PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه پرديس50% تاديه
بيمه پرديس50% تاديه ( بيمه پرديس ) -  وضعیت : ممنوع -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 09:44:21
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 500 قیمت دیروز 500 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 500 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 525
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 475
تاریخ آخرین معامله 1400/9/28 - 15:06:23   ارزش بازار (م ر) 1,500,000 تعداد سهام 3,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/28 500 500 500 9,387
825.000M
412.500B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه البرز (البرز) 1,470 (4.79%) 500
25.338M
37.238B
بيمه آسيا (آسيا) 1,359 (4.97%) 283
9.768M
13.294B
بيمه ملت (ملت) 1,100 (3.51%) 208
7.877M
8.610B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 34,950 (0%) 130
643,729
22.499B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 10,590 (0.09%) 129
2.111M
22.444B
بيمه دي (ودي) 3,785 (1.41%) 116
1.072M
4.023B
بيمه تجارت نو (بنو) 5,320 (0%) 83
737,746
3.871B
بيمه سينا (وسين) 2,926 (2.98%) 73
2.916M
8.532B
بيمه معلم (ومعلم) 1,625 (4.86%) 64
1.198M
1.945B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 2,682 (2.93%) 59
607,261
1.637B
بيمه ما (ما) 4,304 (4.99%) 56
578,890
2.515B
بيمه نوين (نوين) 3,180 (1.18%) 43
480,559
1.521B
بيمه ميهن (ميهن) 2,170 (4.99%) 42
428,154
929.402M
بيمه رازي (ورازي) 1,193 (2.93%) 24
3.030M
3.615B
بيمه پارسيان (پارسيان) 7,890 (0%) 13
90,232
716.967M
بيمه سرمد (وسرمد) 5,030 (2.90%) 9
1.006M
5.059B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,139 (4.98%) 7
217,805
465.885M
بيمه كوثر (كوثر) 3,440 (5.00%) 4
11,057
38.036M
بيمه كارآفرين (وآفري) 4,000 (1.19%) 1
1,616
6.464M
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 3,902 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي امين (اتكام) 5,060 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-38667-14001224 (طبپاس1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-46667-14001224 (طبپاس1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-46667-14001224 (ضبپاس1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-58667-14001224 (طبپاس1207) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (وتعاون) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-62667-14001224 (طبپاس1208) 1 (0%) 0
0
0
بيمه حافظ (وحافظ) 6,320 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-30667-14001224 (طبپاس1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-62667-14001224 (ضبپاس1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-50667-14001224 (طبپاس1205) 1 (0%) 0
0
0
بيمه آرمان (آرمان) 4,980 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-42667-14001224 (ضبپاس1203) 1 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
بيمه سامان (بساما) 23,370 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,000 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-30667-14001224 (ضبپاس1200) 1 (0%) 0
0
0
بيمه دانا (دانا) 4,739 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-42667-14001224 (طبپاس1203) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-34667-14001224 (طبپاس1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-54667-14001224 (طبپاس1206) 1 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-54667-14001224 (ضبپاس1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-38667-14001224 (ضبپاس1202) 1 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-58667-14001224 (ضبپاس1207) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50% تاديه (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-50667-14001224 (ضبپاس1205) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-34667-14001224 (ضبپاس1201) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 300,000,000 10.000
شخص حقیقی 300,000,000 10.000
شخص حقیقی 150,000,000 5.000
شركت سرمايه گذاري تامين آتيه مسكن-سهامي خاص- 150,000,000 5.000
شخص حقیقی 111,000,000 3.700
شخص حقیقی 105,000,000 3.500
شخص حقیقی 75,000,000 2.500
شخص حقیقی 60,000,000 2.000
شخص حقیقی 60,000,000 2.000
شخص حقیقی 60,000,000 2.000
شخص حقیقی 60,000,000 2.000
شخص حقیقی 60,000,000 2.000
شخص حقیقی 60,000,000 2.000
شخص حقیقی 54,000,000 1.800
شخص حقیقی 30,000,000 1.000
شخص حقیقی 30,000,000 1.000
شخص حقیقی 30,000,000 1.000
شخص حقیقی 30,000,000 1.000
شخص حقیقی 30,000,000 1.000
شخص حقیقی 30,000,000 1.000
شخص حقیقی 30,000,000 1.000
شخص حقیقی 30,000,000 1.000
شخص حقیقی 30,000,000 1.000
شخص حقیقی 30,000,000 1.000
شخص حقیقی 30,000,000 1.000
شخص حقیقی 30,000,000 1.000
شخص حقیقی 30,000,000 1.000
شخص حقیقی 30,000,000 1.000
شخص حقیقی 30,000,000 1.000

چکیده