PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پتروشيمي فناوران
پتروشيمي فناوران ( شفن ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:41:13
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 25,536 قیمت دیروز 25,578 تعداد معاملات 35 EPS 4441
42     (%0.16) بیشترین قیمت 25,909 ارزش 2,302,019,105 P/E 5.8
قیمت آخرین معامله 25,200 کمترین قیمت 24,830 حجم 91,255 حداکثر قیمت مجاز 26,601
378     (%1.48) اولین قیمت 25,909 حجم مبنا 760,000 حداقل قیمت مجاز 24,555
تاریخ آخرین معامله 1393/5/1 - 12:29:38   ارزش بازار (م ر) 24,259,200 تعداد سهام 950,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 500 24,852 25,200 1,115 1
1 1,630 24,838 25,223 1,860 2
1 50 24,805 25,289 1,250 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/5/1 25,536 24,830 25,909 35
91,255
2.302B
1393/4/31 25,578 25,559 26,400 73
179,833
4.621B
1393/4/30 25,542 24,511 25,560 234
1.062M
27.136B
1393/4/29 24,577 23,700 25,300 39
57,859
1.448B
1393/4/25 24,540 24,800 25,440 50
57,381
1.446B
1393/4/24 24,485 24,500 25,370 83
136,309
3.383B
1393/4/23 24,412 23,551 24,648 89
524,944
12.815B
1393/4/16 30,254 29,970 30,500 99
90,917
2.731B
1393/4/15 30,283 29,138 30,250 62
48,807
1.429B
1393/4/14 30,352 30,466 30,700 78
100,921
3.090B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/4/31 12 1393 4441 0 1295 6859 1039
1392/12/24 12 1393 4324 0 0 6859 0
1392/11/7 12 1392 6165 0 5603 5027 2524
1392/9/17 12 1392 5560 0 3674 5027 1785
1392/5/6 12 1392 4145 0 1039 5027 867

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو) 5,110 (0.72%) 2344
13.908M
71.665B
صنايع پتروشيمي خليج فارس (فارس) 15,200 (2.03%) 1260
8.763M
133.362B
گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول) 2,170 (0.96%) 840
7.596M
16.507B
گروه صنعتي پاكشو (پاكشو) 8,790 (3.64%) 554
1.326M
11.729B
پلي‌اكريل‌ (شپلي) 1,413 (3.94%) 489
2.971M
4.257B
سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ (وپترو) 2,165 (1.23%) 406
2.188M
4.820B
گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان) 7,480 (1.84%) 377
1.772M
13.376B
پتروشيمي زاگرس (زاگرس) 22,301 (2.59%) 362
1.150M
25.642B
دوده‌ صنعتي‌ پارس‌ (شدوص) 3,620 (0.30%) 256
970,549
3.579B
شركت پتروشيمي خراسان (خراسان) 7,721 (0.19%) 214
730,288
5.647B
پتروشيمي مارون (مارون) 34,163 (5.00%) 195
785,728
26.843B
پتروشيمي شازند (شاراك) 8,190 (0.38%) 194
418,246
3.437B
پتروشيمي‌ خارك‌ (شخارك) 18,500 (1.98%) 190
318,324
5.942B
صنايع‌شيميايي‌ايران‌ (شيران) 7,700 (2.84%) 188
286,546
2.221B
صنايع پتروشيمي كرمانشاه (كرماشا) 7,010 (0.10%) 146
174,257
1.221B
پتروشيمي‌فارابي‌ (شفارا) 12,321 (3.08%) 105
183,579
2.307B
پاكسان‌ (شپاكسا) 5,148 (0.74%) 85
135,749
697.480M
توليدمواداوليه‌والياف‌مصنوعي‌ (شمواد) 3,100 (4.00%) 72
186,713
587.455M
بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌ (شپارس) 4,215 (3.99%) 59
100,098
423.104M
گلتاش‌ (شگل) 9,024 (4.00%) 52
165,500
1.493B
لعابيران‌ (شلعاب) 3,419 (3.98%) 48
222,367
760.273M
نيروكلر (شكلر) 4,385 (3.06%) 37
43,523
189.381M
پتروشيمي فناوران (شفن) 25,200 (1.48%) 35
91,255
2.302B
پتروشيمي‌ آبادان‌ (شپترو) 12,275 (2.48%) 35
44,953
554.666M
پتروشيمي‌شيراز (شيراز) 8,170 (4.00%) 32
37,863
309.616M
اختيارف تبعي گروه صنعتي پاكشو (هكشو307) 1 (99.50%) 32
254,099
254,099
صنايع پتروشيمي زنجان (زنجان) 1,833 (0.60%) 31
323,850
595.829M
صنايع‌شيميايي‌سينا (شسينا) 10,888 (0.12%) 19
7,012
74.572M
كود شيميايي اوره لردگان (شلرد) 1,911 (1.65%) 15
214,998
413.567M
صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ (شفارس) 4,495 (3.99%) 14
57,452
258.247M
پتروشيمي اميركبير (شكبير) 4,931 (5.41%) 9
86,548
435.297M
معدني‌ املاح‌ ايران‌ (شاملا) 10,508 (4.00%) 9
4,750
49.913M
هنكل‌ پاك‌ وش‌ (شوش) 4,000 (0.35%) 8
34,807
139.032M
پتروشيمي ممسني (ممسني) 988 (0.50%) 4
3,770
3.632M
پارس‌ پامچال‌ (شپمچا) 27,318 (4.00%) 2
78
2.131M
پتروشيمي كازرون (كازرو) 950 (0%) 1
50,000
47.500M
پتروشيمي جم (جم) 19,994 (0%) 0
0
0
آتي نفت و گاز پارسيان930230 (جپارسا02) 8,193 (0%) 0
0
0
پتروشيمي گچساران (پترو گچساران) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي باختر (پتروباختر) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت پتروشيمي نوري(برزويه) (نوري) 1,000 (0%) 0
0
0
پلي نار (پلينار) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد (شجم) 3,700 (0%) 0
0
0
پتروشيمي جهرم (جهرم) 1,400 (0%) 0
0
0
آتي پتروشيمي خليج فارس930230 (جفارس02) 15,712 (0%) 0
0
0
پذيره-پتروشيمي بيستون (پذيره-ستون) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي نفت و گاز پارسيان921225 (جپارسا12) 8,863 (0%) 0
0
0
پتروشيمي دهدشت-پذيره (پترو دهدشت) 350 (0%) 0
0
0
صنعتي‌ رنگين‌ (شرنگي) 1,675 (0%) 0
0
0
توليد سموم‌ علف‌ كش (شسم) 2,090 (0%) 0
0
0
اختيار ف. پتروشيمي خليج فارس (هفارس306) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترولح) 970 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي پتروشيمي اراك (هاراك310) 1 (0%) 0
0
0
اختيار ف تبعي نفت وگاز پارسيان (هپسان310) 67 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي كازرون (كازروح) 30 (0%) 0
0
0
ح.هنكل‌ پاك‌ وش‌ (شوشح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. صنايع پتروشيمي تخت جمشيد (شجمح) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي كاويان (پتروكاويان) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي پتروشيمي‌ خارك ‌ 901222 (جشخارك12) 18,936 (0%) 0
0
0
آتي پتروشيمي خليج فارس921225 (جفارس12) 16,144 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي پتروشيمي تامين (هپيكو302) 99 (0%) 0
0
0
آتي پتروشيمي خليج فارس930430 (جفارس04) 14,325 (0%) 0
0
0
پتروشيمي پرديس (شپديس) 15,359 (0%) 0
0
0
پتروشيمي تبريز (پتروشيمي تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي غدير (شغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.س. پتروشيمي تأمين (هپيكو310) 1 (0%) 0
0
0
آتي پتروشيمي‌ خارك ‌ 900828 (جشخارك08) 18,114 (0%) 0
0
0
آتي نفت و گاز پارسيان930630 (جپارسا06) 7,808 (0.41%) 0
0
0
آتي نفت و گاز پارسيان930430 (جپارسا04) 7,591 (0%) 0
0
0
تعهد پتروشيمي دهدشت (تهدشت) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي داراب (داراب) 1,210 (0%) 0
0
0
كربن‌ ايران‌ (شكربن) 2,860 (0%) 0
0
0
آتي پتروشيمي‌ خارك ‌ 910227 (جشخارك02) 20,099 (0%) 0
0
0
آتي پتروشيمي‌ خارك ‌ 901027 (جشخارك10) 20,319 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي ممسني (ممسنيح) 56 (0%) 0
0
0
پتروشيمي‌ اصفهان‌ (شصفها) 9,391 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي دهدشت (دهدشت) 1,046 (0%) 0
0
0
پتروشيمي زنجان (زنجان) 1,000 (0%) 0
0
0
كف‌ (شكف) 6,085 (0%) 0
0
0
پتروشيمي فسا (فسا) 1,270 (0%) 0
0
0
اختيارف تبعي پتروشيمي كرمانشاه (هكرما302) 954 (0%) 0
0
0
پتروشيمي گلستان (شستان) 1,500 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي اميركبير (شكبيرح) 1,806 (0%) 0
0
0
ح.كود شيميايي اوره لردگان (شلردح) 2,580 (0%) 0
0
0
توليددارو (توليددارو) 4,363 (0%) 0
0
0
آتي نفت و گاز پارسيان921024 (جپارسا10) 11,119 (0%) 0
0
0
آتي پتروشيمي خليج فارس930827 (جفارس08) 16,079 (2.11%) 0
0
0
توليدات پتروشيمي قائد بصير (شبصير) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي مرواريد (پترومرواريد) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ممسني-پذيره نويسي (پتروممسني) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ص. پتروشيمي كرمانشاه (هكرما310) 192 (0%) 0
0
0
ح.صنايع پتروشيمي دهدشت (دهدشتح) 6 (0%) 0
0
0
آتي پتروشيمي خليج فارس931029 (جفارس10) 16,550 (2.11%) 0
0
0
اختيارف.تبعي پتروشيمي كرمانشاه (هكرما202) 70 (0%) 0
0
0
اختيار ف تبعي پتروشيمي پرديس (هپديس310) 722 (0%) 0
0
0
آتي پتروشيمي خليج فارس930630 (جفارس06) 15,650 (2.11%) 0
0
0
تولي‌پرس‌ (شتولي) 4,802 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: خيابان گاندي جنوبي - خيابان شهيد پاليزواني ( هفتم) پلاك 18 ص پ 5658-1517
تلفن شرکت: تلفن گويا: 4- 88789791- 021
تلفن امور سهام: 88886030
نمابر شرکت: 88880047
پست الکترونیک شرکت: info@fnpcc.com
وب سایت شرکت: http://www.fnpcc.com
مدیر عامل: آقای فرامند هاشمی زاده
مدیر مالی: آقای رضا انصار دزفولی
مدیر سهام: آقای بهمن خدمتگزار
مدیر روابط عمومی: آقای مسلم عالیوند