجات كابل سازي‌ تك‌ (بتك) 34,959 (0%) 0
0
0
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو (نيرو ترانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ترانسفورماتور توزيع زنگان (برانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.نيرو سرمايه (نيروح) 140 (0%) 0
0
0
صنايع‌جوشكاب‌يزد (بكاب) 323,780 (0%) 0
0
0
ايران ترانسفو ري (برانس) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده