PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آتي ش سيمان-1399/06/29
آتي ش سيمان-1399/06/29 ( جسيما906 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار آتی 18:20:55
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 10,651
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 9,637
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 2,500
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري سيمان تامين (سيتا) 16,770 (1.27%) 48320
54.134M
882.704B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 15,010 (4.94%) 1013
8.683M
131.493B
سيمان كارون (سكارون) 110,085 (3.00%) 489
1.093M
119.711B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 6,720 (3.45%) 420
3.687M
24.558B
سيمان خوزستان (سخوز) 19,810 (3.60%) 354
1.199M
24.263B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 8,570 (4.99%) 274
1.314M
11.294B
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 21,790 (3.00%) 185
207,056
4.489B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 22,310 (4.98%) 183
471,000
10.588B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 30,050 (3.59%) 154
342,581
10.299B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 15,750 (4.95%) 141
414,500
6.720B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 68,040 (5.00%) 122
75,084
5.109B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 39,540 (3.21%) 112
169,384
6.638B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 56,320 (4.99%) 106
252,214
14.205B
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 36,090 (4.75%) 62
18,678
683.232M
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 12,830 (4.96%) 58
122,680
1.574B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 19,330 (4.97%) 58
97,857
1.892B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 6,420 (4.89%) 57
224,555
1.442B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 6,076 (4.99%) 55
191,163
1.162B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 31,850 (4.98%) 54
57,276
1.824B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 119,570 (5.00%) 49
37,435
4.476B
سيمان ساوه (ساوه) 52,503 (5.00%) 41
16,432
862.729M
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 8,740 (4.90%) 40
141,490
1.237B
سيمان‌شاهرود (سرود) 14,060 (4.94%) 15
112,769
1.586B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 62,160 (5.00%) 13
17,975
1.117B
سيمان باقران (سباقر) 15,988 (3.00%) 13
15,790
252.451M
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 13,780 (4.97%) 12
19,168
264.135M
سيمان كردستان (سكرد) 9,880 (5.00%) 12
36,917
364.740M
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 9,430 (4.94%) 10
10,931
103.079M
سيمان‌ دورود (سدور) 7,780 (4.89%) 9
22,884
178.038M
سيمان مجد خواف (سخواف) 16,139 (3.00%) 8
18,536
299.153M
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 18,440 (5.00%) 8
89,862
1.657B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 10,210 (4.93%) 6
4,521
46.159M
سيمان فارس نو (سفانو) 30,070 (4.99%) 6
3,498
105.185M
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 11,650 (4.98%) 4
6,433
74.944M
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 10,473 (2.99%) 4
2,082
21.805M
سيمان‌ خزر (سخزر) 25,520 (4.99%) 4
1,177
30.037M
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 78,640 (4.99%) 3
604
47.499M
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 19,470 (3.00%) 1
260
5.062M
سيمان‌فارس‌ (سفار) 87,470 (5.00%) 1
113
9.884M
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت سيمان لارستان (سلار) 27,326 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 400 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
آتي ش سيمان-1399/12/25 (جسيما912) 9,627 (0%) 0
0
0
ح . بين المللي ساروج بوشهر (ساروجح) 17,104 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده