PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا
توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا ( كتوكا ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 19:45:01
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 203,999 قیمت دیروز 196,008 تعداد معاملات 1418 EPS 2847
7,991     (%4.08) بیشترین قیمت 205,808 ارزش 110,881,014,270 P/E 71.0
قیمت پایانی 202,267 کمترین قیمت 196,200 حجم 548,192 حداکثر قیمت مجاز 205,808
6,259     (%3.19) اولین قیمت 205,000 حجم مبنا 263,722 حداقل قیمت مجاز 186,208
تاریخ آخرین معامله 1399/4/24 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 30,340,050 تعداد سهام 150,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
4 6,375 204,000 204,000 4,685 5
1 417 203,510 204,500 5,000 1
1 3,828 203,500 204,900 4,500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/23 196,008 188,657 204,899 1,450
898,908
176.193B
1399/4/22 198,586 188,200 200,480 1,484
830,362
164.898B
1399/4/21 190,934 0 0 1,326
643,656
122.896B
1399/4/18 189,594 180,000 194,211 1,805
1.263M
239.424B
1399/4/17 184,963 172,924 191,126 2,156
3.741M
691.944B
1399/4/16 182,025 176,401 185,179 1,920
1.188M
216.247B
1399/4/15 176,361 171,379 184,800 1,929
1.131M
199.425B
1399/4/14 180,398 178,376 196,792 2,236
1.385M
249.800B
1399/4/11 187,764 185,000 187,973 951
454,910
85.416B
1399/4/10 179,022 174,001 179,572 931
525,139
94.012B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/29 9 1395 418 852 317 672 548
1395/8/25 6 1395 522 149 672 420
1395/4/28 3 1395 654 947 104 672 219
1394/12/11 12 1394 852
1394/12/11 12 1395 769 672 672 610

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ (كسرا) 35,140 (4.98%) 6343
9.279M
340.607B
شيشه‌ همدان‌ (كهمدا) 39,830 (4.99%) 4854
7.299M
292.462B
شيشه‌ و گاز (كگاز) 51,190 (4.16%) 3980
4.056M
207.613B
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (كاذر) 42,030 (0.21%) 3323
5.892M
248.198B
پارس‌ سرام‌ (كسرام) 130,000 (4.82%) 2474
800,333
106.331B
شيشه‌ قزوين‌ (كقزوي) 13,355 (3.00%) 2031
8.389M
114.065B
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ (كرازي) 27,320 (4.97%) 1997
3.087M
84.335B
توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا (كتوكا) 203,999 (4.08%) 1418
548,192
110.881B
سايپاشيشه‌ (كساپا) 23,920 (4.97%) 1201
2.160M
52.315B
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ (كخاك) 130,310 (4.99%) 746
478,437
63.258B
كارخانه فارسيت درود (سفارود) 7,140 (0.58%) 697
3.086M
22.138B
بازرگاني و توليدي مرجان كار (كمرجان) 43,434 (5.00%) 634
811,274
34.921B
شيشه سازي مينا (كمينا) 52,551 (3.00%) 566
407,975
21.439B
پشم‌شيشه‌ايران‌ (كپشير) 57,980 (5.00%) 468
374,678
21.726B
شركت فارسيت اهواز (سفاسي) 7,105 (2.99%) 448
3.384M
24.042B
فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآور) 16,721 (3.00%) 208
778,212
13.012B
فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ (كفرا) 66,570 (5.00%) 193
132,416
8.815B
ايرانيت‌ (سايرا) 34,370 (2.00%) 32
51,422
1.768B
پرميت‌ (سپرمي) 8,331 (0.99%) 29
103,106
858.321M
توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگن) 4,253 (1.00%) 9
78,101
332.164M
ايتالران‌ (كايتا) 109,408 (3.00%) 2
573
62.691M
توليد خاك نسوزاستقلال آباده (كباده) 1,554 (2.98%) 1
4,613
7.169M
توكا بتن (توكا بتن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ايتالران‌ (كايتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شيشه‌ قزوين‌ (كقزويح) 1,000 (0%) 0
0
0
آذريت‌ (ساذري) 128,200 (1.78%) 0
0
0
ح . شيشه سازي مينا (كميناح) 1,000 (0%) 0
0
0
سپيده جام توس (توس) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان آبيك (سابيك) 1,000 (0%) 0
0
0
مقره سازي ايران (مقره سازي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت مواد ويژه ليا (شليا) 1 (99.99%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ (كفپارس) 173,000 (3.34%) 0
0
0
ح. فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآورح) 1 (0%) 0
0
0
ح.توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگنح) 1,000 (0%) 0
0
0
ورزيران‌ (كورز) 36,134 (0%) 0
0
0
صنعتي و معدني ستبران (ستبرا) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده