PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توليد و صادرات ريشمك
توليد و صادرات ريشمك ( ريشمك ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار فرابورس 08:37:57
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 10,488 قیمت دیروز 10,488 تعداد معاملات 0 EPS 2350
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 4.5
قیمت آخرین معامله 10,699 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 11,012
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 9,964
تاریخ آخرین معامله 1397/11/29 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 3,146,400 تعداد سهام 300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 4,500 10,869 10,869 7,028 5
1 2,000 10,750 10,870 720 1
6 5,754 10,500 10,872 2,500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/11/29 10,488 10,200 10,732 743
1.020M
10.699B
1397/11/28 10,355 10,200 10,540 745
803,654
8.322B
1397/11/27 10,642 10,450 10,995 882
943,104
10.037B
1397/11/24 10,546 10,417 11,082 408
1.123M
11.847B
1397/11/23 10,965 10,890 11,300 571
945,089
10.363B
1397/11/21 11,171 11,111 11,371 342
335,370
3.746B
1397/11/17 11,228 11,075 11,335 331
354,003
3.975B
1397/11/16 11,111 10,857 11,399 589
967,718
10.752B
1397/11/15 11,047 10,900 11,299 598
705,810
7.797B
1397/11/14 11,103 11,010 11,599 616
657,687
7.302B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي‌ اكسير (دلر) 8,503 (0%) 0
0
0
داروسازي آوه سينا (داوه) 3,548 (0%) 0
0
0
سبحان دارو (دسبحان) 3,760 (0%) 0
0
0
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 10,699 (0%) 0
0
0
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 12,030 (0%) 0
0
0
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 15,700 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي.س.دارويي تامين (هپكو806) 160 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ سينا (دسينا) 17,450 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 5,843 (0%) 0
0
0
پخش البرز (پخش) 2,240 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 29,675 (0%) 0
0
0
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 2,560 (0%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 7,178 (0%) 0
0
0
كيميدارو (دكيمي) 3,701 (0%) 0
0
0
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 11,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تيپيكو-7500-06/07/1398 (ضپكو807) 31 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 2,430 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 17,969 (0%) 0
0
0
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 1,959 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 5,688 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 18,150 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 3,886 (0%) 0
0
0
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 3,800 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
گروه دارويي بركت (بركت) 1,480 (0%) 0
0
0
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 5,161 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 4,160 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 2,382 (0%) 0
0
0
الحاوي (دحاوي) 4,090 (0%) 0
0
0
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 2,590 (0%) 0
0
0
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 1,853 (0%) 0
0
0
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 22,226 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 3,115 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 7,022 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 1,949 (0%) 0
0
0
البرزدارو (دالبر) 4,300 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 7,120 (0%) 0
0
0
شركت كي بي سي (كي بي سي) 3,597 (0%) 0
0
0
شيرين دارو (دشيري) 35,300 (0%) 0
0
0
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 37,788 (0%) 0
0
0
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 1,823 (0%) 0
0
0
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 6,400 (0%) 0
0
0
ايران‌دارو (ديران) 1,806 (0%) 0
0
0
پارس‌ دارو (دپارس) 7,710 (0%) 0
0
0
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 2,700 (0%) 0
0
0


چکیده