PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ايران‌ خودرو
ايران‌ خودرو ( خودرو ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:13
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,330 قیمت دیروز 2,360 تعداد معاملات 11259 EPS -289
30     (%1.27) بیشترین قیمت 2,370 ارزش 816,427,469,900 P/E -8.1
قیمت آخرین معامله 2,320 کمترین قیمت 2,320 حجم 350,945,824 حداکثر قیمت مجاز 2,500
40     (%1.69) اولین قیمت 2,350 حجم مبنا 51,502,146 حداقل قیمت مجاز 2,320
تاریخ آخرین معامله 1400/1/25 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 702,858,638 تعداد سهام 301,656,068,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 32,192 2,310 2,320 60,491,756 939
2 18,853 2,300 2,330 2,625,911 52
1 4,000 2,290 2,340 2,935,769 58


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/25 2,330 2,320 2,370 11,259
350.946M
816.427B
1400/1/24 2,360 2,310 2,430 21,068
544.208M
1,283.900B
1400/1/23 2,310 2,300 2,350 18,253
594.387M
1,373.238B
1400/1/22 2,340 2,340 2,340 2,837
94.142M
220.293B
1400/1/21 2,380 2,360 2,360 1,330
20.541M
48.476B
1400/1/18 2,400 2,400 2,430 2,526
56.039M
134.532B
1400/1/17 2,440 2,430 2,520 13,599
379.566M
927.005B
1400/1/16 2,470 2,470 2,470 2,232
61.028M
150.738B
1400/1/15 2,520 2,490 2,490 830
21.634M
53.870B
1400/1/14 2,540 2,510 2,510 962
22.306M
55.989B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/21 6 1396 111 78 -361 147 -463
1396/4/29 3 1396 109 78 14 147 11
1395/12/22 12 1396 104 56 147 147 -887
1395/12/22 12 1395 143 -887
1395/10/29 9 1395 122 40 63 -887 16

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ خودرو (خودرو) 2,320 (1.69%) 11259
350.946M
816.427B
سايپا (خساپا) 2,200 (1.79%) 10647
443.747M
977.838B
پارس‌ خودرو (خپارس) 5,590 (1.93%) 1911
22.797M
127.471B
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر) 2,680 (1.83%) 1469
29.502M
79.281B
اختيارخ خساپا-2000-1400/03/26 (ضسپا3003) 256 (22.19%) 1380
71,376
18.689B
اختيارخ خودرو-3000-1400/02/08 (ضخود2007) 4 (66.67%) 1083
56,270
328.880M
گروه اقتصادي كرمان خودرو (خكرمان) 3,928 (1.87%) 1033
15.469M
60.951B
زامياد (خزاميا) 9,500 (1.96%) 703
8.031M
76.312B
اختيارخ خودرو-2000-1400/02/08 (ضخود2005) 239 (35.58%) 687
27,878
7.834B
اختيارخ خودرو-2500-1400/02/08 (ضخود2006) 39 (51.85%) 654
34,603
1.800B
اختيارخ خساپا-2500-1400/03/26 (ضسپا3004) 130 (20.25%) 359
17,944
2.467B
بهمن ديزل (خديزل) 38,855 (2.00%) 199
158,540
6.167B
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ (خريخت) 3,240 (1.82%) 159
2.879M
9.327B
اختيارخ خودرو-2000-1400/07/07 (ضخود7075) 596 (59,500.00%) 137
3,168
1.867B
توليدمحورخودرو (خمحور) 63,080 (1.99%) 128
269,149
16.978B
اختيارخ خودرو-4000-1400/02/08 (ضخود2009) 2 (33.33%) 99
5,245
10.444M
مهركام‌پارس‌ (خمهر) 2,360 (3.67%) 98
1.397M
3.296B
نيرو محركه‌ (خمحركه) 4,510 (1.96%) 69
385,467
1.738B
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ (ختوقا) 2,510 (1.95%) 56
359,773
903.030M
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا) 5,410 (1.99%) 49
298,815
1.617B
اختيارخ خودرو-3500-1400/02/08 (ضخود2008) 2 (33.33%) 35
1,570
3.090M
رادياتور ايران‌ (ختور) 19,270 (1.98%) 21
23,131
445.734M
رينگ‌سازي‌مشهد (خرينگ) 51,590 (1.99%) 20
14,524
749.293M
مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير) 104,220 (4.00%) 16
3,110
324.124M
اختيارخ خساپا-1800-1400/03/26 (ضسپا3002) 430 (38.57%) 9
337
151.651M
اختيارخ خودرو-1400-1400/07/07 (ضخود7072) 900 (89,900.00%) 9
56
55.501M
الكتريك‌ خودرو شرق‌ (خشرق) 14,660 (1.94%) 8
16,094
235.938M
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور) 14,690 (1.94%) 5
12,076
177.396M
مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناور) 47,865 (4.00%) 5
1,554
74.382M
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك) 15,300 (1.99%) 5
34,372
525.892M
اختيارخ خساپا-1600-1400/03/26 (ضسپا3001) 620 (36.08%) 5
202
125.242M
اختيارخ خودرو-2500-1400/07/07 (ضخود7076) 300 (29,900.00%) 4
101
30.301M
سايپاآذين‌ (خاذين) 4,660 (1.89%) 4
5,552
25.872M
ايركا پارت صنعت (خكار) 21,480 (1.96%) 4
2,560
54.989M
كمك‌فنرايندامين‌ (خكمك) 26,590 (1.99%) 3
617
16.406M
اختيارخ خساپا-3000-1400/03/26 (ضسپا3005) 78 (22.77%) 3
70
6.480M
چرخشگر (خچرخش) 17,920 (1.97%) 3
3,640
65.229M
اختيارخ خودرو-7000-1400/02/08 (ضخود2013) 2 (0%) 2
32
44,000
سازه‌ پويش‌ (خپويش) 59,120 (1.99%) 2
330
19.510M
صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتاد) 15,383 (1.99%) 2
11,200
172.290M
صكوك مرابحه سايپا203-3ماهه 16% (صايپا203) 960,000 (0.74%) 1
3,000
2.880B
توسعه و عمران شهرستان نائين (خعمرا) 23,322 (3.00%) 1
5,000
116.610M
اختيارف خودرو-2500-1400/02/08 (طخود2006) 200 (5.26%) 1
10
2.000M
اختيارخ خودرو-3000-1400/07/07 (ضخود7077) 100 (9,900.00%) 1
1
100,000
محورسازان‌ايران‌خودرو (خوساز) 7,860 (2.00%) 1
2,000
15.720M
فنرسازي‌خاور (خفنر) 8,490 (1.96%) 1
1,000
8.490M
فنرسازي‌زر (خزر) 46,630 (2.00%) 1
140
6.528M
اختيارخ خساپا-1400-1400/03/26 (ضسپا3000) 673 (20.07%) 1
10
6.730M
صكوك اجاره سايپا403-3ماهه18% (صايپا403) 1,557,693 (0%) 0
0
0
خبنيان (خبنيان) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1600-1400/07/07 (طخود7073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1400/07/07 (طخود7077) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4500-1400/03/26 (طسپا3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1800-1400/07/07 (طخود7074) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3500-1400/03/26 (طسپا3006) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صدف408-3ماهه 18% (صدف408) 902,600 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6000-1400/02/08 (طخود2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-5000-1400/02/08 (ضخود2011) 2 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1600-1400/07/07 (ضخود7073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3000-1400/03/26 (طسپا3005) 1 (0%) 0
0
0
ايران دوچرخ (ايران دوچرخ) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا - 3ماهه18% (صايپا104) 1,210,000 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو401- 3ماهه 18% (صخود401) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1400/07/07 (طخود7079) 1 (0%) 0
0
0
گروه‌بهمن‌ (خبهمن) 1,450 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خودرو-3540-00/11/06 (هخود011) 150 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود0004) 970,000 (0%) 0
0
0
ح . ايران خودرو ديزل (خاورح) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3500-1400/07/07 (ضخود7078) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4500-1400/07/07 (ضخود7080) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3500-1400/03/26 (ضسپا3006) 44 (0%) 0
0
0
لنت‌ ترمزايران‌ (خلنت) 91,590 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4000-1400/07/07 (ضخود7079) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خساپا-1656-98/11/30 (ظخساپا811) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4000-1400/03/26 (ضسپا3007) 44 (0%) 0
0
0
ايمن خودرو شرق (خيمن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2000-1400/03/26 (طسپا3003) 1 (0%) 0
0
0
ايران خودرو ديزل (خاور) 5,853 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا038-3ماهه 18% (صايپا038) 960,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1400/02/08 (طخود2007) 525 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1400/06/23 (جاتو006) 257,530 (0.76%) 0
0
0
ح.صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتادح) 10,600 (0%) 0
0
0
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن) 11,290 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4500-1400/02/08 (ضخود2010) 2 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4500-1400/02/08 (طخود2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1800-1400/03/26 (طسپا3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3500-1400/07/07 (طخود7078) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا112-3ماهه 16% (صايپا112) 1,000,395 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا908-3ماهه 18% (صايپا908) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2500-1400/07/07 (طخود7076) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1800-1400/07/07 (ضخود7074) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا308-3ماهه 18% (صايپا308) 995,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا143-3ماهه18% (صايپا143) 5,244,678 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1400/02/08 (طخود2005) 7 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1400/07/07 (طخود7075) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خودرو-3598-00/12/06 (ظخود012) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا998-3ماهه 18% (صايپا998) 1,020,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صدف048-3ماهه 18% (صدف048) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1400-1400/07/07 (طخود7072) 1 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) 1,010,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خودرو-3680-99/11/20 (هخود911) 153 (0%) 0
0
0
سايپا ديزل (خكاوه) 3,560 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2500-1400/03/26 (طسپا3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1400-1400/03/26 (طسپا3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1600-1400/03/26 (طسپا3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4500-1400/07/07 (طخود7080) 1 (0%) 0
0
0
توليدي آذر باتري اروميه (خاذر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7000-1400/02/08 (طخود2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خساپا-1620-98/10/30 (هخسپا810) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو1404- 3ماهه 16% (صخود1404) 927,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا012-3ماهه 16% (صايپا012) 1,000,001 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5000-1400/02/08 (طخود2011) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا412-3ماهه 16% (صايپا412) 1,020,000 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو041- 3ماهه 18% (صخود041) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ريخته گري ماشين سازي تبريز (ريخته گري تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1400/02/08 (طخود2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3500-1400/02/08 (طخود2008) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . سايپا ديزل (خكاوهح) 1 (0%) 0
0
0
ماليبل سايپا (خليبل) 249 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-6000-1400/02/08 (ضخود2012) 1 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) 999,999 (0%) 0
0
0
گروه اقتصادي كرمان خودرو-پذيره (كرمان خودرو) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4000-1400/03/26 (طسپا3007) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4500-1400/03/26 (ضسپا3008) 39 (0%) 0
0
0
ح.مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناورح) 1,509 (0%) 0
0
0


چکیده
شرکت ايران خودرو ( سهامي عام ) در سال 1341 با هدف تأسيس و اداره ي کارخانجات به منظور توليد و تهيه ي انواع خودرو ، قطعات مربوط به آنها ، فروش و صدور محصولات و ... توسط آقايان حاج علي اکبر خيامي ، محمود خيامي، احمد خيامي، خانم مرضيه خيامي و خانم زهرا سيدي رشتي در خيابان اکباتان تهران تأسيس شد . 
و اينک با گذشت بيش از 45 سال از زمان تأسيس آن همچنان در زمينه ي طراحي و توليد خودروهاي سواري ، اتوبوس و ميني بوس به عنوان بزرگترين توليد کننده ي خودرو در کشور ، در راستاي تأمين نياز هاي جامعه ، ورود به بازارهاي جهاني ، تعميق ساخت داخل کردن قطعات و در نهايت تحقق اهداف عاليه ي نظام جمهوري اسلامي ايران به فعاليت خود ادامه مي دهد . 
شرکت ايران خودرو بزرگترين شرکت خودرو سازي کشور مي باشد که به طور متوسط 65 تا 70 درصد توليد خودرو داخل کشور را به طور دائم به خود اختصاص داده است .


تلفن امور سهام: 66947723-6
آدرس امور سهام: تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان اسکندری- ساختمان 241 -طبقه 6 -واحد 4
آدرس کارخانه: كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج، صندوق پستی:1313-11365
پست الکترونیک شرکت: info@iko.com
مدیر عامل: آقای هاشم یکه زارع
شرکت ايران خودرو ( سهامي عام ) در سال 1341 با هدف تأسيس و اداره ي کارخانجات به منظور توليد و تهيه ي انواع خودرو ، قطعات مربوط به آنها ، فروش و صدور محصولات و ... توسط آقايان حاج علي اکبر خيامي ، محمود خيامي، احمد خيامي، خانم مرضيه خيامي و خانم زهرا سيدي رشتي در خيابان اکباتان تهران تأسيس شد . 
و اينک با گذشت بيش از 45 سال از زمان تأسيس آن همچنان در زمينه ي طراحي و توليد خودروهاي سواري ، اتوبوس و ميني بوس به عنوان بزرگترين توليد کننده ي خودرو در کشور ، در راستاي تأمين نياز هاي جامعه ، ورود به بازارهاي جهاني ، تعميق ساخت داخل کردن قطعات و در نهايت تحقق اهداف عاليه ي نظام جمهوري اسلامي ايران به فعاليت خود ادامه مي دهد . 
شرکت ايران خودرو بزرگترين شرکت خودرو سازي کشور مي باشد که به طور متوسط 65 تا 70 درصد توليد خودرو داخل کشور را به طور دائم به خود اختصاص داده است .

تلفن کارخانه: ۴۸۹۰۱
نمابر کارخانه: ۴۸۲۲۵۷۱۴(۰۲۱)
تلفن امور سهام: 66947701-3
مدیر مالی: آقاي محمد نيكفر
وب سایت امور سهام: http://stock.ikco.ir
مدیر مالی: آقاي رامين راهب